>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS

1. Oficiální název
Obec Lázně Libverda

 
2. Důvod a způsob založení
Obec Lázně Libverda vzniklo jako územní samosprávná jednotka odloučením od města Hejnice ke dni 1.9.2011 na základě usnesení z mimořádného plenárního zasedání Okresního národního výboru v Liberci, konaného dne 23. srpna 1990.
 
Poslání obce je zajištění veřejné  správy na svém území případně výkon státní správy, za podmínek stanovených zákony.

 
3. Organizační struktura
Starosta obce – Ing. Jan Pospíšil
Místostarosta obce – Pavel Švihký
Odborná referentka – Markéta Horká, DiS.
Evidence obyvatel, účtárna, pokladna, podatelna, vidimace a legalizace – kancelář referentka
Evidence odpadů, provoz ČOV – kancelář místostarosty
Pronájem a prodej nemovitostí, nájemné – kancelář starosty

 
4. Kontaktní údaje
Obec Lázně Libverda
Lázně Libverda 16
463 62  p. Hejnice
Tel. 482322151
ID datové schránky: yadbknd

 
5. Bankovní spojení
0984940379/0800
0984941339/0800 pro nájmy z obecních bytů

 
6. Identifikační číslo organizace (IČ)
00671983

 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00671983

 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a výkazy za uplynulé roky
Viz. Úřední deska nebo k nahlédnutí v kanceláři referentky obecního úřadu

 
9. Místo, kde lze získat příslušné informace
Kancelář referentky
Kancelář starosty
Na internetových stránkách obce

 
10.  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání
- v úředních hodinách v kanceláři referentky nebo starosty
- zasláním do datové schránky

 
11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
Kancelář referentky nebo starosty na obecním úřadě, Lázně Libverda 16, 463 62  p. Hejnice, tel. 482322151
 
Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do kanceláře referentky nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít datovou schránku.
 
Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
Stížnosti, připomínky, podněty a petice řeší p. starosta.

 
12.  Formuláře
V kanceláři referentky obecního úřadu.

 
13.  Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost OÚ:
- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
- Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod
- Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
- Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení v platném znění
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
- Zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole
- Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příloha Sazebník správní poplatků
- Zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník v pl. znění
- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním v pl. znění
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- Zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. znění
- Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v pl.znění
- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- Zákon č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
- Zákon č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pl.znění
- Zákon č. 37/73 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích ve znění zákona č. 202/1990 Sb., v pl.znění
- Zákon č. 576/90 Sb., o rozpočtových pravidlech v pl.znění
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v pl.znění
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl.znění
- Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon
- Zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích v pl.znění
- Zákon č. 100/88 o sociálním zabezpečení v pl.znění
- Zákon č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

 
14.  Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informace stanoví starosta obce dle sazebníku:
 
Mzdové náklady ... 100,-Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledávání informace
Materiálové náklady ... 3,- Kč za každou stranu pořizované fotokopie
Doručovací náklady ...  hodnota poštovného dle platného ceníku
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,-Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v kanceláři OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

 
15.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence referentka OÚ a předloží ji ke schválení starostovi tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

 
16.  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací,
které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
Základní škola Lázně Libverda, Lázně Libverda 112
Mateřská škola Lázně Libverda, Lázně Libverda 177


ikona souboruVýroční zpráva o činnosti obce Lázně Libverda v oblasti poskytování informací 2009

ikona souboruVýroční zpráva o činnosti obce Lázně Libverda v oblasti poskytování informací 2010

ikona souboruVýroční zpráva o činnosti obce Lázně Libverda v oblasti poskytování informací 2011

ikona souboruVýroční zpráva o činnosti obce Lázně Libverda v oblasti poskytování informací 2012

ikona souboruVýroční zpráva o činnosti obce Lázně Libverda v oblasti poskytování informací 2013


Vytvořeno 2.3.2007 17:51:39 - aktualizováno 6.10.2016 20:15:49 | přečteno 14272x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load