>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

20. zasedání ZO ze dne 10. 12. 2012


Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda

USNESENÍ

 z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. prosince 2012Usnesení č. 20/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. 11. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 19/10 a 19/12 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 13/9, 18/8, 18/9, 19/5, 19/6, 19/7 a 19/8.

Usnesení č. 20/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2011/2012.

Usnesení č. 20/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2011/2012.

Usnesení č. 20/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Skanska a.s., IČ 262 70 303, DIČ CZ26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00  Praha, jehož předmětem je úprava rozsahu předmětu díla s názvem „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“. Podmínkou uzavření tohoto Dodatku č. 2 je předchozí vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým Ministerstvo zemědělství jako poskytovatel dotace vysloví s touto úpravou předmětu díla souhlas.

Usnesení č. 20/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 20/4.  S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 20/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2013. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2012 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.

Usnesení č. 20/7

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje starostu obce v působnosti rady obce prováděním rozpočtových opatření závazných ukazatelů do 31. 12. 2012 a to bez omezení. 

Usnesení č. 20/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru od společnosti Le Cygne  Sportif Groupe a.s., se sídlem Závišova 66/13, Praha 4 ve výši 239.450,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta padesát korun českých). Tento peněžitý dar bude poskytnut výhradně za účelem úhrady části nákladů spojených s projekční a inženýrskou činností v rámci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 20/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 20/8. Termín plnění je do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 20/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 22/2 ve prospěch stávajícího nájemce bytu pana Antonína Procha s účinností od 1. 1. 2013, a to na dobu určitou do 30. 6. 2013. Podmínkou uzavření této nové nájemní smlouvy je úhrada veškerých dlužných plateb za nájemné a služby spojené s bydlením za minulá období.

Usnesení č. 20/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provést volbu místostarosty obce veřejným hlasováním.

Usnesení č. 20/12

Zastupitelstvo obce po projednání volí místostarostou obce pana Pavla Švihkého.

Výsledek hlasování: PRO = 4, PROTI = 0, ZDRŽELI SE = 3

Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce po projednání volí místostarostou obce pana Milana Porubského.

Výsledek hlasování: PRO = 1, PROTI = 0, ZDRŽELI SE = 6

Usnesení nebylo schváleno.
Vytvořeno 7.10.2013 15:00:01 | přečteno 2680x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load