>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

2. zasedání ZO ze dne 22. 12. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. prosince 2010


Usnesení č. 2/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. 11. 2010. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 2/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010.

Usnesení č. 2/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o nápravě povodňových škod k 30. 11. 2010.

Usnesení č. 2/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „ČOV a kanalizace Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 2/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 2/4. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „Oprava mostů a lávek po povodni“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 2/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 2/6. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „Náprava povodňových škod komunikacích ve správě obce Lázně Libverda“, která byla uzavřena s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 a jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod.

Usnesení č. 2/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 2/8. S textem dodatku vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010.

Usnesení č. 2/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2011. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2010 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.

Usnesení č. 2/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 17/4 o velikosti 2+1 ve II. nadzemním podlaží domu čp. 17 v celkové výměře 46,76 m2 spolu s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a budovy bez čp. o velikosti 4676/69880 za smluvní cenu 430.000,- Kč. Kupujícím je paní MUDr. Jana Pospíšilová, bytem Husova 12, 379 01 Třeboň. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru byla podána v souladu se zveřejněnými podmínkami prodeje celkem jedna nabídka a nebyly podány žádné připomínky.

Usnesení č. 2/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/12. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na bez úplatný převod pozemku p.č. 295/4 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 48 m2, vedeného jako ostatní plocha. Dárcem je pan Petr Koudelák, bytem Wassermannova 1042/9, 150 00 Praha 5.

Usnesení č. 2/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 1. 2011.

Usnesení č. 2/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 302/1 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 3 m2, vedeného jako zahrada. Vlastníci pozemku a budoucí prodávající jsou manželé Václav a Božena Chmelíkovi, bytem Lázně Libverda 157, 463 62 p.Hejnice. Na části předmětného pozemku bude realizována stavba „Oprava mostů v Lázních Libverda - likvidace povodňových škod 08/2010 - obj. 09 - most u čp. 122“, jejímž investorem bude Obec Lázně Libverda.

Usnesení č. 2/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/16. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 1. 2011.

Usnesení č. 2/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 180 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 13 m2, vedeného jako zahrada a na část pozemku p.č. 195 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 1 m2, vedeného jako zahrada. Vlastníci pozemků a budoucí prodávající jsou manželé Slavomír a Marie Záhorová, bytem Lázně Libverda 197, 463 62 p.Hejnice. Na části předmětných pozemků bude realizována stavba „Oprava mostů v Lázních Libverda - likvidace povodňových škod 08/2010 - obj. 05 - most u čp. 154“, jejímž investorem bude Obec Lázně Libverda.

Usnesení č. 2/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/18. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 1. 2011.

Usnesení č. 2/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenídodatku č.1 k Nájemní smlouvě na budovu čp. 72 Slovan, která byla uzavřena s firmou LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,se sídlem Závišova 13, Praha 4, IČ 61860042, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5.

Usnesení č. 2/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek smlouvy v souladu s usnesením č. 2/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/22

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2010, o místním poplatku ze vstupného. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/23

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/24

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 3/2010, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/25

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/26

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/27

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č.6 /2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Účinnost OZV je od 1.1.2011.

Usnesení č. 2/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tepelná technika - Stanislav Socha, se sídlem Vrchlického 1394, 464 01 Frýdlant. Předmětem díla je zbudování teplovzdušného vytápění tělocvičny v areálu VZLET Lázně Libverda čp. 56 včetně dodání 2 ks teplovzdušných agregátů, vše dle příslušné projektové dokumentace a cenové nabídky. Smluvní cena činí 136.120,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 2/29

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/28. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/30

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky na pořízení terénního hasičského vozidla v rámci projektu „Spolupráce obcí Lázně Libverda a Mirsk zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci“

Usnesení č. 2/31

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit zveřejnění zadávací dokumentace v souladu s usnesením č. 2/30. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/32

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Stanovená cena dle počtu obyvatel na rok 2011 činí 42.570,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 2/33

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/32. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/34

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. o umožnění převodu RDG přístroje z vlastnictví Města Frýdlant do vlastnictví Nemocnice Frýdlant s.r.o. a vydává k žádosti souhlasné stanovisko s tím, že vložené finanční prostředky na nákup přístroje budou obci vráceny.

Usnesení č. 2/35

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi informovat žadatele o stanovisku zastupitelstva obce v souladu s usnesením č. 2/34. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 2/36

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenovou přílohu pro rok 2011 ke smlouvě o dílo č. S03F200570 uzavřené s firmou .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82.

Usnesení č. 2/37

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou cenovou přílohu v souladu s usnesením č. 2/36. S textem přílohy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2010.

Vytvořeno 3.1.2011 17:20:29 | přečteno 3020x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load