>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

8. zasedání ZO ze dne 5. 11. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. listopadu 2007


Usnesení č. 8/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2007. Usnesení č. 1/8, 5/10, 5/12, 7/7 a 7/20 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 8/2

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 5/32 ze dne 28. 5. 2007, kterým byl panu starostovi uložen úkol uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/31 - partnerská smlouva na účast ve společném projektu Sdružení obcí Libereckého kraje „Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje“.

Usnesení č. 8/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2006/2007.

Usnesení č. 8/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2006/2007.

Usnesení č. 8/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 8/6

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní knihovny.

Usnesení č. 8/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007.

Usnesení č. 8/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovaný ceník poskytovaných služeb Obecním úřadem a Informačním střediskem Lázně Libverda s platností od 6. 11. 2007.

Usnesení č. 8/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup nového traktorového návěsu o nosnosti 8 tun formou finančního leasingu na 36 měsíců s 30% počáteční akontací přes S MORAVIA Leasing, a.s.

Usnesení č. 8/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení rozpočtových příjmů v roce 2007 pro Základní školu Lázně Libverda, příspěvková organizace o celkovou částku 18.000,-Kč.

Usnesení č. 8/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytové prostory v přízemí objektu bydlení čp. 201 s panem Jiřím Kellnerem s účinností od 1. prosince 2007. Prostory budou využívány v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem výroby a prodeje lázeňských oplatků.

Usnesení č. 8/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 11. 2007.

Usnesení č. 8/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účast v partnerském projektu propagace Lázní Libverda s názvem „Zvukový informační a orientační systém“, který bude od 1.1.2008 instalován na devíti místech krajského města Liberec. Partnerem je společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Na celkových nákladech tohoto tří letého projektu se bude obec podílet částkou 28.595,70 + 19% DPH, což činí 27% z celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 8/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít dodatek k příslušné rámcové partnerské smlouvě v souladu s usnesením č. 8/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 8/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej starých silničních obrubníků zbylých při provádění rekonstrukce chodníku před restaurací Zelený strom za smluvní cenu 3.000,- Kč panu Janu Eisennmanovi, bytem Lázně Libverda 198.

Usnesení č. 8/16

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků na účtech obce prostřednictvím produktů České spořitelny, a.s. a zároveň ukládá panu starostovi dále v této věci jednat a další informace předložit na příštím zasedání ZO.

Usnesení č. 8/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit rozeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na akci „ČOV a kanalizace Lázně Libverda - projekční a inženýrské práce“. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 8/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informaceo předloženém návrhu dohody ve věci narovnání majetko-právních vztahů k vodnímu dílu „ČOV a kanalizace Lázně Libverda“mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a zároveň ukládá panu starostovi dále v této věci jednat a další informace předložit na příštím zasedání ZO.

Usnesení č. 8/19

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje žádost paní Štěpánky Bažantové, bytem Lázně Libverda 197 ve věci navržené výměny bytů č. 10/197 a č. 8/196.

Usnesení č. 8/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi a panu místostarostovi zpracovat návrh nového Interního metodického předpisu o pravidlech přidělování bytů v majetku obce. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 8/21

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o možném způsobu provozování areálu VZLET po jeho převodu do majetku obce, který proběhl ke dni 9. 10. 2007. Zároveň ZO s tímto navrženým způsobem provozování vyslovuje souhlas.

Usnesení č. 8/22

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o splněném Usnesení č. 7/24, které se týkalo provedení výběrového řízení na dodavatele výměny stávajících dožitých dřevěných oken za plastová u objektu bydlení čp. 17.

Usnesení č. 8/23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje naturální formu odměny pro pana Josefa Veselého, který na vlastní náklady zajistí vykácení náletových dřevin na p.p.č. 586/1 a 587 v k.ú. Lázně Libverda, jejich přiblížení a odvoz. Naturální odměnou bude právě toto vykácené dřevo různého druhu a kvality, které se panu Veselému poskytne bezplatně.

Usnesení č. 8/24

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 8/25

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci a účast ve společném projektu Mikroregionu Frýdlantsko s názvem „Veřejné osvětlení v obcích Frýdlantska“ na základě partnerské smlouvy.

Usnesení č. 8/26

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 8/25. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Vytvořeno 5.12.2007 8:27:32 | přečteno 3432x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load