>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

28. zasedání ZO ze dne 10. 9. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10. září 2010


Usnesení č. 28/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. července 2010. Úkol uložený usnesením č. 27/9 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/22, 26/5, 27/4 a 27/7.

Usnesení č. 28/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu starosty obce o škodách na obecním majetku v důsledku přívalové povodně ze dne 7.8.2010.

Usnesení č. 28/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, které byly uskutečněny v krajně naléhavém případě s cílem odstranění hrozícího nebezpečí následkem povodňových škod a zároveň bere na vědomí závěrečná doporučení jednací komise.

Usnesení č. 28/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod na obecním majetku v rámci akce „Mosty a lávky - opravy po povodních“. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 15.861.050,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 28/4. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 13. 9. 2010.

Usnesení č. 28/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod na obecním majetku v rámci akce „Obnova ČOV a rekonstrukce kanalizačních sběračů“. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 81.357.222,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 28/6. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 13. 9. 2010.

Usnesení č. 28/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, DIČ CZ46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je odstranění a náprava povodňových škod na obecním majetku v rámci akce „Náprava povodňových škod na komunikacích“. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 11.275.493,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 28/8. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 13. 9. 2010.

Usnesení č. 28/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.

Usnesení č. 28/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje převod pozemků p.p.č. 36/8, 136/2, 222/3, 222/4, 223/4, 223/3, 223/2, 223/1, 224, 225, 226/1, 227/1, 230, 439, 468/3, 527/3, 528/2, 643/2 v k.ú. Lázně Libverda na Obec Lázně Libverda.. Pozemky jsou v současné době v majetku státu a spravovány jsou Pozemkovým Fondem ČR. Pozemky budou obci převedeny bezúplatně.

Usnesení č. 28/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 28/11. Termín plnění je do 15.10.2010.

Usnesení č. 28/13

Zastupitelstvo obce schvaluje podle čl. 4.9. a čl. 5.2. s přihlédnutím k čl. 8.4. Jednacího řádu zařazení do programu jednání bod programu: Žádost manželů Pöschlových o prodej pozemku p.p.č. 268/9 (odděleného z p.p.č 268/8).

Usnesení č. 28/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 268/9 o výměře 164 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 5.000,- Kč. Pozemek je svahem u domu č.p. 52, jeho oddělení z p.p.č. 268/8 bylo zajištěno firmou Geometrické plány, v.o.s., pod č.401-1357/2009. Kupujícími jsou stávající nájemci tohoto pozemku manželé Libuše a Josef Pöschlovi, bytem Lázně Libverda 52, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky, pouze jedna další nabídka.

Usnesení č. 28/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 28/14. S textem vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30.9.2010.

Vytvořeno 13.9.2010 13:02:04 | přečteno 2660x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load