>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

29. zasedání ZO ze dne 13. 10. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13. října 2010


Usnesení č. 29/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 10. září 2010. Úkoly uložené usnesením č. 28/5, 28/7, 28/9, 28/15, 22/22, 26/5 a 27/4 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20 a 27/7.

Usnesení č. 29/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje komunitní plán obcí Frýdlantska a ukládá" paní Marii Barešové spolupracovat při realizaci následných „Opatření“.

Usnesení č. 29/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu starosty obce hodnotící volebního období 2006 až 2010.

Usnesení č. 29/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytové prostory v I.NP a II.NP objektu bydlení čp. 201 s paní Libuši Hunalovou, IČ 87313804, bytem Lázně Libverda 195, 463 62 p.Hejnice, a to s účinností od 1. listopadu 2010. Prostory budou využívány v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem výroby a prodeje textilního zboží. Záměr obce pronajmout výše uvedené nebytové prostory byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 29/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 29/4 . S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2010.

Usnesení č. 29/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 197/3o velikosti 3+1 v I. nadzemním podlaží domu čp. 197 postaveného na parcele č. 211/5 v k. ú. Lázně Libverda za smluvní cenu 650.000,- Kč. Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 70,23 m2 a je s ní spojen i spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 7023/97596. Kupujícím je pan David Soldán, bytem Zelenohorská 503, 181 00 Praha 8 a paní Kateřina Soldánová, bytem Hejnice 534, 463 62 Hejnice. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 29/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti /bytová jednotka č. 197/3 v čp. 197 Lázně Libverda/ ve prospěch České spořitelny, a.s. s cílem splnit zásadní podmínku pro poskytnutí hypotečního úvěru manželům Soldánovým za účelem úhrady kupní ceny bytové jednotky č. 197/3.

Usnesení č. 29/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usneseními č. 29/6 a 29/7. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je podmíněný termínem uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ve prospěch manželů Soldánových ze strany České spořitelny, a.s. za účelem úhrady kupní ceny bytové jednotky č. 197/3.

Usnesení č. 29/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost pana Petra Koháka a pana Petra Sixty ve věci prošetření zřízení nepovolené lávky a zúžení koryta Libverdského potoku u nemovitosti Lázně Libverda čp. 108. Předmětná žádost bude postoupena k vyřízení Povodí Labe, s.p. se sídlem v Jablonci nad Nisou, které je správcem tohoto vodního toku.

Usnesení č. 29/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika CÍL 3 /FMP/ na projekt s názvem „Obec Lázně Libverda - Mirsk - spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné pomoci. Předmětem projektu bude pořízeno terénního technického vozidla pro Jednotku SDH Lázně Libverda.

Usnesení č. 29/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci Jednotek sboru dobrovolných hasičů Obce Lázně Libverda a Města Mirsk.

Usnesení č. 29/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu v souladu s usnesením č. 29/11 . S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 19. 10. 2010.

Usnesení č. 29/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou MAN - Vlastimil Jakeš, IČ 11000384, se sídlem Česká Bělá 38, 582 61 Česká Bělá za účelem zhotovení nové podlahy včetně obložení stěn povodní postižené tělocvičny v objektu Vzlet, Lázně Libverda čp. 56. Smluvní cena za dílo je cenou maximální a činí 664.179,- Kč včetně 20% DPH.

Usnesení č. 29/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 29/13 . S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2010.

Usnesení č. 29/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu starosty obce o aktuálním stavu a postupu prací na odstraňování povodňových škod na majetku Obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 29/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na odstavnou plochu na p.p.č. 38/2 v k.ú. Lázně Libverda mezi Obcí Lázně Libverda v pozici nájemce a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně Libverda 82, 463 62 p.Hejnice v pozici pronajímatele. Předmětná odstavná plocha bude využívána v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem zřízení zázemí staveniště v rámci odstraňování povodňových škod na obecním majetku. Smluvní měsíční nájemné bude činit 7.500,- Kč bez DPH + úhrada spotřebované el. energie.

Usnesení č. 29/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na dobu neurčitou na odstavnou plochu na p.p.č. 38/2 v k.ú. Lázně Libverda mezi Obcí Lázně Libverda v pozici nájemce a společností HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 v pozici podnájemce. Předmětná odstavná plocha bude využívána v souladu s uzavřenou podnájemní smlouvou za účelem zřízení zázemí staveniště v rámci odstraňování povodňových škod na obecním majetku. Smluvní měsíční podnájemné bude činit 9.000,- Kč + úhrada spotřebované el. energie.

Usnesení č. 29/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usneseními č. 29/16 a 29/17. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2010.

Vytvořeno 22.10.2010 17:33:21 | přečteno 2649x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load