>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

9. zasedání ZO ze dne 27. 11. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. listopadu 2007

Usnesení č. 9/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2007. Usnesení č. 1/8, 5/10, 5/12, 7/7, 7/20, 8/12, 8/14, 8/16, 8/17, 8/20 a 8/26 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 9/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na veškeré nebytové prostory objektu VZLET, Lázně Libverda 56, stojící na p.p.č. 414 v k.ú. Lázně Libverda. Nájemcem výše uvedených nemovitostí v majetku obce se stane pan Tomáš Štětina, bytem Fučíkova 74, 464 01 Raspenava s účinností od 1. prosince 2007. Prostory budou využívány v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem provozování restauračních a ubytovacích služeb.

Usnesení č. 9/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 11. 2007.

Usnesení č. 9/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na odstavnou plochu - veřejné parkoviště s dřevěnou boudou stojící na p.p.č. 36/5 v k.ú. Lázně Libverda a na nebytové prostory - veřejné WC se sprchami v I. podlaží objektu bydlení čp. 201. Nájemcem výše uvedených nemovitostí v majetku obce se stane paní Liana Kollmannová a paní Irena Kaničárová, bytem Dvořákova 1379, 464 01 Frýdlant účinností od 1. ledna 2008. Prostory a nemovitosti budou využívány v souladu
s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem provozování veřejného parkoviště včetně WC a rychlého občerstvení.

Usnesení č. 9/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 9/6

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informacez jednání, které proběhlo 16. 11. 2007 v sídle společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. ve věci narovnání majetko-právních vztahů k vodnímu dílu „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a zároveň ukládá panu starostovi dále v této věci jednat a další informace předložit na příštím zasedání ZO.

Usnesení č. 9/7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o nepředání vypěstovaných 202 ks kulových javorů a tím nesplnění Smlouvy o dílo ze strany pana Bc. Bořivoje Bulíčka, bytem Nádražní 495, 463 62 Hejnice, kterou s obcí uzavřel dne 1. 3. 2005. Zastupitelstvo obce po projednání zároveň schvaluje podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu na výše uvedeného dodavatele v případě, že k předání díla nedojde do 31. 12. 2007. Jako vstřícné variantní řešení Zastupitelstvo obce navrhuje uzavření dodatku k předmětné smlouvě s posunutím konečného termínu předání a převzetí díla do 30. 4. 2008.

Usnesení č. 9/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi ve spolupráci s právním zástupcem obce zajistit výkon usnesení č. 9/7. Termín plnění je do 15. 1. 2008.

Usnesení č. 9/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o nebezpečné situaci při provozu na místní komunikaci III. třídy v místě křížení s místní komunikací IV. třídy (křižovatka lázeňské stezky pro pěší a silnice mezi čp. 9 a čp. 197).

Usnesení č. 9/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi zajistit instalaci dopravního zrcadla na této nepřehledné křižovatce, tak aby ochránilo zejména chodce pohybující se směrem od Mateřské školy po lázeňské stezce do centra. Termín plnění je do 31. 1. 2008.

Usnesení č. 9/11

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 7/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a současně ruší OZV č. 6/2006 a č. 4/2007 téhož názvu.

Usnesení č. 9/12

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 8/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lázně Libverda a současně ruší OZV č. 3/2006, č. 3/2007 a č. 6/2007 téhož názvu.

Usnesení č. 9/13

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce a současně ruší OZV č. 4/2006 a 5/2007 téhož názvu.

Usnesení č. 9/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 8.000,- Kč Základní kynologické organizaci 251 na náklady spojené s organizací Zimního kynologicko-obranářského závodu, který se uskuteční 1. 12. 2007.

Usnesení č. 9/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/14. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 11. 2007.

Usnesení č. 9/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci malířských a natěračských prací společných prostor v objektech bydlení čp. 195, 196, 197 a současně v souladu s čl. 10 odst. 7 Mandátní smlouvy uděluje souhlas Správě bytového hospodářství s.r.o. s provedením těchto prací.

Usnesení č. 9/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci oprav sociálních zařízení v nástavbových bytech v objektech bydlení čp. 195, 196, 197 a současně v souladu s čl. 10 odst. 7 Mandátní smlouvy uděluje souhlas Správě bytového hospodářství s.r.o. s provedením těchto prací.

Usnesení č. 9/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 268/8 v k.ú. Lázně Libverda do dočasného užívání na dobu 5 let, manželům Libuši a Josefu Pöschlovým, Lázně Libverda 52.

Usnesení č. 9/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 9/18. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 12. 2007.

Vytvořeno 5.12.2007 8:27:53 | přečteno 3466x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load