>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

22. zasedání ZO ze dne 7. 12. 2009

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. prosince 2009


Usnesení č. 22/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. 9. 2009. Úkoly uložené usneseními č. 21/3, 21/6, 21/7, 21/9, 21/10, 21/12, 21/16, 21/17 a 21/18 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 7/20, 8/14 a 8/20.

Usnesení č. 22/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2008/2009.

Usnesení č. 22/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2008/2009.

Usnesení č. 22/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní knihovny.

Usnesení č. 22/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2009.

Usnesení č. 22/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2010. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2009 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.

Usnesení č. 22/7

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2009, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Účinnost OZV je od 1.1.2009.

Usnesení č. 22/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Klubu důchodců Hejnice na náklady spojené s činností klubu.

Usnesení č. 22/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 12. 2009.

Usnesení č. 22/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů využití možnosti osvobození nájmu nebytových prostor ve vlastnictví obce od daně z přidané hodnoty.

Usnesení č. 22/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu č.j. 297/2009 příspěvkové organizace obce Lázně Libverda - Mateřské školy Lázně Libverda a zřizovací listinu č.j. 298/2009 příspěvkové organizace obce Lázně Libverda - Základní školy, Lázně Libverda, a to se zpětnou účinnosti od 1.11.2009.

Usnesení č. 22/12

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje žádost paní Jany Dvořáčkové, bytem Lázně Libverda 36 o souhlas s vybudováním nouzového výjezdu pro motorové vozidlo z pozemku p.č. 269/2 na pozemek p.č. 268/8 v majetku obce.

Usnesení č. 22/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje převod pozemku p.p.č. 264/1 v k.ú. Lázně Libverda na Obec Lázně Libverda. Pozemek je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, na níž je vybudována místní penetrovaná komunikace. Pozemek je v současné době v majetku státu a spravován je Pozemkovým Fondem ČR. Pozemek bude převeden bezúplatně.

Usnesení č. 22/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 22/13. Termín plnění je do 30. 12. 2009.

Usnesení č. 22/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 195/12 v bytovém domě čp. 195, které proběhlo 7. prosince 2009 od 16 hod. v zasedací místnosti Informačního střediska.

Usnesení č. 22/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úpravu Podmínek prodeje vymezené bytové jednotky 195/12 ve vlastnictví obce, která se nachází v bytovém domě čp. 195 a ukládá panu starostovi zajistit vyvěšení nového oznámení záměru obce o prodeji předmětné bytové jednotky. Termín plnění je do 30. 12. 2009.

Usnesení č. 22/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písmena o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 1. ledna 2010:

· ve funkci místostarosty v celkové výši 5.000,- Kč hrubého

Usnesení č. 22/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec a.s. dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace společnosti ČSAD Liberec a.s. se vznikem nových společností Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec, a.s. a že se na této valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritního akcionáře LIAD s.r.o. Ing. Petr Wasserbauer k odkupu akcií všech minoritních akcionářů za cenu 315,- Kč/akcii tj. za cenu, která byla již dříve nabídnuta Statutárnímu městu Liberci a to do konce roku 2010.

Usnesení č. 22/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej akcií ČSAD Liberec a.s. a jeho nástupnických organizací (Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec, a.s. ) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky Statutárnímu městu Liberci tj. minimálně 315,- Kč za akcii. Zastupitelstvo obce dále zmocňuje primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera realizací nabídky tohoto prodeje z důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů tj. měst a obcí dohodli na společném postupu, kdy nabídka prodeje bude realizována společně.

Usnesení č. 22/20

Zastupitelstvo obce po projednání vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů nový jednací řád zastupitelstva obce.

Usnesení č. 22/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č.1 k Mandátní smlouvě o obstarání správy bytového fondu a výkonu dalších povinností uzavřené mezi obcí a Správou bytového hospodářství s. r. o. Předmětem dodatku č.1 k této smlouvě je ukončení správy nemovitosti - objektu bydlení čp. 17, který se stal majetkem Společenství vlastníku jednotek čp. 17 Lázně Libverda.

Usnesení č. 22/22

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě v souladu s usnesením č. 22/21. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 12. 2009.

Vytvořeno 20.1.2010 17:29:37 | přečteno 3008x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load