>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

23. zasedání ZO ze dne 25. 1. 2010

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. ledna 2010


Usnesení č. 23/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. 12. 2009. Úkol uložený usnesením č. 22/9 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14, 8/20, 22/14 a 22/19.

Usnesení č. 23/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 195/12 v bytovém domě čp. 195, které proběhlo 18. prosince 2009 od 16 hod. v zasedací místnosti Informačního střediska.

Usnesení č. 23/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu petitu žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti - čistírně odpadních vod a splaškové a dešťové kanalizaci nacházející se v k. ú. Lázně Libverda.

Usnesení č. 23/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podat ve spolupráci s právním zástupcem obce změnu petitu žaloby na Okresní soud v Liberci a v souladu s ním jednat při nařízeném jednání dne 26. ledna 2010.

Usnesení č. 23/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu na projekt s názvem „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“.

Usnesení č. 23/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh v souladu s usnesením č. 23/5. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Productconsult, s.r.o., se sídlem Vachkova 3144, Česká Lípa, jejímž předmětem je zpracování projektu „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“ za účelem získání dotace z Operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Smluvní cena díla je stanovena jako cena 3-složková sestávající se ze zálohy na cenu projektu ve výši 25.000,- Kč bez DPH (splatná po předání projektu obci), doplatku č.1 ve výši 10.000,- Kč bez DPH (splatný po převzetí způsobilé žádosti vyhlašovatelem) a doplatku č.2 ve výši 3 % bez DPH z přiznané dotace (splatný po převodu dotace na účet obce).

Usnesení č. 23/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství na projektu „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“ mezi obcí a Českou Mountainbikovou Asociací o.s., se sídlem Mechová 17, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 23/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o partnerství na projektu „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“ mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Usnesení č. 23/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Předmětem smlouvy je nájem části pozemků a staveb za účelem umístění stožárů a svítidel veřejného osvětlení (specifikace svítidel viz. příloha této smlouvy). Tato aktivita je součástí projektu „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“

Usnesení č. 23/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Předmětem smlouvy je nájem části pozemků za účelem provedení stavebních úprav stávajících místních komunikací - oprava povrchu s nevyhovujícím asfaltovým krytem vozovky. Tato aktivita je součástí projektu „Rozvoj cestovního ruchu v Lázních Libverda - cyklostezky a místní komunikace“

Usnesení č. 23/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 23/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 1. 2010.

Usnesení č. 23/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení nutných oprav v objektu VZLET čp. 56 Lázně Libverda. Opravy se budou týkat provozu kuchyně a restaurace, dále sociálních zařízení a prostor pro ubytování. Souběžně s realizovanými opravami bude pořízeno i nové vybavení předmětných provozů a prostor v míře nutné pro provozování hostinské činnosti a ubytovacích služeb v souladu s hygienickými a dalšími normami v této oblasti.

Usnesení č. 23/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit koordinaci výkonu usnesení č. 23/17 s důrazem na to, aby maximum prací bylo provedeno svépomocně pracovníky Obecního úřadu. Termín plnění je do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 23/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika CÍL 3 /Fond mikroprojektů/ na projekt s názvem „Otevírání Singltreku pod Smrkem pro veřejnost“.

Vytvořeno 8.2.2010 14:10:54 | přečteno 2883x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load