>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

31. zasedání ZO ze dne 24.4.2014


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

  z 31. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna 2014Usnesení č. 31/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13. 2. 2014. Úkoly uložené usneseními č. 30/5, 30/7, 30/9 a 30/11 byly splněny. Úkol uložený usnesením č. 7/7 nebyl zatím splněn a zůstává v kontrole.


Usnesení č. 31/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový ve výši příjmů 14.932.700,- Kč a výdajů 17.933.840,52 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2013.


Usnesení č. 31/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2014 ve výši 34,41 Kč vč. DPH.


Usnesení č. 31/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z Fondu solidarity Evropské unie za účelem retroaktivní úhrady již uskutečněného a zdokumentovaného výdaje v podobě 15% spoluúčasti obce u dotací z Ministerstva dopravy na opravu zárubních a opěrných zdí po povodních v červnu 2013 a úhradu nákladů vynaložených na ubytování a stravu dětí z MŠ Terezín.


Usnesení č. 31/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit administraci spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 31/4. Termín plnění je do 28. 4. 2014.


Usnesení č. 31/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podánížádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci 50. Výzvy, prioritní osa 3., oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie na stavební akci s názvem „Zateplení budovy Mateřské školy Lázně Libverda“.


Usnesení č. 31/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit administraci spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 31/6. Termín plnění je do 30. 4. 2014.


Usnesení č. 31/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika CÍL 3 /Fond mikroprojektů/ na projekt s názvem „Lázně Libverda / Świeradów-Zdrój a okolí pohledem terénního cyklisty“.


Usnesení č. 31/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit administraci spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 31/8. Termín plnění je do 30. 4. 2014.


Usnesení č. 31/10

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 4 Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady paní Hanu Němcovou, dat. nar. 15. srpna 1973, Frýdlant, Polní 246, PSČ 464 01; paní Ing. Jaroslavu Beranovou, dat. nar. 17. listopadu 1959, Nové Město pod Smrkem, Dělnická 739, PSČ 463 65 a paní Helenu Freibergovou, dat. nar. 30. července 1972, Hejnice, Klášterní 89, PSČ 463 62.


Usnesení č. 31/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s., úplné znění ke dni 18. 4. 2014.


Usnesení č. 31/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podepsat příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 31/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2014.


Usnesení č. 31/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 Územního plánu Lázně Libverda, ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí.


Usnesení č. 31/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 Územního plánu Lázně Libverda.


Usnesení č. 31/15

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje uzavření Dohody o narovnání s firmou Skanska a.s., IČ 262 70 303, DIČ CZ26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, která se týká stavební akce s názvem „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“ a jejímž předmětem je narovnání sporných práv a závazků, konkrétně vyčíslené vícepráce ze strany zhotovitele nad rámec smluvní ceny díla.


Usnesení č. 31/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva dopravy č. 12721 Obnova místních komunikací po povodních 2013 na investiční stavební akci s názvem „Rekonstrukce zárubní zdi u čp. 121, Lázně Libverda“.


Usnesení č. 31/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit administraci spojenou se zpracováním a podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 31/16. Termín plnění je do 31. 5. 2014.


Usnesení č. 31/18

Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje souhlas s udělením výjimky v souladu s čl. 2, odst. 2) OZV č. 1/2013 pro konání jednorázové akce v Klubu Stodola v termínu 30.4.2014 od 20.00 h. až 1.5.2014 do 02.00 h.


Usnesení č. 31/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu ceníku poskytovaných služeb v Areálu Vzlet s účinností od 01.05. 2014.


Usnesení č. 31/20

Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje souhlas s užitím názvu Singltrek pod Smrkem pro účely propagace Bike centra Libverda. Singltrek pod Smrkem je síť lesních stezek pro terénní cyklisty vybudovaná zcela z veřejných prostředků Evropské unie, České republiky a partnerských municipalit včetně Obce Lázně Libverda. Bike centrum Libverda je nové nástupní místo pro terénní cyklisty na uvedenou síť stezek Singltrek pod Smrkem a je plně ve vlastnictví Obce Lázně Libverda.


Usnesení č. 31/21

Zastupitelstvo obce jako vrcholný orgán jednoho ze čtyř zakladatelů společnosti Singltrek pod Smrkem o.p.s. vyzívá správní radu této společnosti, aby rozhodla o pořízení a zpracování nového logotypu a logo manuálu jednotné propagace destinace Singltrek pod Smrkem.


Odůvodnění:

Singltrek pod Smrkem o.p.s. jako jediný legitimní provozovatel stejnojmenné sítě lesních stezek pro terénní cyklisty používá od 29. 11. 2010, tj. od data svého vzniku pro prosazování jednotnosti propagace singltrekové destinace logotyp a logo manuál, k jehož používání nemá potřebnou plnou a bezvýhradnou licenci od vlastníka autorských práv. Tento stav je podle našeho názoru naprosto nelogicky, velmi nestandardní a hlavně nebezpečný. Proto navrhujeme, aby si společnost pro účely jednotné propagace destinace Singltrek pod Smrkem vytvořila vlastní logotyp a logo manuál s plnou licencí pro jeho bezvýhradné užití.Vytvořeno 20.5.2014 8:40:23 | přečteno 2460x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load