>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

9. zasedání ZO ze dne 12. 12. 2011

 

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. prosince 2011


Usnesení č. 9/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 9. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 8/4, 8/6, 8/8, 8/11, 8/13 a 8/15 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 3/4, 7/7, 8/17 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 9/2
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o změnách jízdních řádů autobusových a vlakových spojů zařazených do systému Idol.

Usnesení č. 9/3
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2010/2011.

Usnesení č. 9/4
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2010/2011.

Usnesení č. 9/5
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.

Usnesení č. 9/6
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 435/2  o výměře 54 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 1.350,- Kč. Tento pozemek je malá část z pozemku místní komunikace přilehlé k č.p. 62. Jeho oddělení z p.p.č. 435 provedla firma Geometrické plány, v.o.s., pod č.338-1095/2006. Kupujícím je spolumajitel domu čp. 62 pan Ladislav Balog, bytem Lázně Libverda 62, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky, pouze jedna další nabídka.

Usnesení č. 9/7
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/6. Termín plnění je do 15. 1. 2012.

Usnesení č. 9/8
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram údržby místních komunikací pro zimní období 2011/2012.

Usnesení č. 9/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo „Náprava povodňových škod komunikacích ve správě  obce Lázně Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 9/9. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 13. 12. 2011.

Usnesení č. 9/11
Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 2/2011, o  poplatku za komunální odpad. Účinnost OZV je od 1.1.2012.

Usnesení č. 9/12
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2012. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2011 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.

Usnesení č. 9/13
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí aktuální informace o projektu optimalizace pobočkové sítě České pošty, s.p. a souhlasí s přechodem provozování poštovních služeb pod Obecním úřad Lázně Libverda s účinností od 1.10.2012. Konkrétní podmínky dohody mezi obcí a Českou poštou, s.p. v této věci budou projednány a schváleny na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 9/14
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi informovat o usnesení č. 9/13 kompetentní pracovníky České pošty, s.p. Termín plnění je do 15. 12. 2011.

Usnesení č. 9/15
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Podnikatelský záměr Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. pro období let 2011 až 2015. Poskytnutí finančních prostředků obce na spolufinancování připravených investic FVS, a.s. v rámci projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“, které jsou zahrnuty do tohoto podnikatelského záměru bude projednáno a případně schváleno společně se schválením rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na období let 2013 až 2016.

Usnesení č. 9/16
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi obcí a Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Předmětem smlouvy je vzájemně spolupracovat při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

Usnesení č. 9/17
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/16. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2012.

Vytvořeno 19.7.2012 17:06:06 | přečteno 2540x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load