>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

4. zasedání ZO ze dne 30. 3. 2011

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. března 2011


Usnesení č. 4/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. 3. 2011. Úkoly uložené usnesením č. 3/8 a 3/11  byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/17, 2/19, 3/4 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 4/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jednací řád zastupitelstva obce, který nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2011. Současně s nabytím účinnosti tohoto nového jednacího řádu se zrušuje jednací řád schválený zastupitelstvem obce dne 10. 11. 2010.

Usnesení č. 4/3

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2011, o  místním poplatku  za lázeňský nebo rekreační pobyt. Účinnost této OZV je od 1. 4. 2011.

Usnesení č. 4/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ceník služeb – nápojový lístek restaurace v areálu Vzlet.

Usnesení č. 4/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o jednání s náčelníkem Horské služby Jizerských hor p. René Mašínem ve věci možnosti zřízení sezónní víkendové služebny na katastru obce a  zároveň schvaluje bezúplatné poskytnutí potřebných prostor v objektech v majetku obce (služebna – kancelář v přízemí areálu Vzlet, garážování techniky – hasičská zbrojnice) v termínu od 1. 5. do 30. 9. běžného roku.

Usnesení č. 4/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi dále jednat v souladu s usnesením č. 4/5. Termín plnění je do 30. 4. 2011.

Usnesení č. 4/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.2 ke Smlouvě o dílo „Oprava mostů a lávek po povodni“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 4/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 4/7. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 2011.

Usnesení č. 4/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.2 ke Smlouvě o dílo „Náprava povodňových škod komunikacích ve správě  obce Lázně Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 4/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 4/9. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 2011.

Usnesení č. 4/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011.

Usnesení č. 4/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu Milanu Porubskému zajistit aktualizaci Pasportu dopravního značení v obci vypracovaného Ing. Pavlem Špulákem v dubnu 2003. Termín plnění je
do 30. 6. 2011.

Vytvořeno 4.4.2011 17:06:19 | přečteno 2775x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load