>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

28. zasedání ZO ze dne 27. 11. 2013

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

z 28. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. listopadu 2013Usnesení č. 28/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce konaných dne 3. 9., 11. 9. a 7. 10. 2013. Úkoly uložené usneseními č. 25/5, 25/7, 25/9, 25/11, 25/13, 25/16, 26/3, 26/5, 26/7, 27/3, 27/7 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 7/7, 22/22, 25/20, 27/5 a 27/8 nebyli zatím splněny a zůstávají v kontrole.

Usnesení č. 28/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí jistoty k zajištění některých závazků ze smluv o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 ve výši 10% ceny díla bez DPH, tj. 1.061.010,- Kč.

Usnesení č. 28/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu v souladu s usnesením č. 28/2. S textem dohody vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 30. 11. 2013.

Usnesení č. 28/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.

Usnesení č. 28/5

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 26/2 ze dne 11. 9. 2013, kterým bylo na základě závěrů hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“ schváleno pořadí nabídek po hodnocení.

Usnesení č. 28/6

Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 27/4 a 27/5 ze dne 7. 10. 2013, kterými byl starostovi obce uložen úkol uzavřít Smlouvu o dílo s firmou KOMA MODULAR CONSTRUCTION s. r. o., IČ 46966170, DIČ CZ46966170, se sídlem Říčanská 1191, 763 12 Vizovice, jejímž předmětem je dodávka s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“. Tato aktivita je součásti projektu s názvem „Česko – polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách“, registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03810.

Odůvodnění k usnesením č. 28/5 a 28/6:
V rámci předběžné kontroly průběhu zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky bylo dotačním orgánem shledáno pochybení, které by mělo za následek neposkytnutí finančních prostředků na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel by tak neměl dostatek finančních prostředků na její realizaci. Uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem by tak bylo v rozporu s hlavním účelem zákona, a to zejména zásadou zabezpečení hospodárnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků, neboť zadavatel nemůže být nucen vynakládat finanční prostředky na veřejnou zakázku, které nemá. S ohledem na zjištěná pochybení je zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů povinen přijmout opatření k nápravě tohoto pochybení (viz usnesení č. 28/7 a 28/8).

Usnesení č. 28/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi jako zástupci zadavatele č. 1, aby společně se zástupcem zadavatele č. 2 (Horská služba ČR o.p.s.) zaslal Rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky oběma uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku.

Usnesení č. 28/8

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana starostu jako zástupce zadavatele č. 1, aby společně se zástupcem zadavatele č. 2 (Horská služba ČR o.p.s.) provedl nové posouzení a hodnocení podaných nabídek v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň zmocňuje pana starostu jako zástupce zadavatele č. 1, aby společně se zástupcem zadavatele č. 2 (Horská služba ČR o.p.s.) učinil a podepsal veškeré dokumenty související s případným ukončením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Bike centrum Lázně Libverda“. Termín plnění je do 15. 12. 2013.

Usnesení č. 28/9

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s působením MAS Mikroregionu Frýdlantsko na svém území v období 2014-2020.

Usnesení č. 28/10

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Smrk za rok 2012 včetně závěrečného účtu za rok 2012, a to bez výhrad.

Usnesení č. 28/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení sekčních garážových vrat včetně potřebného příslušenství a montáže pro objekt Hasičské zbrojnice čp. 194. Dodavatelem bude firma Zdeněk Šmíd, Větrná 169, 463 61 Raspenava, IČ: 43233198, DIČ: CZ7103102633. Celková smluvní cena za tuto dodávku bude 158.872,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 28/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit ve spolupráci s velitelem JSDH realizaci předmětné dodávky v souladu s usnesením č. 28/11. Termín plnění je do 31. 1. 2014.

Usnesení č. 28/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci stavby včetně příloh a Kvalifikační dokumentaci včetně příloh pro užší zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace – Státního fondu životního prostředí na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“ (akceptační číslo 12131001, CZ.1.02/1.1.00/12.15571).

Usnesení č. 28/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, týkající se stavební akce „Rekonstrukce zdí, Lázně Libverda – opěrná zeď u č.p. 184“, jehož předmětem je:

  • změna čl. II. odst. 1 – termín dokončení a předání díla se stanovuje na 20. 12. 2013
  • zrušení čl. VI. odst. 3 – pozastavení 10% z fakturované částky

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  

Usnesení č. 28/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek č. 1 smlouvy v souladu s usnesením č. 28/14. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas Termín plnění je do 29. 11. 2013.

Vytvořeno 2.12.2013 12:29:32 | přečteno 2761x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load