>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

25. zasedání ZO ze dne 3. 9. 2013

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 25. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. září 2013Usnesení č. 25/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva obce konaných dne 24. 4., 18. 6. a 13. 8. 2013. Úkoly uložené usneseními č. 22/4, 22/6, 22/8, 22/11, 22/14, 22/18, 22/20, 23/4, 23/8, a 24/2 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 7/7 a 22/22 nebyli zatím splněny a zůstávají v kontrole.

Usnesení č. 25/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s přípravou výstavby nové čistírny odpadních vod a nové splaškové kanalizace.

Usnesení č. 25/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu jednání hodnotící komise v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro provedení stavby ČOV a kanalizace Lázně Libverda“.

Usnesení č. 25/4

Zastupitelstvo obce po projednání na základě závěrů hodnotící komise v rámci zakázky malého rozsahu 2. kategorie (viz. Závazná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro provedení stavby ČOV a kanalizace Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které jako splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci: první v pořadí Ing. Josef Chmelka - SÚPR, druhý v pořadí MILOTA Kladno spol. s r.o., třetí v pořadí D PLUS projektová a inženýrská a.s.

Usnesení č. 25/5

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje panu starostu k podpisu rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s usnesením č. 25/4, které bude následně všem dotčeným uchazečům zasláno. Termín plnění do 4. 9. 2013.

Usnesení č. 25/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., IČ 62508822, DIČ CZ62508822, se sídlem Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, jejímž předmětem je zajištění užšího podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace – Státního fondu životního prostředí na veřejnou zakázku „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“.

Usnesení č. 25/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 25/6. Termín plnění je do 4. 9. 2013.

Usnesení č. 25/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ABM Jedraszek, se sídlem ul.  Pilsudskiego 3H, 95-200 Pabianice, jejímž předmětem plnění je kompletní dodávka oken pro byty číslo 1 až 12 v č.p. 196 a 197 včetně demontáže, montáže, zednického začištění, malby a likvidace odpadů. Celková smluvní cena za předmětnou dodávku bude činit 652.396,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 25/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 25/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 4. 9. 2013.

Usnesení č. 25/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 1.748.000,-Kč s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 za účelem předfinancování části projektu s názvem „Česko-polské stezky pod Smrkem v Jizerských horách“, část „Bike centrum Lázně Libverda“ Splatnost předmětného úvěru je do 31. 10. 2014, zajištění úvěru zástavou účtu určeného pro příjem dotace a blankosměnkou.

Usnesení č. 25/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 25/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2013.

Usnesení č. 25/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č.  196/11  o  velikosti  2+1 nacházející se ve IV.  nadzemním  podlaží  bytového domu čp. 196 postaveného na pozemku p.č. 211/4  v k. ú. Lázně Libverda za smluvní cenu 460.000,- Kč. Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 51,95 m2  spolu  s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 5195/97596. Kupujícím je paní Irena Rajmová, bytem Minická 373/5, 181 01 Praha 8 - Čimice. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 25/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 25/12. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 4. 9. 2013.

Usnesení č. 25/14

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost o navýšení rozpočtu MŠ Lázně Libverda na rok 2013 o částku 96.000,- Kč určenou na nákup herních prvků. ZO o předmětné žádosti rozhodné na dalším zasedání při schvalování rozpočtového opatření č. 2/2013.

Usnesení č. 25/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odkoupení pozemku p.č. 215/4 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 62 m2, vedeného jako ostatní plocha  a pozemku p.č. 215/5 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 61 m2, vedeného jako ostatní plocha za celkovou smluvní cenu 9.250,- Kč. Prodávajícím je paní Katarína Richtrová, bytem Hejnice 534, 463 62 Hejnice.

Usnesení č. 25/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 25/15. Kupní smlouvu předloží k podpisu prodávající. Termín plnění je do 30. 9. 2013.

Usnesení č. 25/17

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o uvolnění bytové jednotky č. 197/10 velikosti 3+1 ve IV. nadzemním podlaží domu čp. 197 a schvaluje její pronájem na dobu určitou 5-ti let, tj. do 31. 8. 2018. Nájemcem předmětného bytu bude pan Jiří Kellner a paní Kateřina Žváčková, trvale bytem Lázně Libverda 201.

Usnesení č. 25/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o možnosti sdruženého nákupu elektrické energie a zemního plynu formou burzovního obchodu nebo elektronické aukce pro odběrná místa ve vlastnictví obce, správě příspěvkových organizací či právnických osob obce. Dále bere na vědomí informace o možnosti sdruženého nákupu elektrické energie a zemního plynu formou elektronické aukce pro odběrná místa občanů obce.

Usnesení č. 25/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy a Dohody o plné moci s firmou eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7. Předmětem této smlouvy a dohody je nákup elektrické energie a zemního plynu formou burzovního obchodu nebo elektronické aukce pro odběrná místa ve vlastnictví obce, správě příspěvkových organizací či právnických osob obce.

Usnesení č. 25/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi a místostarostovi uzavřít příslušnou smlouvu a dohodu v souladu s usnesením č. 25/19. Termín plnění je do 30. 9. 2013.
Vytvořeno 7.10.2013 15:20:28 | přečteno 2909x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load