>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

26. zasedání ZO ze dne 28. 6. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. června 2010


Usnesení č. 26/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. dubna 2010. Úkoly uložené usneseními č. 25/7 a 25/10 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/22.

Usnesení č. 26/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, a to bez výhrad.

Usnesení č. 26/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2009 včetně závěrečného účtu za rok 2009 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno auditorskou firmou O-CONSULT, s.r.o..

Usnesení č. 26/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. Zakladateli této obecně prospěšné společnosti jsou vedle Obce Lázně Libverda ještě Česká Mountainbiková Asociace, o.s., Město Nové Město pod Smrkem a Město Frýdlant. Hlavní poskytovanou obecně prospěšnou službou bude správa a rozvoj destinace cestovního ruchu založené na provozování sítě singltrekových stezek pro terénní cyklistiku.

Usnesení č. 26/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 26/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 7. 2010.

Usnesení č. 26/6

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje v souladu se zněním Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy správní rady této společnosti pana Ing. Jana Pospíšila, bytem Lázně Libverda 196, 463 62 p. Hejnice, pana Ing. Ludvíka Řičáře, bytem Mimoňská 46, 460 01 Liberec 35 a pana Tomáše Prchala, bytem Lázně Libverda 67, 463 62 p. Hejnice.

Usnesení č. 26/7

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje v souladu se zněním Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady této společnosti paní Helenu Freibergovou, bytem Klášterní 89, 463 62 Hejnice, paní Ing. Jaroslavu Beranovou, bytem Dělnická 739, 463 65 Nové Město pod Smrkem a paní Ing. Janu Dachsovou, bytem Baarova 930, Frýdlant, 464 01.

Usnesení č. 26/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovanýceník služeb poskytovaných Obcí Lázně Libverda. Ceník je platný od 1. července 2010.

Usnesení č. 26/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ceník zboží a služeb poskytovaných Obcí Lázně Libverda v provozovně VZLET. Ceník je platný od 1. července 2010.

Usnesení č. 26/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pokladní limit pro pokladnu Testcentra horských kol Merida ve výši 5.000,- Kč a pokladní limit pro pokladnu provozovny VZLET ve výši 30.000,- Kč.

Usnesení č. 26/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi oslovit formou výzvy k podání cenové nabídky min. 5 zájemců na akci Plynofikace rekreačního objektu Vzlet čp. 56. Termín plnění je do 19. 7. 2010.

Usnesení č. 26/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi a Tomáši Prchalovi prověřit a následně zajistit efektivnější způsob propagace Test centra horských kol v budově IC.. Termín plnění je do 31. 7. 2010.

Usnesení č. 26/13

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje podle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 - 2014 na počet 9 (slovy „devět“).

Usnesení č. 26/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2009. Ztráta se převede na vrub roku 2010; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2010.

Usnesení č. 26/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2009. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2010.

Usnesení č. 26/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Správy bytového hospodářství s.r.o. za rok 2009.

Usnesení č. 26/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nebytové prostory v přízemí objektu bydlení čp. 201 s firmou Libverdky s.r.o., se sídlem Lázně Libverda 8, 463 62 p.Hejnice, zastoupené jednatelem panem Petrem Kellnerem, a to s účinností od 1. července 2010. Prostory budou využívány v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem výroby a prodeje lázeňských oplatků.

Usnesení č. 26/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 26/17 . S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2010.

Vytvořeno 16.8.2010 17:35:43 | přečteno 2703x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load