>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

11. zasedání ZO ze dne 18. 4. 2012

 

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. dubna 2012


Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. 3. 2012. Úkol uložený usnesením č. 10/1 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 2/19, 7/7, 8/17, 9/7 a dále usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20, které byly přijaty v minulém volebním období.

Usnesení č. 11/2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, a to bez výhrad.

Usnesení č. 11/3
Zastupitelstvo obce po projednání na základě odborného posudku došlých nabídek v rámci zadávacího řízení zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Obnova opěrné zdi – Lázně Libverda“ schvaluje pořadí nabídek po hodnocení, které splnili veškeré zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci dle výše uvedeného zákona: první v pořadí BETVAR a.s., druhý v pořadí HOCHTIEF CZ a.s., třetí v pořadí STRABAG a.s.

Usnesení č. 11/4
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou BETVAR a.s., IČ 63080087, DIČ CZ63080087, se sídlem Řehořova 42, Praha 3, jejímž předmětem je stavební akce „Obnova opěrné zdi – Lázně Libverda“.

Usnesení č. 11/5
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi jednat o uzavření příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 11/4. Termín plnění je do 15. 5. 2012.

Usnesení č. 11/6
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako schodkový ve výši příjmů 10.549.430,- Kč a výdajů 13.936.448,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2011.

Usnesení č. 11/7
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 226/12  o výměře 9 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 250,- Kč. Tento pozemek je malá část z pozemku místní komunikace v blízkosti č.p. 159. Jeho oddělení z p.p.č. 222/6 provedla firma Geometrické plány, v.o.s., pod č.430-1268/2011. Kupujícím je paní Milena Damašková, bytem Lázně Libverda 188, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky, pouze jedna další nabídka.

Usnesení č. 11/8
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 11/7. Termín plnění je do 15. 5. 2012.

Usnesení č. 11/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ceník ubytovacích a stravovacích služeb Areálu Vzlet, a to s platností od 1.5.2012:

- cena ubytování za osobu a noc 200,- Kč včetně DPH; slevu ve výši 10% ze základní ceny ubytování je možno přiznat skupině nad dvacet osob při ubytování po dobu tří a více nocí

- cena snídaně za osobu 80,- Kč včetně DPH; cena polopenze za osobu 180,- Kč včetně DPH; cena plné penze za osobu 280,- Kč včetně DPH

Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 7.000,- Kč panu Luboši Šulcovi, opatrovanci Obce Lázně Libverda, trvalým pobytem Lázně Libverda 196, 463 62 p.Hejnice . Peněžitý dar se poskytuje za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zahraničním pobytem organizovaným Domovem pro mentálně postižené v Liberci Harcově.

Usnesení č. 11/11
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá paní starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 11/10. Termín plnění je do 15. 5. 2012.

Usnesení č. 11/12
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení pokladního limitu pokladny Testcentra Merida na 30.000,- Kč.

Usnesení č. 11/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru následujícím neziskovým organizacím ve výši:

TJ Sokol Lázně Libverda 10.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda 10.000,- Kč
Základní kynologická organizace Lázně Libverda 10.000,- Kč
Mateřské centrum Mateřídouška Hejnice   6.000,- Kč

Usnesení č. 11/14
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 11/13. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2012.

Usnesení č. 11/15
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu stočného pro rok 2012 ve výši 19,86 Kč vč. DPH.

Vytvořeno 19.7.2012 17:14:55 | přečteno 2468x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load