>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

5. zasedání ZO ze dne 3. 6. 2011

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. června 2011


Usnesení č. 5/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 4/6, 4/8 a 4/10  byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 3/4, 4/12 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

 

Usnesení č. 5/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rezignaci pana Martina Machka na mandát člena zastupitelstva obce, který zanikl v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. ke dni 2. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 5/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2010 včetně závěrečného účtu za rok 2010.

 

Usnesení č. 5/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Smrk za rok 2010 včetně závěrečného účtu za rok 2010.

 

Usnesení č. 5/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2010. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2010. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2010, který skončil ziskem ve výši 24.739,58 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to:

· shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk pro doplnění rezervního fondu

 

Usnesení č. 5/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o volných bytových jednotkách č. 196/6 a 196/8 v objektu bydlení čp. 196.

 

Usnesení č. 5/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi:

- zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 196/8 na úředních deskách Obecního úřadu

- připravit Podmínky prodeje bytové jednotky č. 196/6 formou nabídkového výběrového řízení   

Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.3 ke Smlouvě o dílo „Náprava povodňových škod komunikacích ve správě  obce Lázně Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

 

Usnesení č. 5/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 5/11. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.2 ke Smlouvě o dílo „ČOV a kanalizace Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

 

Usnesení č. 5/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 5/13. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení změny č.1 Územního plánu Lázně Libverda.

 

Usnesení č. 5/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi:

- požádat MěÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí o pořízení změny ÚP č.1

- požádat firmu SAUL , s.r.o. o zpracování změny ÚP č.1

Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odkoupení pozemku p.č. 326/2 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 29 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 725,- Kč. Prodávajícími jsou manželé Anna a Petr Kohákovi, bytem Lázně Libverda 43, 463 62 p.Hejnice.

 

Usnesení č. 5/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/17. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 5/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků mezi Městem Nové Město pod Smrkem a Obcí Lázně Libverda.

 

Usnesení č. 5/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/19. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

Usnesení č. 5/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnuvymezení předmětu činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace. Činnost organizace je vymezena pro základní školu, základní školu praktickou a základní školu speciální dle § 44 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

Usnesení č. 5/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků následujícím neziskovým organizacím ve výši:

 

TJ Sokol Lázně Libverda6.000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda 6.000,- Kč

Základní kynologická organizace Lázně Libverda 6.000,- Kč

Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice 6.000,- Kč

 

Usnesení č. 5/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 5/22. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

 

 

Vytvořeno 8.6.2011 9:24:56 | přečteno 3045x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load