>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

21. zasedání ZO ze dne 6. 3. 2013


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. března 2013Usnesení č. 21/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2012. Úkoly uložené usneseními č. 20/7 a 20/9 byly splněny. Úkol uložený usnesením č. 20/5 nebyl a nebude splněn, jelikož nebyla splněna podmínka uvedená v usnesení č. 20/4. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 13/9.

Usnesení č. 21/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Lázně Libverda za rok 2012 a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lázně Libverda a Základní školy Lázně Libverda za rok 2012.

Usnesení č. 21/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako schodkový ve výši příjmů 12.996.900,- Kč a výdajů 15.330.654,19,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2012.

Usnesení č. 21/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje projektový záměr s názvem „Česko – polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách 2. etapa“, na který bude podána žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Polská republika 2007–2013. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování příslušené části způsobilých výdajů Obce Lázně Libverda jako vedoucího partnera projektu ve výši 10%, tj. 7.619,10 EUR a všech případných nezpůsobilých výdajů vztahujících se k této části projektu ve smyslu žádosti o dotaci. Dále zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o spolupráci na projektu „Česko – polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách 2. etapa realizovaného z prostředků Operačního programu  přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Polská republika 2007-2013 mezi subjekty Obcí Lázně Libverda, Horskou službou ČR o.p.s. a Gminou Świeradów-Zdrój.

Usnesení č. 21/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi koordinovat zpracování a podání příslušné žádosti v souladu s usnesením č. 21/4 včetně uzavření Dohody o spolupráci na projektu. Termín plnění je do 31. 3. 2013.

Usnesení č. 21/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) na projekt s názvem „Lázně Libverda, Hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“. Předmětem projektu bude zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy, výměna výplní stavebních otvorů včetně garážových vrat a rekonstrukce ÚT včetně instalace nových bivaletních zdrojů tepla.

Usnesení č. 21/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi koordinovat zpracování a podání příslušné žádosti včetně všech povinných příloh v souladu s usnesením č. 21/6. Termín plnění je dle propozic očekávané výzvy OPŽP.

Usnesení č. 21/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Project A plus, s.r.o., IČ 28828089, DIČ CZ28828089, se sídlem Husova 591, 511 01 Turnov, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a RDS včetně položkových rozpočtů a autorského dozoru pro stavební akci „Lázně Libverda, Hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou INGkomplet, s.r.o., IČ 24231410, DIČ CZ24231410, se sídlem Na Pernikářce 932/18, 160 00 Praha 6 - Dejvice, jejímž předmětem plnění je zpracování Energetického auditu, organizace výběrového řízení a výkon stavebně-technického dozoru investora pro stavební akci „Lázně Libverda, Hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČ 66992354, DIČ CZ7611200432, se sídlem Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, jejímž předmětem plnění je zpracování žádosti o dotaci pro stavební akci „Lázně Libverda, Hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usneseními č. 21/8, 21/9 a 21/10 . S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je dle propozic očekávané výzvy OPŽP.

Usnesení č. 21/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (dále jen OPŽP) na projekt s názvem „Lázně Libverda, Mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“. Předmětem projektu bude zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy, výměna výplní stavebních otvorů včetně garážových vrat a rekonstrukce ÚT včetně instalace nových bivaletních zdrojů tepla.

Usnesení č. 21/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi koordinovat zpracování a podání příslušné žádosti včetně všech povinných příloh v souladu s usnesením č. 21/12. Termín plnění je dle propozic očekávané výzvy OPŽP.

Usnesení č. 21/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Project A plus, s.r.o., IČ 28828089, DIČ CZ28828089, se sídlem Husova 591, 511 01 Turnov, jejímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a RDS včetně položkových rozpočtů a autorského dozoru pro stavební akci „Lázně Libverda, Mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou INGkomplet, s.r.o., IČ 24231410, DIČ CZ24231410, se sídlem Na Pernikářce 932/18, 160 00 Praha 6 - Dejvice, jejímž předmětem plnění je zpracování Energetického auditu, organizace výběrového řízení a výkon stavebně-technického dozoru investora pro stavební akci „Lázně Libverda, Mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČ 66992354, DIČ CZ7611200432, se sídlem Za Stadionem 3842, 276 01 Mělník, jejímž předmětem plnění je zpracování žádosti o dotaci pro stavební akci „Lázně Libverda, Mateřská škola – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí, úprava ÚT“.

Usnesení č. 21/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usneseními č. 21/14, 21/15 a 21/16 . S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je dle propozic očekávané výzvy OPŽP.

Usnesení č. 21/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí předložený návrh Dodatku č.2 včetně platebního kalendáře ke Smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s., IČ 262 70 303, DIČ CZ26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00  Praha, jehož předmětem je úprava rozsahu předmětu díla o vícepráce v rámci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 21/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi:

· informovat zhotovitele společnost Skanska a.s. o výsledku projednání návrhu Dodatku č.2 včetně platebního kalendáře ke Smlouvě o dílo v rámci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“

· jednat se zhotovitelem společností Skanska a.s. o výši ceny víceprací vyplývající z předložených podkladů v rámci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“ a závěry jednání opětovně předložit k projednání Zastupitelstvu obce na dalším zasedání

Termín plnění je do 24. 4. 2013

Usnesení č. 21/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví obce p.č. 273 a 329 v k. ú. Lázně Libverda za účelem uložení přeložky STL plynovodu u mostu č. 9 u čp. 122 Lázně Libverda. Strana oprávněná z věcného břemene bude společnost RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940,  401 17 Ústí nad Labem.

Usnesení č. 21/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 3. 2013.

Usnesení č. 21/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena j) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu o jednoho. Konkrétně se jedná o uzavření pracovní smlouvy (dohody o pracovní činnosti) na dobu určitou na poloviční pracovní úvazek na pozici provozní vedoucí Areálu Vzlet s účinností od 18. 3. 2013.

Usnesení č. 21/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/22. Termín plnění je do 18. 3. 2013.

Usnesení č. 21/24

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím neziskovým organizacím ve výši:

TJ Sokol Lázně Libverda 10.000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda 10.000,- Kč

Základní kynologická organizace Lázně Libverda 10.000,- Kč

Usnesení č. 21/25

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 21/24. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 3. 2013.

Usnesení č. 21/26

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. ve věci ponížení celkové fakturované spotřeby vody za rok 2012 v souvislosti s kalkulací ceny stočného na rok 2013. Konkrétně se jedná o ponížení fakturované spotřeby vody u dvou odběrných míst, a to u čp. 167 Uhličité koupele o 50% a u čp. 199 Kotelna o 90%. Důvodem tohoto ponížení je skutečnost, že u těchto dvou odběrných míst dochází k částečnému povolenému vypouštění odpadních vod přímo do vodoteče či spotřebě vody v rámci technologie výroby tepla bez vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace.

Usnesení č. 21/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2013 ve výši 28,57 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 21/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2. Stanovená cena dle počtu obyvatel na rok 2013 činí 41.580,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 21/29

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/28. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 3. 2013.

Usnesení č. 21/30

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit zjednodušené poptávkové řízení oslovením min. třech subjektů za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na dodávku s názvem: „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 196 a 197“. Termín plnění je do 15. 4. 2013.

Usnesení č. 21/31

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit zjednodušené poptávkové řízení oslovením min. třech subjektů za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na dodávku s názvem: „Parkovací systém pro parkoviště P1 Lázně Libverda“. Termín plnění je do 15. 4. 2013.

Usnesení č. 21/32

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit zjednodušené poptávkové řízení oslovením min. třech subjektů za účelem zjištění obvyklé ceny v místě plnění na dodávku s názvem: „Dětské hřiště u ZŠ Lázně Libverda – vybavení herními prvky a mobiliářem“. Termín plnění je do 31. 3. 2013.

Usnesení č. 21/33

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 7. 3. 2013:

a) do funkce místostarosty pana Pavla Švihkého

Usnesení č. 21/34

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rezignaci pana Pavla Švihkého na funkci předsedy finančního výboru s účinností k 6. 3. 2013. Důvodem této rezignace je zvolení do funkce místostarosty obce.

Usnesení č. 21/35

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmena n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce:

a) ve funkci místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce v celkové výši 3.500,- Kč

Usnesení č. 21/36

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

a) do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Pöschla

Vytvořeno 7.10.2013 15:04:33 | přečteno 2877x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load