>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

24. zasedání ZO ze dne 8. 2. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8. února 2010


Usnesení č. 24/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. 1. 2010. Úkoly uložené usneseními č. 23/4, 23/6, 23/8, 23/10, 23/12, 23/14 a 23/16 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/14, 22/22 a 23/18.

Usnesení č. 24/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi Obcí Lázně Libverda a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., jejímž předmětem je:

  • smluvní ujednání o majetkovém rozdělení vodního díla - splaškové kanalizace Lázně Libverda
  • závazek obce odkoupit tu část splaškové kanalizace, která pravomocným rozhodnutím Okresního soudu v Liberci ve věci žaloby na určení vlastnického práva připadne společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
  • závazek společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradě stočného
  • závazek obou stran vyvinout maximální vzájemnou součinnost k získání dotace na výstavbu a rekonstrukci splaškové kanalizace a nové ČOV z prostředků SFŽP

Účinnost všech smluvních ujednání v této dohodě má tzv. odkládací podmínku, kterou je pravomocné rozhodnutí Okresního soudu v Liberci č.j. 20 C 77/2005 ve věci vlastnictví kanalizace a ČOV tak, jak je uvedeno ve změně petitu žaloby a v čl. I. této dohody.

Usnesení č. 24/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu v souladu s usnesením č. 24/2. S textem dohody vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2010.

Usnesení č. 24/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 195/12o velikosti 3+1 ve IV. nadzemním podlaží domu čp. 195 postaveného na parcele č. 211/3 v k. ú. Lázně Libverda za smluvní cenu 650.000,- Kč. Celková podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím je 73,29 m2 a je s ní spojen i spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 7329/97596. Kupujícím je pan Petr Kraus, bytem Lázně Libverda 42, 463 62 p.Hejnice. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 24/5

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 24/4. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 2. 2010.

Usnesení č. 24/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 6.000,- Kč zaměstnanci obce panu Antonínu Prochovi se splatností do 31. 7. 2010.

Usnesení č. 24/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 24/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 2. 2010.

Usnesení č. 24/8

Zastupitelstvo obce po projednání revokuje usnesení č. 18/32 ze dne 16. února 2009. V souladu s § 84 odst. 2 písmena o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 1. dubna 2009:

· ve funkci místostarosty v celkové výši 14.030,- Kč hrubého

Usnesení č. 24/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na rok 2010 /G-17 Program obnovy venkova/ na projekt s názvem „Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Lázně Libverda“.

Usnesení č. 24/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 24/9. Termín plnění je do 26. 2. 2010.

Usnesení č. 24/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Stanovená cena dle počtu obyvatel na rok 2010 činí 40.770,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 24/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 24/11. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 2. 2010.

Usnesení č. 24/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch strany oprávněné, kterou je ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Předmětem smlouvy je využití částí pozemkových parcel č. 384, 413/1 a 446 ve vlastnictví obce k uložení kabelového vedení NN pro 4 RD na pozemkových parcelách č. 388/1, 388/2, 388/3 a 388/4. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, jednorázová finanční náhrada činí 11.000,- Kč.

Usnesení č. 24/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 24/13. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 2. 2010.

Vytvořeno 16.8.2010 17:34:09 | přečteno 2795x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load