>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

30. zasedání ZO ze dne 13.2.2014


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 30. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. února 2014Usnesení č. 30/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2013. Úkoly uložené usneseními č. 29/9, 29/12, 29/14, 29/16, 29/17, 29/20
a 29/23 byly splněny. Úkol uložený usnesením č. 7/7 nebyl zatím splněn a zůstává v kontrole.

Usnesení č. 30/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“.

Usnesení č. 30/3

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí PEGAS CONTAINER s.r.o., druhý v pořadí KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Usnesení č. 30/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou PEGAS CONTAINER s.r.o., IČ 26236893, DIČ CZ26236893, se sídlem Kutnohorská 426, 109 00 Praha 10, jejímž předmětem je dodávka s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“. Tato aktivita je součásti projektu s názvem „Česko – polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03810.

Usnesení č. 30/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 30/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 20. 2. 2014.

Usnesení č. 30/6

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu Pavla Švihkého, aby obec zastupoval
a jejím jménem jednal na řádné valné hromadě společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., která se bude konat dne 27. února 2014 od 9 h. v zasedací místnosti MÚ Frýdlant.

Usnesení č. 30/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vystavení příslušného pověření 
v souladu s usnesením č. 30/6 a písmeně o tomto rozhodnutí zastupitelstva informovat Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. Termín plnění je do 20. 2. 2014.

Usnesení č. 30/8

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zvýšením základního kapitálu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. z částky 137.655.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm miliónů šest set padesát pět tisíc korun českých) na částku 150.880.000,- Kč (slovy:jedno sto padesát miliónů osm set osmdesát tisíc korun českých), tedy o částku 13.225.000 (slovy: třináct miliónů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady a započtením pohledávek s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 115 kusů kmenových listinných akcií na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých), práva spojená s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a předem určeným zájemcům, a to:

Městu Frýdlant 57 ks kmenových listinných akcii,

Městu Hejnice 22 ks kmenových listinných akcii,

Městu Raspenava 13 ks kmenových listinných akcii,

Městu Nové Město pod Smrkem 21 ks kmenových listinných akcii,

Obci Krásný Les 2 ks kmenových listinných akcii.

Usnesení č. 30/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi Pavlu Švihkému, aby na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. podpořil schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s usnesením č. 30/8.

Usnesení č. 30/10

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zástavou akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v držení Obce Lázně Libverda a emitovaných ke dni rozhodnutí zastupitelstva pro potřeby bankovní záruky dle vítězné nabídky v rámci výběrového řízení „Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.“

Usnesení č. 30/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi Pavlu Švihkému, aby na jednání řádné valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. podpořil schválení usnesení o zástavě akcií společnosti v souladu s usnesením č. 30/10.

Usnesení č. 30/12

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměny neuvolněnému členovizastupitelstva obce ve funkci místostarosty v celkové výši 5.000,- Kč s účinností od 1. 3. 2014.

Vytvořeno 19.2.2014 8:16:23 | přečteno 2602x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load