>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

8. zasedání ZO ze dne 26. 9. 2011

 

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. září 2011


Usnesení č. 8/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 7/3, 7/5 a 7/10 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 3/4 a 7/7 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 8/2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.

Usnesení č. 8/3
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a RDS na akci „Rekonstrukce hřiště areál Vzlet“. Zhotovitelem bude firma Milota Kladno spol. s r.o., se sídlem Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47 55 09 61. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude činit 97.800,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2011.

Usnesení č. 8/5
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a RDS na akci „Singltrek pod Smrkem – Hejnický hřeben“. Zhotovitelem bude firma Singltrek s.r.o., se sídlem Mechová 3603/17, PSČ 466 04, IČ: 28721942. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude činit 180.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 8/6
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2011.

Usnesení č. 8/7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou na pozemek p.č. 586/2, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) a dále na část pozemku p.č. 586/1, trvalý travní porost a část pozemku p.č. 587, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), vše k.ú. Lázně Libverda. Nájemcem výše uvedených nemovitostí v majetku obce bude Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda o.s., se sídlem  Lázně Libverda 56, 463 62 p.Hejnice. Účelem nájmu je provozování víceúčelového sportovního hřiště a jeho případná rekonstrukce.

Usnesení č. 8/8
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2011.

Usnesení č. 8/9
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 196/6 v bytovém domě čp. 196, které proběhlo 31. srpna 2011 od 16 hod. v zasedací místnosti Informačního střediska.

Usnesení č. 8/10
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 196/6o velikosti 3+1 ve II. nadzemním podlaží domu čp. 196 postaveného na parcele č. 211/4 v k. ú. Lázně Libverda za smluvní cenu 655.000,- Kč. Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 73,29 m2 a je s ní spojen i spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 7329/97596. Kupujícím je paní Ing. Markéta Novotná, bytem Drimlova 2364, 155 00 Praha 5. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 8/11
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 7. 11. 2011.

Usnesení č. 8/12
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.3 ke Smlouvě o dílo „Oprava mostů a lávek po povodni“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 8/13
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 8/12. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2011.

Usnesení č. 8/14
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování kompletního zadávacího řízení pro  veřejnou zakázku „Obnova kanalizace Lázně Libverda“, která bude zadána v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací dokumentaci zpracuje a výběrové řízení provede firma CPS consulting, s.r.o., IČ 27391566, se sídlem Havanská 22/194, 170 00 Praha 7. Smluvní cena za přípravu a průběh veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude činit 96.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 8/15
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškeré potřebné kroky dle usnesení č. 8/14 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Termín plnění je do 15. 11. 2011.

Usnesení č. 8/16
Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

a) za člena finančního výboru pana Marcela Svobodu

Usnesení č. 8/17
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit obnovu opěrné zdi v majetku obce nacházející se na pozemku p.č. 139 v k.ú. Lázně Libverda. Tato opěrná zeď byla částečně poškozena při bleskové povodni v srpnu 2010. K jejímu definitivnímu zborcení došlo až následně v důsledku podmáčení vytrvalými dešti dne 21.7.2011.

Vytvořeno 19.7.2012 17:00:37 | přečteno 2512x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load