>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

22. zasedání ZO ze dne 24. 4. 2013


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna 2013Usnesení č. 22/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. 3. 2013. Úkoly uložené usneseními č. 21/5, 21/11, 21/17, 21/19, 21/21, 21/23, 21/25, 21/29, 21/31, 21/32 byly splněny. Úkoly uložené usneseními č. 21/7, 21/13 a 21/30 nebyli zatím splněny a zůstávají v kontrole, stejně jako usnesení č. 7/7.

Usnesení č. 22/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, a to bez výhrad.

Usnesení č. 22/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí  výsledky zjednodušeného poptávkové řízení za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na dodávku s názvem: „Dětské hřiště u ZŠ Lázně Libverda – vybavení herními prvky a mobiliářem“ a schvaluje nákup herních prvků včetně dopravy a montáže do maximální výše 100.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 22/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi společně s p. Jiřím Muchou a Stanislavou Karrasovou provést hodnocení podaných nabídek a výběr vhodných herních prvků a mobiliáře v souladu s usnesením č. 22/3. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Usnesení č. 22/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí věcného daru a uzavření darovací smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, zastoupeným vrchním radou plk. Mgr. Milanem Frankem, ředitelem KŘPLK. Předmětem věcného daru je jízdní kola MERIDA BIG NINE TFS XT EDITION 19“, výrobní číslo WC251101H, v hodnotě 21.330,- Kč.

Usnesení č. 22/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Usnesení č. 22/7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí  výsledky zjednodušeného poptávkové řízení za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na dodávku s názvem: „Parkovací systém pro parkoviště P1 Lázně Libverda“.

Usnesení č. 22/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi dále jednat ve věci budoucího pořízení automatického parkovacího systému parkoviště P1 Lázně Libverda včetně prověření variant financování nákupu předmětného systému a jeho nároku na provozní údržbu. Závěry těchto jednání budou předloženy k projednání a ke schválení na příštím zasedání ZO. Termín plnění je do 22. 6. 2013.

Usnesení č. 22/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí  informace o aktuálním stavu stále nedokončené stavební akce „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 195 včetně vchodových dveří č.p. 196 a 197“. V rámci této akce dochází dlouhodobě k neplnění zásadních povinností na straně zhotovitele, zejména k bezdůvodnému nedodržení termínu předání hotového díla v souladu s uzavřenou smlouvou. V případě, že celé dílo nebude bez jakýchkoliv vad a nedodělků dokončeno do 31. 5. 2012, bude ze strany objednatele odstoupeno od smlouvy. O postupu ve věci požadovaných smluvních pokut bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.

Usnesení č. 22/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou ABM Jedraszek, se sídlem ul.  Pilsudskiego 3H, 95-200 Pabianice, jejímž předmětem plnění je kompletní dodávka vchodových dveří pro č.p. 196 a 197 včetně demontáže, montáže, zednického začištění, malby a likvidace odpadů. Celková smluvní cena za předmětnou dodávku bude činit max. 135.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 22/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/10. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Usnesení č. 22/12

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební akci „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“s firmou Skanska a.s., IČ 262 70 303, DIČ CZ26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00  Praha, který se týká:

- rozšíření předmětu smlouvy o provedení dalších prací nad rámec prací sjednaných ve smlouvě
o dílo na objektu SO 01 - SO 06

- navýšení ceny díla o předmětné vícepráce

- změny platebních podmínek

Odůvodnění:

Předmětná Smlouva o dílo č. 10000085272/6005, včetně dodatku č. 1 byla naplněna, resp. celé prováděné dílo bylo předáno oproti předávacímu protokolu ze dne 27. prosince 2012 bez vad a nedodělků. Uzavření tohoto dodatku by bylo v přímém rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo, protože po předání díla, není možné uzavřít dodatek na již předané dílo, kterým by účastníci navýšili cenu díla.

Usnesení č. 22/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přezkoumání hospodaření s firmou O-CONSULT s.r.o., IČ 44567448, DIČ CZ44567448, se sídlem Baarova 48/4, 460 01  Liberec, jejímž předmětem plnění je přezkoumání hospodaření Obce Lázně Libverda za rok 2013 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. a č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 22/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2013.

Usnesení č. 22/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán těžby dřeva na rok 2013 v souladu s Lesním hospodářským plánem platným pro lesy v majetku Obce Lázně Libverda. Mýtní těžba bude provedena v jarním a podzimním termínu v objemu 200 m3 smrkového dřeva a 100 m3 bukového dřeva, a to v lesních odděleních č. 145B16A a 201A12.

Usnesení č. 22/16

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2013, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Účinnost OZV je od
15. 5. 2013.

Usnesení č. 22/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví obce p.č. 259 a 262 v k. ú. Lázně Libverda za účelem uložení plynárenského zařízení „Rekonstrukce STL plynovodu Libverda – přeložka mostek č. 7. Strana oprávněná z věcného břemene bude společnost RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940,  401 17 Ústí nad Labem.

Usnesení č. 22/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/17. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2013.

Usnesení č. 22/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s Mateřským centrem Mateřídouška v Hejnicích. Předmětný dar obdarovaný použije na zajištění akce Pohádkový les 2013.

Usnesení č. 22/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/19. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Usnesení č. 22/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatků č.1 k Nájemní smlouvě uzavřené s firmou Správa bytového hospodářství s.r.o., jejímž předmětem je změna ceny nájmu za pronájem plynových kotelen v objektech bydlení čp. 17, 195, 196, 197 a 201. Maximální výše nájmu se bude řídit platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, tj. 50,- Kč/GJ.

Usnesení č. 22/22

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě v souladu s usnesením č. 22/21. Termín plnění je do 30. 4. 2013.

Vytvořeno 7.10.2013 15:08:16 | přečteno 2739x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load