>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

12. zasedání ZO ze dne 25. 6. 2012

 

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. června 2012


Usnesení č. 12/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. 4. 2012. Úkoly uložené usnesením č. 11/5, 11/11 a 11/14 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/7 a 11/8.

Usnesení č. 12/2
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 7/19 a 7/20 ze dne 29. 8. 2007, kterými byl starostovi obce uložen úkol uzavřít partnerskou smlouvu mezi Obcí Lázně Libverda a TJ Sokol Lázně Libverda, jejímž předmětem plnění bude dohoda o zajištění sportovního zázemí pro jednotlivé oddíly TJ.

Odůvodnění: Mezi těmito subjekty bylo usnesením č. 8/7 ze dne 26. 9. 2011 schváleno uzavření nájemní smlouvy na venkovní sportoviště Areálu Vzlet. Tato smlouva do značné míry nahrazuje předmětnou partnerskou smlouvu a není tedy již nutné uzavírat další smluvní vztah s podobným předmětem plnění.

Usnesení č. 12/3
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 8/14 a 8/15 ze dne 5. 11. 2007, kterými byl starostovi obce uložen úkol uzavřít dodatek k rámcové partnerské smlouvě mezi Obcí Lázně Libverda a Lázně Libverda, a.s., jehož předmětem plnění bude účast v partnerském projektu propagace Lázní Libverda s názvem „Zvukový informační a orientační systém“.

Odůvodnění: Obec Lázně Libverda se společného projektu s Lázně Libverda, a.s. zúčastnila, avšak bez finančního plnění, proto nebylo nutné předmětný dodatek uzavírat.

Usnesení č. 12/4
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 8/20 ze dne 5. 11. 2007, kterým byl starostovi a místostarostovi obce uložen úkol zpracovat návrh nového Interního metodického předpisu o pravidlech přidělování bytů v majetku obce.

Odůvodnění: Zastupitelstvo obce pro účely přidělování volných bytů využívá pravidla stávajícího Interního metodického předpisu, který se v průběhu času ukázal jako plně dostačující a není tedy zatím nutné zpracovávat předpis nový.

Usnesení č. 12/5
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení č. 2/18 a 2/19 ze dne 22. 12. 2010, kterými byl starostovi obce uložen úkol uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 180 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 13 m2, vedeného jako zahrada a na část pozemku p.č. 195 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 1 m2, vedeného jako zahrada.

Odůvodnění: Na části výše uvedených  pozemků měla být realizována stavba „Oprava mostů v Lázních Libverda – likvidace povodňových škod 08/2010 – obj. 05 – most u čp. 154“, jejímž investorem byla Obec Lázně Libverda. Po vlastní realizaci a vyhotovení geometrického zaměření bylo zjištěno, že předmětné pozemky nebyly dotčeny a tedy není nutné danou smlouvu uzavírat.

Usnesení č. 12/6
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, jejímž předmětem plnění je stavební akce „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, obnova stávající kanalizace“.

Usnesení č. 12/7
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2012.

Usnesení č. 12/8
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o stavu přípravných prací ve věci podání žádosti o dotaci ze SFŽP na stavební akci „ČOV a kanalizace Lázně Libverda, dostavba kanalizace“.

Usnesení č. 12/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje návrh pronajímatele na zvýšení nájemného v obecních bytech:

- s účinností od 1. 8. 2012 na nové nájemné ve výši 28,- Kč/m2 (u bytů se sníženou kvalitou ve výši 21,- Kč/m2)
- s účinností od 1. 7. 2013 na nové nájemné ve výši 35,- Kč/m2 (u bytů se sníženou kvalitou ve výši 25,- Kč/m2)

Usnesení č. 12/10
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi ve spolupráci s právním zástupcem obce zajistit informování jednotlivých nájemců obecních bytů o usnesení č. 12/9 a dále vypracování nových nájemních smluv včetně jejich rozeslání. Termín plnění je do 4. 7. 2012.

Usnesení č. 12/11
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování Zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební akci „Výměna oken a vchodových dveří v objektech bydlení čp. 195, 196 a 197“. Zadávací dokumentaci zpracuje a výběrové řízení provede Euroregion Nisa, regionální sdružení, IČ 832227, se sídlem Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 1.

Usnesení č. 12/12
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit veškeré potřebné kroky dle usnesení č. 12/11 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Termín plnění je do 31. 7. 2012.

Usnesení č. 12/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smluv o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 982407-0631/2012 a č. 982407-0632/2012. Smluvním partnerem pro obec v této věci bude Česká pošta, s.p., IČ 47114983, DIČ CZ47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99  Praha 1. Předmětem plnění výše uvedených smluv je poskytování poštovních služeb s označením Výdejní místo II. s účinností od 2. 11. 2012 a Partner II. s účinností od 1. 2. 2013.

Usnesení č. 12/14
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 12/13. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 7. 2012.

Usnesení č. 12/15
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví obce p.č. 132 v k. ú. Lázně Libverda za účelem uložení podzemního komunikačního vedení pod označením číslo SAP 16010-009114 (přípojka SEK pro čp. 85, obnova VO). Strana oprávněná z věcného břemene bude společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.

Usnesení č. 12/16
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2012.

Usnesení č. 12/17
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce peněžních prostředků ve výši 2.370.500,- Kč ze strany společnosti Lázně Libverda, a.s. za účel předfinancování stavební akce „Obnova opěrné zdi v obci Lázně Libverda“ nacházející na části pozemku p.č. 49 a 139 v k.ú. Lázně Libverda. Poskytnutí peněžních prostředků se sjednává mezi účastníky této smlouvy jako účelová návratná a úročná půjčka, a to na dobu od 28. 6. 2012 do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/17. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 27. 6. 2012.

Usnesení č. 12/19
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012.

Usnesení č. 12/20
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci TJ Sokol Lázně Libverda ve výši 12.000,- Kč za účelem úhrady nákladů spojených s administrací výběrového řízení na dodavatele stavební akce „Rekonstrukce povrchu hřiště areálu Vzlet“.

Usnesení č. 12/21
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2012.

Usnesení č. 12/22
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi Obcí Lázně Libverda a TJ Sokol Lázně Libverda na provozování víceúčelového hřiště a antukovým povrchem v Areálu Vzlet. Předmětem dodatku č.1 k této smlouvě je udělení souhlasu pronajímatele s provedením stavebních úprav investičního charakteru na předmětu smlouvy, které provede nájemce na svůj náklad.

Usnesení č. 12/23
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě v souladu s usnesením č. 12/22. Termín plnění je do 30. 6. 2012.

Usnesení č. 12/24
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena j) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu o jednoho. Konkrétně se jedná o uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou na poloviční pracovní úvazek s pracovnicí Areálu Vzlet s účinností od 1. 7. 2012.

Usnesení č. 12/25
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá paní starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/24. Termín plnění je do 30. 6. 2012.

Usnesení č. 12/26
Zastupitelstvo obce po projednání ruší OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR podle jiného právního předpisu.

Usnesení č. 12/27
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá paní starostovi zajistit výrobu a instalaci nového odvodňovacího žlabu na místní komunikaci u čp. 49 a 75. Termín plnění je do 31. 7. 2012.

Vytvořeno 19.7.2012 17:19:32 | přečteno 2670x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load