>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

3. zasedání ZO ze dne 9. 3. 2011

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. března 2011


Usnesení č. 3/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 12. 2010. Úkoly uložené usnesením č. 2/5, 2/7, 2/9, 2/13, 2/15, 2/21, 2/31, 2/33, 2/35 a 2/37  byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/17, 2/19 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 3/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako schodkový ve výši příjmů 12.149.000,- Kč a výdajů 14.798.010,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2010.

Usnesení č. 3/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o připravované systémové změně v zajištění poštovních služeb v obci ze strany České pošty, s.p. v rámci projektu Partner.

Usnesení č. 3/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi dále jednat se zástupci České pošty, s.p. ve věci dohody o případném přechodu poštovních služeb v obci na projekt Partner s provozováním pod Obecním úřadem Lázně Libverda. O průběhu jednotlivých jednání bude podána zpráva na dalších zasedáních ZO. Termín plnění je do 30. 6. 2011.

Usnesení č. 3/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o nápravě povodňových škod k 28. 2. 2011.

Usnesení č. 3/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2011 ve výši 17,69 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 3/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 976 800,-Kč s Českou spořitelnou, a.s. se splatností do 31.12.2015 na financování projektu "Spolupráce obcí Lázně Libverda a Mirsk zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci" a zajištění úvěru zástavou účtu určeného pro příjem dotace a blankosměnkou.

Usnesení č. 3/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 3/7. Termín plnění je do 31. 3. 2011.

Usnesení č. 3/9

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje Helenu Freibergovou, referentku Obecního úřadu Lázně Libverda, narozenou 30. 7. 1972, bytem Klašterní 89, 463 62 Hejnice, aby obec zastupovala a jejím jménem jednala ve věci výkonu funkce veřejného opatrovníka Luboše Šulce, narozeného 14. 10. 1972, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p.Hejnice, zbaveného způsobilosti k právním úkonům rozsudkem Okresního soudu v Liberci, č.j. Nc 270/90-13 ze dne 8. 4. 1991.

Usnesení č. 3/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prohlášení o změně způsobu využití návrhových lokalit Z12, Z14 a Z15 stanoveného územním plánem Lázně Libverda, který byl vydán dne 19. 7. 2010.

Odůvodnění:

Obec Lázně Libverda podala v souladu s § 5 odst.1 písm. b) zákona č. 95/1995 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů písemnou žádost na Pozemkový fond ČR, pracoviště Liberec ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č. 36/8, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 225, 226/1, 227/1 v k.ú. Lázně Libverda. Uvedené pozemky se dle schváleného územního plánu (ÚP) nacházejí v návrhových lokalitách Z12, Z14 a Z15, které jsou závaznou částí tohoto ÚP určeny k zastavění zástavbou smíšenou obytnou (Z12) a smíšenou obytnou - venkovskou (Z14, Z15). Hlavní využití těchto návrhových lokalit definované v textové části ÚP připouští kromě staveb pro individuální a kolektivní bydlení i stavby jiného využití jako jsou např. stavby pro rodinnou rekreaci, což je v určitém rozporu s podmínkami bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví státu na jinou osobu dle výše uvedeného zákona. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo obce Lázně Libverda prohlašuje, že v případě bezúplatného převodu předmětných pozemků do vlastnictví obce nepovolí jako vlastník pozemků výstavbu jiného typu staveb než čistě obytných – stavby pro bydlení. Zároveň prohlašuje, že součástí I. změny ÚP připravované na rok 2012 bude i změna funkčního využití předmětných pozemků výhradně na pozemky staveb individuálního, příp. kolektivního bydlení.

Usnesení č. 3/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zaslat výtah usnesení č. 3/10 k rukám Ing. Josefa Vozky, vedoucího krajského pracoviště Pozemkového fondu ČR v Liberci a dál v této věci jednat s podáním zprávy na příštím zasedání ZO. Termín plnění je do 11. 3. 2011.

Usnesení č. 3/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu za pronájem tělocvičny v areálu VZLET.

Vytvořeno 28.3.2011 13:48:04 | přečteno 2852x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load