>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

21. zasedání ZO ze dne 1. 9. 2009

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. září 2009


Usnesení č. 21/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. 6. 2009. Úkoly uložené usneseními č. 20/3, 20/7 a 20/9 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20.

Usnesení č. 21/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lázně Libverda.

Usnesení č. 21/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit ve spolupráci se zpracovatelem
a pořizovatelem ÚP zpracování návrhu ÚP v souladu s usnesením č. 21/2. Termín plnění je do 15.12.2009.

Usnesení č. 21/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009.

Usnesení č. 21/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o jednání představenstva společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s., která proběhla za účasti starosty obce 26. 8. 2009.

Usnesení č. 21/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit ve spolupráci s právním zástupcem obce a právním zástupcem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s. zpracování nového návrhu změny petitu žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti „Kanalizace a ČOV v k. ú. Lázně Libverda“. Tento návrh bude obsahovat nové skutečnosti vzešlé z jednání mezi žalobcem a žalovaným č.4 - LÁZNĚ LIBVERDA, a. s. Termín plnění je do 30. 9. 2009.

Usnesení č. 21/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit ve spolupráci s právním zástupcem obce a právním zástupcem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s. zpracování návrhu dohody respektive smlouvy o smlouvě budoucí, která bude řešit budoucí odkoupení části hlavní stoky splaškové kanalizace od společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s. vymezené změnou petitu žaloby a následným soudním rozhodnutím. Termín plnění je do 30. 9. 2009

Usnesení č. 21/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje provedení kamerové zkoušky hlavní stoky splaškové kanalizace od šachty č. 28 směrem k ČOV až k šachtě č. 1. Zkoušku provede na základě závazné objednávky firma CHJ spol. s r.o., Nevanova 18, Praha 6, která nabídla nejnižší smluvní cenu ve výši 52.000,- Kč včetně DPH. Po dohodě bude 50% této ceny přefakturováno k úhradě společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a. s.

Usnesení č. 21/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou závaznou objednávku v souladu s usnesením č. 21/8. Termín plnění je do 15. 9. 2009.

Usnesení č. 21/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi vypracovat písemnou nabídku obce na odkoupení pozemku p.č. 117 a části pozemků p.č. 97, 99, 100 a 114, které budou tvořit budoucí místní spojovací komunikaci v lokalitě Lázeňského domu Labská. Nabídka je určená stávajícím vlastníkům těchto pozemků a bude obsahovat:

- návrh kupní ceny za m2

- úhradu správních poplatků

- úhradu nákladů geometrického zaměření

Celková částka, kterou pro tyto účely je zastupitelstvo obce ochotno uvolnit činí max. 30.000,- Kč včetně DPH. Termín plnění je do 20. 9. 2009.

Usnesení č. 21/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,- Kč Klubu turistů při TJ Jiskra Hejnice na náklady spojené s organizací akce „Putování po stopách Železní koruny“.

Usnesení č. 21/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 9. 2009.

Usnesení č. 21/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení projektové dokumentace pro územní řízení na akci Singltrek pod Smrkem III. etapa - Hejnický hřeben, která bude řešit napojení obce na hlavní síť stezek pro terénní cyklistiku v lokalitě Obří sud, Závorník, Svinský vrch a Měděnec. Její součástí bude i navržení primárního nástupního místa včetně návštěvnického centra. Zpracovatelem dokumentace bude Mgr. Tomáš Kvasnička, předseda o.s. ČEMBA a zahraniční konzultant Dafydd Davis, MBE. Celková částka, kterou pro tyto účely zastupitelstvo obce uvolňuje činí 35.000,- Kč včetně DPH. Termín plnění je do 31. 10. 2009.

Usnesení č. 21/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Podmínky prodeje vymezené bytové jednotky 195/12 ve vlastnictví obce, která se nachází v bytovém domě čp. 195.

Usnesení č. 21/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 308.000,- Kč, která je určena na zpracování projektové dokumentace na akci „Veřejná kanalizace Lázně Libverda“ (DÚŘ a DSŘ - dostavba splaškové kanalizace a DSŘ - rekonstrukce stávající splaškové kanalizace).

Usnesení č. 21/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 21/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 10. 2009.

Usnesení č. 21/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení projektové dokumentace v souladu s usnesením č. 21/15 a zároveň ukládá panu starostovi zajistit výběrové řízení na dodavatele předmětných projektových dokumentací formou oslovení více zájemců (min. 3) a následně uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo. Hlavním a jediným výběrovým kritériem je cena díla vč. DPH. Zastupitelstvo obce dále určuje za členy výběrové komise, která vybere dodavatele díla předsedy kontrolního a finančního výboru ZO, pana starostu a místostarostu. Termín plnění je do 31. 10. 2009.

Usnesení č. 21/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o připravované výzvě ROP NUTZ II Severovýchod, opatření 3.1 a 3.2 a ukládá panu starostovi zajistit přípravu podkladů projektů pro podání žádosti o dotaci v těchto oblastech:

- opravy komunikací

- rekonstrukce veřejného osvětlení

- Singltrek pod Smrkem III. etapa - Hejnický hřeben

- marketingová podpora cestovního ruchu

Informace o průběžném plnění tohoto úkolu bude zastupitelstvu obce podána na příštím zasedání.

Vytvořeno 20.1.2010 17:29:48 | přečteno 2797x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load