>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

19. zasedání ZO ze dne 28. 11. 2012

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. listopadu 2012


Usnesení č. 19/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. 10. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 18/4, 18/5 a 18/7 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7, 11/8, 13/9, 17/13, 18/8 a 18/9. 

Usnesení č. 19/2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 a rozpočtový výhled na období let 2013 až 2016.

Usnesení č. 19/3
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí a schvaluje přijetí daru 63 kusů akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 7.245.000,- Kč od Frýdlantského vodárenského sdružení.

Usnesení č. 19/4
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh smlouvy o převodu akcií Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. od Frýdlantského vodárenského sdružení a pověřuje starostu obce pana Ing. Jana Pospíšila k jejímu podepsání.

Usnesení č. 19/5
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce panu Ing. Janu Pospíšilovi, aby na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o daru akcií v držení Frýdlantského vodárenského sdružení na jednotlivé obce sdružené ve Frýdlantském vodárenském sdružení.

Usnesení č. 19/6
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce panu Ing. Janu Pospíšilovi, aby na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o schválení smlouvy o převodu akcií.

Usnesení č. 19/7
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem budoucí dohody akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a pověřuje starostu obce pana Ing. Jana Pospíšila k jejímu podepsání.

Usnesení č. 19/8
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce panu Ing. Janu Pospíšilovi, aby na zasedání Sboru zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení podpořit schválení usnesení o zvýšení základního kapitálu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o částku 7.245.000,- Kč (slovy: sedm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých) na celkem 137.655.000,- Kč (slovy:jedno sto třicet sedm miliónů šest set padesát pět tisíc korun českých), upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:

Městu Frýdlant, kterému bude nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných akcií na jméno
s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých),

Městu Hejnice, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno
s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých),

Městu Raspenava, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno
s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých),

Městu Nové Město pod Smrkem, kterému bude nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých),

Obci Krásný Les, které bude nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115.000,- Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých).

Usnesení č. 19/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond solidarity EU – č. OLP/3693/2012 na stavební akci „Obnova opěrné zdi – Lázně Libverda“. Předmětná dotace byla schválena ve výši 2.370.500,40 Kč (slovy: dva milióny tři sta sedmdesát tisíc pět set korun českých čtyřicet haléřů).

Usnesení č. 19/10
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/9.  S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 11. 2012.

Usnesení č. 19/11
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou EURO KEDAS, Lukasz Sadek, IČ 020626899, DIČ PL6151754450, se sídlem Ul. Daszyńskiego 20A, 59920 Bogatynia, jehož předmětem je změna platebního místa k zaplacení ceny díla s názvem „Výměna výplní stavebních otvorů Lázně Libverda, č.p. 195 včetně vchodových dveří č.p. 196 a 197“.

Usnesení č. 19/12
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/11.  S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 11. 2012.

Usnesení č. 19/13
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí harmonogram zasedání zastupitelstva obce v roce 2013. Tyto a případná další zasedání zastupitelstva obce budou svolávána  v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 19/14
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje harmonogram zimní údržby místních komunikací.

Usnesení č. 19/15
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o podaných nabídkách ve věci oznámeného záměru prodeje pozemku p.č. 142/5 o výměře 322 m2, vedeného jako zahrada. K tomuto záměru byla podána jedna připomínka a tři nabídky od dvou zájemců.

Usnesení č. 19/16
Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje prodej pozemku p.č. 142/5 o výměře 322 m2, vedeného jako zahrada.

Usnesení č. 19/17
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí rezignaci pana Josefa Pöschla na funkci místostarosty obce s účinností k 31. 12. 2012. Důvodem této rezignace je zdravotní stav jmenovaného.

Usnesení č. 19/18
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o postupu prací v rámci stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Vytvořeno 29.11.2012 15:07:21 | přečteno 2547x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load