>
>
Strona główna

Register informacji funkcjonariuszy publicznych

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Obec Lázně Libverda - ; Obecní úřad Lázně Libverda
Lázně Libverda 16
463 62 p.Hejnice

Kontaktní osoba - udělování a správa uživatelských hesel:
Ing. Jan Pospíšil
tel.: 482 322 151, 482 323 155
email: starosta@laznelibverda.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Obecní úřad Lázně Libverda je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
- starostu a místostarostu obce,

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Obecní úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (21.82 KB) ikona souboruDOC (48.5 KB)
Wytworzono 24.7.2008 15:48:07 - aktualizowano 3.3.2014 15:26:28 | przeczytano 11774x | tana

Aktualności

Ankieta

 
49% (314)
 
50% (322)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load