>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

29. zasedání ZO ze dne 16.12.2013

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 29. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. prosince 2013

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení č. 29/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. 11. 2013. Úkoly uložené usneseními č. 28/3, 28/7 a 28/15 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 7/7, 25/20 a 28/12 nebyli zatím splněny a zůstávají v kontrole.


Usnesení č. 29/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2012/2013.


Usnesení č. 29/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2012/2013.


Usnesení č. 29/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Informačního centra Lázně Libverda za rok 2013.


Usnesení č. 29/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2013/2014.


Usnesení č. 29/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2014. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2013 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.


Usnesení č. 29/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3  k rozpočtu za rok 2013  pro operace, které vzniknou za období od data 16. 12. 2013  do 31. 12. 2013  bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:

  • Přijetí a  případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.

  • Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.

  • Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné  rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů. 


Usnesení č. 29/8

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním rozpočtových opatření v souladu s usnesením č. 29/7.


Usnesení č. 29/9

Zastupitelstvo obce ukládá příspěvkové organizaci Mateřská škola Lázně Libverda a Základní škola Lázně Libverda  účtovat v plném rozsahu účetnictví, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 3. písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 29/10

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o novém posouzení a hodnocení nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“.


Usnesení č. 29/11

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“ rozhoduje o zrušení tohoto zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) předmětného zákona.


Usnesení č. 29/12

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana starostu k podpisu rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení v souladu s usnesením č. 29/11. Předmětné rozhodnutí bude zasláno všem uchazečům. Termín plnění do 18. 12. 2013.


Usnesení č. 29/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Výzvu aZadávací dokumentaci včetně všech příloh pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“, která bude zadána v novém zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 29/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit vyhlášení zadávacího řízení v souladu s usnesením č. 29/13. Termín plnění je do 20. 12. 2013.


Usnesení č. 29/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s názvem „ČOV
a kanalizace Lázně Libverda“ v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 29/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, týkající se stavební akce „Rekonstrukce zdí, Lázně Libverda – opěrná zeď u č. p. 184“, jehož předmětem je změna čl. II. odst. 1, kde se termín dokončení a předání díla stanovuje na 30. 4. 2014. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


Usnesení č. 29/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek č. 2 smlouvy v souladu s usnesením č. 29/16. Termín plnění je do 19. 12. 2013.


Usnesení č. 29/18

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy správní rady této společnosti pana Pavla Švihkého, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice jakožto zástupce Obce Lázně Libverda, pana Ing. Ludvíka Řičáře, bytem Mimoňská 46, 460 01 Liberec 35 a paní Ing. Hanu Hermovou, bytem Radomská 474/11, 181 00 Praha 8 jako další členy správní rady.


Usnesení č. 29/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014 mezi Obcí Lázně Libverda a Libereckým krajem. Výše příspěvku bude činit 41.130,- Kč.


Usnesení č. 29/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 29/19. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 29/21

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana místostarostu Pavla Švihkého, aby obec zastupoval
a jejím jménem jednal na řádné valné hromadě společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., která se bude konat dne 16. ledna 2014 od 9 h. v zasedací místnosti MÚ Frýdlant.


Usnesení č. 29/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu MMR č. 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 na stavební akci s názvem „Rekonstrukce zárubní zdi u čp. 121, Lázně Libverda“.


Usnesení č. 29/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit administraci spojenou s podáním žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 29/22. Termín plnění je do 31. 12. 2013.

Vytvořeno 2.1.2014 9:58:35 | přečteno 2707x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load