>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

32. zasedání ZO ze dne 9.6.2014


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ 

z 32. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. června 2014


 

Usnesení č. 32/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 31/5, 31/9, 31/12 a 31/17 byly splněny. Úkol uložený usnesením č. 7/7 a 31/7 nebyl zatím splněn a zůstává v kontrole.


Usnesení č. 32/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, a to bez výhrad.


Usnesení č. 32/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2013. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2014.


Usnesení č. 32/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2013. Ztráta se převede na vrub roku 2014. Hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2014.


Usnesení č. 32/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za rok 2013 a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lázně Libverda a Základní školy Lázně Libverda za rok 2013. Dále schvaluje změnu formy užívání nemovitého majetku výše uvedenými příspěvkovými organizacemi ze zapůjčeného majetku na majetek svěřený. V tomto smyslu se upraví i příslušné zřizovací listiny obou příspěvkových organizací obce.


Usnesení č. 32/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2013, který skončil ziskem ve výši 20.276,59 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to:

  • shora uvedený zisk nebude vyplacen a bude ponechaný ve společnosti jako nerozdělený zisk pro doplnění rezervního fondu


Usnesení č. 32/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení změny zakladatelského dokumentu společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. z důvodu platnosti nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to do zákonem stanovené lhůty 30. června 2014 a v rozsahu podřízení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.


Usnesení č. 32/8

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu k provedení potřebných kroků k zamýšlené změně v souladu s usnesením č. 32/7. Termín plnění je do 27. 6. 2014.


Usnesení č. 32/9

Zastupitelstvo obce po projednání činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. a ke dni 30. 6. 2014 odvolává z funkce jednatele společnosti pana Ing. Jana Pospíšila a zároveň s účinností od 1. 7. 2014 do této funkce jmenuje pana Pavla Švihkého.


Usnesení č. 32/10

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.


Usnesení č. 32/11

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Smrk za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013.


Usnesení č. 32/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 615/1 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 za smluvní cenu 400,- Kč. Kupujícím je pan Josef Nulíček, bytem Lázně Libverda 197, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani další nabídky.


Usnesení č. 32/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí v souladu s usnesením č. 32/12. Veškeré náklady spojené s administrací tohoto prodeje bude hradit kupující. Termín plnění je do 15. 7. 2014.


Usnesení č. 32/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 295/4 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 za smluvní cenu 1.200,- Kč. Kupujícím je paní Denisa Koudeláková, bytem Wassermannova 1042/9, 150 00 Praha 5. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani další nabídky.


Usnesení č. 32/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí v souladu s usnesením č. 32/14. Veškeré náklady spojené s administrací tohoto prodeje bude hradit kupující. Termín plnění je do 15. 7. 2014.


Usnesení č. 32/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  směnu pozemku p.č. 36/10 v k.ú. Lázně Libverda
o výměře 465 m2, vedeného jako travní plocha, jejímž vlastníkem je Obec Lázně Libverda za pozemek p.č. 36/11 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 465 m2, vedeného jako travní plocha, jejímž vlastníkem je paní Drahomíra Kopecká, bytem Lázně Libverda 24, 463 62 p.Hejnice. Účastníci směny se dohodli na tom, že ceny výše uvedených nemovitostí jsou stejné a proto není nutné další finanční ani jiné vyrovnání. Záměr směny byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani další nabídky.


Usnesení č. 32/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 32/16. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 7. 2014.


Usnesení č. 32/18

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014 – 2018 na 9 členů.


Usnesení č. 32/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Zprostředkovatelské dohody s firmou DIANA s r.o., IČ 47541393, DIČ CZ47541393, se sídlem Hlavní 174, Oleško, Praha-západ, jejímž předmětem plnění je vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby byly získány finanční prostředky od třetích osob, naprosto legálního původu a zákonným způsobem, které budou použity jako vlastní zdroje na krytí nákladů projektu „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“ nebo bude možné je použít ke krytí jiných výdajů, vycházejících ze schváleného rozpočtu obce, čímž bude rozpočet zvolněn.


Usnesení č. 32/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podepsat příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 32/19. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2014.


Usnesení č. 32/21

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu Pavla Švihkého, aby obec zastupoval
a jejím jménem jednal, na všech řádných valných hromadách společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., které se bude konat v termínu od 10. 6. 2014 do termínu konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014.


Usnesení č. 32/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení parkovacího automatu Siemens Sitraffic Sicuro 6 od společnosti ELTODO, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 za smluvní cenu 80.938,- Kč bez DPH. Financování tohoto nákupu bude formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 24 měsíců s navýšením 5,5% z výše uvedené ceny.


Usnesení č. 32/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 32/22. Současně ukládá panu místostarostovi zajistit stavební přípravu pro následnou instalaci parkovacího automatu na parkovišti P1 (p.p.č. 36/5) a jeho zprovoznění. Termín plnění je do 27. 6. 2014.


Usnesení č. 32/24

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím neziskovým organizacím ve výši:


TJ Sokol Lázně Libverda 10.000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda 10.000,- Kč

Základní kynologická organizace Lázně Libverda 10.000,- Kč

Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice 6.000,- Kč


Usnesení č. 32/25

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 32/24. Termín plnění je do 27. 6. 2014.


Usnesení č. 32/26

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatků č.1 k Nájemní smlouvě uzavřené s firmou Správa bytového hospodářství s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny nájmu za pronájem plynových kotelen v objektech bydlení čp. 17, 195, 196, 197 a 201. Výše nájmu se stanovuje na 40,- Kč/GJ. Tato sazba je v souladu s platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.


Usnesení č. 32/27

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě v souladu s usnesením č. 32/26. Termín plnění je do 30. 6. 2014.


Usnesení č. 32/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ceník parkovného veřejného parkoviště P1 nacházejícího se na pozemku p.č. 36/2 a 36/5 v k.ú. Lázně Libverda. Cena parkovného činí v první hodině parkování 5,- Kč za každých započatých 30 minut, dále 10,- Kč za každou započatou hodinu parkování. Denní parkovné, tj. pět a více hodin parkování v jednom dni nepřetržitě činí 50,- Kč.

Usnesení č. 32/29

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu a pana místostarostu zpracováním Provozního řádu veřejného parkoviště P1 v souladu s usnesením č. 32/28. Termín plnění je do 30. 6. 2014.


Usnesení č. 32/30

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu Pavla Švihkého k plnému zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu od 11. 6. do 29. 6. 2014, tj. v době čerpání dovolené v souladu s § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 32/31

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby s paní Drahomírou Kopeckou, bytem Lázně Libverda 24, 463 62 p. Hejnice, jejímž předmětem plnění je souhlas se zřízením budoucí stavby vedení inženýrských sítí na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 36/2 v k. ú. Lázně Libverda.


Vytvořeno 30.6.2014 10:22:01 | přečteno 2437x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load