16. zasedání ZO ze dne 23. 10. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. října 2008


Usnesení č. 16/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. 9. 2008. Úkol uložený usnesením č. 15/14, 15/24, 15/26 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 13/8, 14/4, 15/10, 15/12, 15/16, 15/18 a 15/30.

Usnesení č. 16/2

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 15/31 a 15/32 ze dne 4. 9. 2008, která se týkala pořízení 5 ks dřevěných laviček včetně zastřešení jako dodatečného vybavení k Výhlídkám nad Libverdou v úzké spolupráci s Horským spolkem Lázně Libverda.

Usnesení č. 16/3

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 15/33 a 15/34 ze dne 4. 9. 2008, která se týkala opravy části veřejné účelové komunikace na pozemku p.č. 406 v k. ú. Lázně Libverda. Tato oprava bude realizována až po dokončení splaškové kanalizace v horní části obce. O rozsahu této opravy rozhodne zastupitelstvo obce.

Usnesení č. 16/4

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 5/9 a 5/10 ze dne 28. 5. 2007, která se týkala rozšíření živnostenských oprávnění obce o živnost s názvem Správa a údržba nemovitostí.

Usnesení č. 16/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zpracovanou projektovou studii „Generel rozvoje kanalizace Obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 16/6

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o problémech na úseku likvidace fekálií ze žump a septiků majitelů nemovitostí nenapojených na splaškovou kanalizaci a schvaluje změnu v systému likvidace těchto odpadů prostřednictvím firmy .A.S.A. Frýdlant nebo FVS, a.s.

Usnesení č. 16/7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o připravovaném projektu s názvem „Integrovaný projekt zaměřený na občanské vybavení a služby“ a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projektu v 5. kole Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Předložený projekt zahrnuje tyto aktivity:

- rekonstrukce budovy Obecního úřadu;
- rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice;
- adaptace prostor IC - směrem ke zvýšení kapacity a zkvalitnění poskytovaných služeb
- obnova a rozšíření dětského hřiště.

Usnesení č. 16/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 16/7. Termín plnění je do 27. 10. 2008.

Usnesení č. 16/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o připravovaném projektu s názvem „Integrovaný projekt zaměřený na úpravu vzhledu obce“ a schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projektu v 5. kole Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby. Předložený projekt zahrnuje tyto aktivity:

- rekonstrukce lázeňské stezky - výsadba kulových javorů, osazení košů, laviček a instalace informačních panelů;
- rekonstrukce místního rozhlasu;
- rekonstrukce veřejného osvětlení;
- vybudování nových posezeních v místech vyhlídkové trasy;
- pořízení techniky na úpravu veřejné lázeňské zeleně.

Usnesení č. 16/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 16/9. Termín plnění je do 27. 10. 2008.

Usnesení č. 16/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008.

Usnesení č. 16/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2007 na žáky naší obce plnící povinnou školní docházku v ZŠ Hejnice, které předložil zřizovatel této příspěvkové organizace Město Hejnice ve výši 168.183,- Kč.

Usnesení č. 16/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej části pozemku p.č. 446 - ostatní plocha, silnice, nově označeného na základě geometrického plánu č. 374-1397/2007 jako pozemek p.č. 446/2 o výměře 5.043 m2 za celkovou smluvní cenu 252.150,- Kč. Kupujícím je společnost Lesy České republiky, s.p.,se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 16/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 16/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 11. 2008.

Usnesení č. 16/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Klubu důchodců Hejnice na náklady spojené s organizací zájezdů a další činností ve prospěch občanů naší obce, kteří klub navštěvují.

Usnesení č. 16/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 16/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2008.

Usnesení č. 16/17

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí tiskovou zprávu a nové informace ve věci zřízení nového výjezdového stanoviště rychlé zdravotnické pomoci na území obce a pověřuje pana starostu v celé věci dále jednat.

Usnesení č. 16/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou eFact, s.r.o., se sídlem Pomněnková 4698/4, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpracování projektu „Integrovaný projekt zaměřený na občanské vybavení a služby“ za účelem získání dotace z Programu rozvoje venkova. Smluvní cena díla je stanovena jako cena dvousložková sestávající se ze zálohy na cenu projektu ve výši 20.000,- Kč bez DPH (splatná po předání projektu obci) a doplatku ve výši 2,5 % bez DPH z přiznané dotace (splatný pouze v případě schválení žádosti o dotaci).

Usnesení č. 16/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 16/18. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 27. 10. 2008.

Usnesení č. 16/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou eFact, s.r.o., se sídlem Pomněnková 4698/4, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpracování projektu „Integrovaný projekt zaměřený na úpravu vzhledu obce“ za účelem získání dotace z Programu rozvoje venkova. Smluvní cena díla je stanovena jako cena dvousložková sestávající se ze zálohy na cenu projektu ve výši 20.000,- Kč bez DPH (splatná po předání projektu obci) a doplatku ve výši 2,5 % bez DPH z přiznané dotace (splatný pouze v případě schválení žádosti o dotaci).

Usnesení č. 16/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 16/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 27. 10. 2008.

Usnesení č. 16/22

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi vyvolat jednání se zástupci ČILZ při Ministerstvu zdravotnictví ČR ve věci připravované rekonstrukce a dostavby obecní kanalizace včetně vybudování čerpací stanice na pozemcích p.č. 18 a 19 v k. ú. Lázně Libverda. Termín plnění je do 15. 11. 2008.

Usnesení č. 16/23

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 15/9 a 15/10 ze dne 4. 9. 2008, která se týkala vypracování zastavovací studie včetně napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu pro pozemky ve vlastnictví obce p.č. 182/1, 211/7 a 238/1 a schvaluje vypracování této studie přímo oslovenou firmou, a to Zdeněk Melichar - projekce, se sídlem Petra Bezruče 37, 463 62 Hejnice.

Usnesení č. 16/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 16/23. Termín plnění je do 31. 12. 2008.