>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Jednací řád ZO

JEDNACÍ ŘÁD
Zastupitelstva obce Lázně Libverda


Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se usneslo v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů na tomto jednacím řádu:

1. Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce (dále jen ZO) upravuje přípravu, svolání a obsah jednání, způsob usnášení se, náležitosti rozhodování ZO a způsob kontroly plnění jeho usnesení.

2. Základní úkoly zastupitelstva obce

2.1. ZO vykonává svou působnost, plní své funkce a zajišťuje úkoly podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle jednacího řádu schváleného zasedáním ZO.

2.2. ZO rozhoduje o jakékoliv další otázce, která patří do jeho působnosti a kterou si vyhradí k projednání v souladu s §§ 84 a 85 zákona o obcích.

3. Svolání zasedání zastupitelstva obce

3.1. ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání ZO se konají v územním obvodu obce a svolává je a zpravidla řídí starosta. Povinností starosty je svolat zasedání ZO, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO, nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Pokud z jakéhokoliv důvodu starosta nemůže svolat zasedání ZO, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný pověřený člen ZO.

3.2. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním ZO. Kromě toho informaci uveřejní na vývěskách obce a prostřednictvím místního rozhlasu.

4. Příprava zasedání zastupitelstva obce

4.1. Přípravu zasedání ZO zabezpečuje starosta v součinnosti s ostatními členy ZO a s ustanovenými výbory. Starosta dále spolupracuje při přípravě zasedání ZO s orgány a organizacemi, jejichž činnosti se projednávaná problematika týká. V případě jeho nepřítomnosti zabezpečuje přípravu zasedání ZO místostarosta.

4.2. Při přípravě zasedání ZO starosta, popř. místostarosta podle konkrétních podmínek zasedání stanoví a zabezpečuje:

4.2.1. Pokud to povaha věcí vyžaduje, zajistí odborné expertizy, sociologický průzkum, veřejné ankety k projednávané problematice nebo vyžádá stanoviska od příslušného orgánu.
4.2.2. Stanoví čas a místo a upřesněný program zasedání, způsob přípravy písemných materiálů a osobní odpovědnost za jejich zpracování, zřídí pracovní komise nebo dočasné skupiny členů ZO pro přípravu a posouzení materiálů, návrhu usnesení či variant řešení.
4.2.3. Stanoví u materiálů závažného charakteru, které do jisté míry ovlivňují život občanů obce, způsob projednání návrhů usnesení s občany.

4.3. Materiály pro zasedání ZO musí být zpracovány přehledně, věcně správně, terminologicky přesně a jasně. Mají být stručné, avšak úplné, mají obsahovat konkrétní návrhy na řešení nebo opatření a důsledky jejich realizace.

4.4. Materiály k projednání ZO zpravidla obsahují:

4.4.1. Název materiálu a jeho obsah
4.4.2. Návrh usnesení
4.4.3. Odůvodnění, případně důvodovou zprávu a ekonomický rozbor, popř. výsledek projednání materiálů s ostatními orgány a organizacemi, jichž se projednávaná problematika nebo navržená opatření dotýkají.

4.5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO je posoudit a přijmout účinná opatření.

4.6. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a také se schváleným rozpočtem obce, pokud ho nenavrhuje změnit.

4.7. Materiály pro zasedání ZO se předkládají na obecní úřad v termínu tak, aby mohly být prostřednictvím obecního úřadu doručeny nejpozději 5 kalendářních dnů před dnem zasedání ZO všem jeho členům.

4.8. Výbory ZO sledují a kontrolují přípravu materiálů týkajících se jejich úseků činnosti a zapojují své členy do průzkumů prováděných v souvislosti s přípravou materiálů, projednávají připravené materiály, posuzují návrhy na usnesení a přijímají k nim svá doporučení nebo výhrady či stanoviska. Mohou předkládat i iniciativní vlastní návrhy.

4.9. Iniciativní návrhy výborů nebo členů ZO se předkládají podle povahy a obsahu buď přímo na zasedání ZO, nebo podle závažnosti a rozsahu též písemně ve stejném termínu jako ostatní návrhy a materiály na obecní úřad.

5. Program zasedání zastupitelstva obce

5.1. Program zasedání ZO navrhuje starosta.

5.2. Na zasedání ZO může být jednáno jenom o věcech, které byly zařazeny do programu a dále o návrzích, s jejichž zařazením vysloví ZO souhlas. Předsedající sdělí návrh programu zasedání ZO při jeho zahájení. O návrhu programu, jeho doplnění a námitkách proti němu rozhoduje ZO hlasováním.

6. Průběh zasedání zastupitelstva obce

6.1. Zasedání ZO jsou veřejná. Starosta stanoví okruh pozvaných, kromě členů ZO a členů výborů mohou být přizváni podle obsahu projednávané problematiky další osoby.

6.2. Zasedání ZO zpravidla řídí starosta nebo pověřený člen ZO (dále jen předsedající). Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje.

6.3. V zahajovací části zasedání předsedající konstatuje počet přítomných členů ZO a tím i usnášeníschopnost ZO, jmenuje zapisovatele (zapisovatelku) ze zasedání ZO, dá schválit program zasedání ZO, předloží ke zvolení návrhovou komisi a ověřovatele zápisu z řad členů ZO. Předsedající předloží ke zvolení další komise, pokud si to program zasedání ZO vyžaduje. Stálým bodem programu každého zasedání ZO je kontrola usnesení z minulého zasedání ZO, kterou provádí kontrolní výbor ZO.

6.4. Zápis ze zasedání ZO je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na Obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

6.5. Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh bez zbytečných formálností.

6.6. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout.

6.7. Ruší-li někdo zasedání, může být po předchozím napomenutí předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti.

6.8. Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska (např. výborů), udělí předsedající zástupci tohoto orgánu slovo ještě před zahájením rozpravy.

6.9. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. Do rozpravy se přihlašují členové ZO a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání, předsedající uděluje slovo především členům ZO. Požádá-li na zasedání ZO o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

6.10. Ten, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se jej sám ujmout.

6.11. ZO se může usnést, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát, může rozhodnout o omezení délky diskusních příspěvků na určitou dobu. Toto omezení neplatí pro orgány kraje, parlamentu a zástupce vlády.

6.12. Členové ZO jsou oprávněni vznášet dotazy a vyžadovat vyjádření k projednávané problematice nebo k projednávaným otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během jednání - od předkladatele, starosty, místostarosty, předsedů výborů ZO případně vedoucího příslušné organizace. Dotázaný je povinen své vyjádření přednést na vyzvání předsedajícího.

6.13. Předloží-li starosta nebo pověřený člen ZO na zasedání k rozhodnutí usnesení výboru, jehož výkon rozhodnutí byl pozastaven starostou pro nezákonnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný návrh. ZO rozhodne o pozastavení výkonu usnesení, má-li za to, že odporuje obecně závazným právním předpisům nebo usnesení ZO. Každý člen ZO je oprávněn k věci přednést stanovisko. ZO rozhoduje v těchto případech hlasováním.

6.14. Předsedající má právo vyzvat přítomné občany, aby se v diskuzi vyjádřili k danému bodu programu, po té co jsou vyčerpány diskusní příspěvky členů ZO.

6.15. Rozpravu k jednotlivým bodům programu ukončuje předsedající. Návrh na ukončení rozpravy může podat dále kterýkoliv člen ZO. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.

7. Příprava usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

7.1. Návrh usnesení předkládaný zasedání ZO vychází z přednesených zpráv, rozborů a projednávaných návrhů, diskusních vystoupení a interpelací členů ZO.

7.2. Návrh usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání ZO. Návrhy usnesení se mohou připravovat v časové i věcné souvislosti s přípravou jednotlivých zpráv k bodům programu. Návrh usnesení předkládá ZO zpravidla návrhová komise ke každému bodu programu zvlášť. Stejně tak mohou učinit i výbory ZO, popř. kterýkoliv člen ZO.

7.3. Usnesením ZO se zpravidla ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostovi, výborům, jiným členům ZO, pracovníkům obecního úřadu, vedoucím organizací a zařízení řízených nebo spravovaných obcí a ve věcech stanovených zvláštními předpisy i ostatním organizacím s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

8. Přijímání usnesení

8.1. ZO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

8.2. Předsedající nechává hlasovat o návrhu usnesení ke každému bodů programu samostatně vždy hned po skončení rozpravy k tomuto bodu.

8.3. Pokud je k jednomu bodu programu předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje ZO nejprve o variantě předložené návrhovou komisí. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté.

8.4. Nepřijme-li ZO navržené usnesení nebo žádnou z navržených variant, ustaví ZO na návrh předsedajícího konzultativní skupinu členů ZO, která vypracuje nový návrh usnesení. Není-li poté přednesen žádný upravený návrh usnesení, nebo nezíská-li potřebnou většinu při hlasování, prohlásí přesedající, že nebylo přijato žádné usnesení. Vyskytnou-li se při jednání ZO nové okolnosti, vyžadující podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, rozhodne ZO o tom, že ve stejné věci bude jednat na svém příštím zasedání.

8.5. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky. Kterýkoliv člen ZO má však právo navrhovat i tajné hlasování, zejména jde-li o projednání personálních návrhů.

8.6. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů ZO.

8.7. Neúčast na zasedání ZO omlouvají členové ZO zpravidla písemně předem starostovi, v případě pozdního příchodu předsedajícímu zasedání. Předčasný odchod ze zasedání ZO omlouvají předsedajícímu.

8.8. Usnesení ZO podepisuje starosta a místostarosta.

8.9. Zveřejnění usnesení ZO se provádí vyvěšením na úřední desce.

9. Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění

9.1. Usnesení zasedání ZO se vyhotovuje písemně do 10 dnů po zasedání, zasílá se členům ZO a těm orgánům a organizacím, které odpovídají za plnění úkolů usnesením uložených nebo pokud je účelné je s usnesením seznámit.

9.2. Obecní úřad případně projedná a schválí v nejbližším možném termínu po zasedání ZO organizační opatření k zabezpečení usnesení ZO, případně jeho rozpracování na dílčí opatření a konkrétní úkoly.

9.3. Výbory ZO sledují a kontrolují plnění usnesení na úsecích, které spadají do jejich působnosti. Provádějí průzkumy a prověrky s cílem zajistit, jak usnesení ZO plní obecní úřad, organizace a zařízení řízené nebo spravované obcí, pokud se jich usnesení týká a jaké výsledky plnění usnesení přináší. Kontrolu plnění usnesení ZO zařazují výbory do svých plánů práce.

9.4. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení ZO provádí kontrolní výbor, kontrolní zprávy k usnesení ZO se zařazují do jeho plánu práce. Při plánovaných kontrolních akcích sleduje plnění každého usnesení ZO.

9.5. Za vyhotovení usnesení a jeho formální a věcnou stránku ze zasedání ZO odpovídají starosta a místostarosta, za vyhotovení zápisu a jeho formální a věcnou stránku ze zasedání ZO odpovídají zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

10. Dotazy členů zastupitelstva obce

10.1. Písemné dotazy čtené ZO mohou být podány během zasedání v kterémkoliv stádiu jeho jednání. Ústní dotazy pouze během diskuse.

10.2. Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla prošetřena, anebo je nutné provést jiné

opatření, např. připravit odpovídající řešení, nebo není-li vysvětlení dotazu uspokojivé, musí být dotaz vyřízen písemně do 30 dnů ode dne podání.

10.3. Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů členů ZO, přednesených na zasedání ZO předkládá starosta vždy na následujícím zasedání. Pokud člen ZO vysloví v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZO.

10.4. Dotazy členů ZO přednesené na zasedání ZO se zaznamenávají v zápise.

11. Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání ZO za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání ZO za ukončené, jestliže při zahájení jednání ZO nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání k témuž, nebo zbývajícímu programu.

12. Organizačně technické zabezpečení zasedání zastupitelstva obce

12.1. O každém zasedání ZO se pořizuje vždy písemný zápis, obsahující zejména:

12.1.1. Den a místo zasedání
12.1.2. Jména určených ověřovatelů zápisu
12.1.3. Počet přítomných členů ZO
12.1.4. Jména omluvených i neomluvených členů ZO
12.1.5. Kdo byl předsedající zasedání
12.1.6. Program zasedání, projednávané zprávy nebo návrhy
12.1.7. Jmenovitě účastníci rozpravy a stručný obsah vystoupení
12.1.8. Navrhované změny v materiálech či usneseních
12.1.9. Dotazy nebo náměty z rozpravy
12.1.10. Průběh a výsledky hlasování
12.1.11. Schválené znění usnesení
12.1.12. Termíny a určení odpovědnosti
12.1.13. Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZO měly stát součástí zápisu

12.2. Zápisy ze zasedání ZO, jakož i všechny související písemné materiály archivuje Obecní úřad. Členové ZO mohou do těchto zápisů a materiálů kdykoliv nahlédnout.

12.3. Zapisovatel zasedání ZO může z organizačně technických důvodů pořizovat audio nahrávku celého zasedání ZO. Tyto nahrávky Obecní úřad nearchivuje a o jejich případném dalším využití rozhoduje výhradně ZO.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje zasedání ZO. Jednací řád nabývá účinnosti po schválení ZO.

13.2. Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje jednací řád schválený zastupitelstvem obce dne 6. 11. 2006.

13.3. Tento jednací řád byl projednán a schválen ZO a nabývá účinnosti dnem 8. 12. 2009.

Vytvořeno 16.4.2018 9:53:17 | přečteno 7389x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load