>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

7. zasedání ZO dne 29. 8. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. srpna 2007


Usnesení č. 7/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 6. 2007. Usnesení č. 1/8, 5/4, 5/6, 5/8, 5/10, 5/12 a 5/32 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 7/2

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 5/16 ze dne 28. 5. 2007, kterým bylo panu starostovi uloženo uzavřít s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lázně Libverda, se sídlem Lázně Libverda 56, 463 62 p.Hejnice kupní smlouvu na pozemek p.č. 417/2 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 136 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 1.000,- Kč.

Usnesení č. 7/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez úplatnýpřevod nemovitostí čp. 56, postavené na pozemku p.č. 414 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 524 m2 a pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 355 m2, vedeného jako ostatní plocha s účinností od 1. 10. 2007. Převodcem je Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda, se sídlem Lázně Libverda 56, 463 62 p. Hejnice.

Usnesení č. 7/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2007.

Usnesení č. 7/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

- nedostatek 1a) - druhé rozpočtové opatření bylo přijato ZO v prosinci 2006, proto nebylo možné provést hodnocení plnění rozpočtu; opatření - rozpočtová opatření budou prováděna s dostatečným předstihem, tj. před realizací výdajů v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb.

- nedostatek 2a) - v průběhu roku nebyly účtovány došlé faktury průběžně při doručení na účet 321, ale až společně s úhradou závazku; opatření - účetní bude účtovat došlé faktury průběžně při doručení na účet 321.

- nedostatek 2b) - účtování o majetku a závazcích obce bylo prováděno na nesprávné účty,
tj. vyúčtování záloh za dodávky tepla r. 2006 nebylo zaúčtováno prostřednictvím účtu 314 nýbrž na účet 321 - Dodavatelé, majetek byl účtován na nesprávné účty 041 - nedokončený nehmotný majetek, účtu 112 - materiál na skladě, účtu 311 - odběratelé, účtu 378 - jiné pohledávky; opatření - účetní účtovala o majetku a závazcích obce dle pokynů účetních z Okresního a Krajského úřadu a předchozí auditoři neměli proti účtování námitek. Účetní bude účtovat o majetku a závazcích dle přísl. ustanoveních ČÚS.

- nedostatek 2c) - ve vnitřní směrnici o účtování nebyl stanoven okruh osob odpovědných za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování; opatření - dne 1.6.2007 byla vydána nová směrnice o oběhu účetních dokladů, kde je stanoven okruh osob odpovědných za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

- nedostatek 2d) - číslování účetních dokladů bylo nepřehledné, každý doklad neměl své vlastní číslo, dokladové řady nebyly ucelené a tím obtížně prokazovaly úplnost účtování. Používání účetního razítka pro účtování a schvalování účetní záznamů by mělo být srozumitelné v souladu s ustanovením zákona o účetnictví; opatření - každý účetní doklad má své číslo, všechny příjmy a výdaje byly zakládány v souvztažnosti k výpisům z BÚ. Číslování a řazení bylo prováděno ještě dle pokynů Okresního úřadu. Předchozí auditoři neměli v této věci připomínek. K 1.6.2007 byla provedena úprava číslování účetní dokladů a jejich řazení směrnicí o oběhu účetních dokladů. Každému účetnímu dokladu je nyní vypsána průvodka.

- nedostatek 2e) - schvalování oprávněnými osobami nebylo prováděno u všech účetních případů, tj. vč. příjmových; opatření - při dřívějších kontrolách bylo sděleno, že při schvalování příjmových pokladních dokladů stačí podpis oprávněné osoby v pokladní knize. Ke každému výdaji i příjmu je nyní vypsána průvodka a podepsána oprávněnými osobami.

Nedílnou součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je i Stanovisko obce Lázně Libverda k návrhu této zprávy ze dne 27. června 2007, kde nedostatky 2b), 2d), 2e) obec rozporovala, auditor však k jejímu stanovisku nepřihlédl.

Usnesení č. 7/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření partnerství mezi Obcí Lázně Libverda a Městem Mirsk, které bude spočívat v udržování stálých vzájemných styků zaměřených na vytváření mnohostranných podmínek pro spolupráci zejména v oblastech turistického rozvoje Jizerských hor a záležitostí místního významu v oblasti veřejného, hospodářského, ekologického, sociálního a kulturního dění.

Usnesení č. 7/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2007.

Usnesení č. 7/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Lázně Libverda na úhradu nákladů spojených s činností organizace v roce 2007. Obdarovaný se zavazuje využít peněžitý dar dárce pouze ke sjednanému účelu podle svých stanov a právních předpisů a na žádost dárce prokázat účelné vynaložení prostředků.

Usnesení č. 7/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Tělovýchovné jednotě Sokol Lázně Libverda na úhradu nákladů spojených se sportovní činností organizace v roce 2007. Obdarovaný se zavazuje využít peněžitý dar dárce pouze ke sjednanému účelu podle svých stanov a právních předpisů a na žádost dárce prokázat účelné vynaložení prostředků.

Usnesení č. 7/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Klubu turistů při TJ Jiskra Hejnice na náklady spojené s organizací turistické akce Putování po stopách Železné koruny, která se bude konat 8.9.2007.

Usnesení č. 7/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi organizačně připravit a zajistit ve spolupráci s firmou .A.S.A. Frýdlant mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se uskuteční v sobotu 22. 9. 2007.

Usnesení č. 7/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující rozsah oprav místních komunikací (MK), které na základě porovnání cenových nabídek provede firma KOREKT Holding, spol. s r.o., pracoviště Česká Lípa:

- tryskovou metodou - obchvatová MK na p.p.č. 37/2 a 37/3, MK na p.p.č. 235, MK na p.p.č. 262 pod obratištěm autobusů v rozsahu 100 délkových metrů, MK na p.p.č. 93 směrem od zatáčky pod k čp. 189 v rozsahu 100 délkových metrů

- emulzním kalovým zákrytem - MK na p.p.č. 235, MK na p.p.č. 262 pod obratištěm autobusů v rozsahu 100 délkových metrů

Usnesení č. 7/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu/objednávku v souladu s usnesením č. 7/12. Termín plnění je do 31. 8. 2007.

Usnesení č. 7/14

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace ohledně opakovaných stížností týkajících se provozovny obchodu potravin v objektu bydlení čp. 175, kterou má od obce pronajatou paní Věra Rychtrová, bytem Lázně Libverda 195. Předmětem ústních i písemných stížností je konzumace alkoholických nápojů v této provozovně, která je pronajata výhradně za účelem prodeje potravin a ostatního zboží, které je v souladu s hygienickými předpisy pro prodej potravin. S nájemkyní byla celá věc již po druhé osobně probrána a bylo přislíbeno zjednání nápravy. V opačném případě je ZO rozhodnuto přistoupit k ukončení tohoto nájemního vztahu výpovědi ze strany pronajímatele.

Usnesení č. 7/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost pana Jana Pohla ve věci pronájmu části pozemku p.č. 36/2 u čp. 201 za účelem zřízení mobilního prodejny s prodejem vlastních výrobků firmy WEPON a podobného textilního zboží. V žádosti je uvedena přibližná rozloha pronajatého pozemku cca 400 m2, což je ze strany obce nepřijatelné. ZO bude společně s žadatelem dále hledat možnost řešení v této věci.

Usnesení č. 7/16

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 5/2007, kterou se mění OZV č. 4/2006 o poplatku za komunální odpad.

Usnesení č. 7/17

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 6/2007, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2006
o odpadech.

Usnesení č. 7/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007.

Usnesení č. 7/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření partnerství mezi Obcí Lázně Libverda a TJ Sokol Lázně Libverda, jejímž předmětem bude dohoda o zajištění sportovního zázemí pro jednotlivé oddíly TJ v budoucnu po realizaci bez úplatného převodu majetku areálu Vzlet ze strany TJ na obec v souladu s Usnesením č. 7/3.

Usnesení č. 7/20

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 7/19. Termín plnění je do 30. 9. 2007.

Usnesení č. 7/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč TJ Autobrzdy Hejnice na úhradu nákladů spojených s činností organizace v roce 2007. Obdarovaný se zavazuje využít peněžitý dar dárce pouze ke sjednanému účelu podle svých stanov a právních předpisů a na žádost dárce prokázat účelné vynaložení prostředků.

Usnesení č. 7/22

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi prověřit způsob nakládání s komunálním odpadem u podnikatelů v blízkosti stanoviště separovaného odpadu u objektu bydleni čp. 17. Termín plnění je do 15. 10. 2007.

Usnesení č. 7/23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výměnu stávajících dožitých dřevěných oken za plastová u objektu bydlení čp. 17 (jejich demontáž, montáž a začištění v bytové části domu včetně společných prostor mimo lodžie).

Usnesení č. 7/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá Správě bytového hospodářství s.r.o. zajistit výběrové řízení na dodavatele díla v souladu s usnesením č. 7/23 formou oslovení více zájemců (min. 3) a následně zajistit realizaci na základě smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Hlavními výběrovými kritérii bude cena díla vč. DPH a délka záruky o dílo. Složení výběrové komise - zástupce kontrolního výboru ZO, finanční výboru ZO a zástupce SBH s.r.o.

Vytvořeno 6.9.2007 14:50:40 | přečteno 3805x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load