>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

20. zasedání ZO ze dne 18. 6. 2009

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. června 2009


Usnesení č. 20/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. 4. 2009. Úkoly uložené usneseními č. 19/8, 19/14, 19/18, 19/21, 19/25, 19/29, 19/31 a 19/34 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20 a 19/10.

Usnesení č. 20/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí předložené úpravy architektonického provedení Domu sociálních služeb mající za cíl vyhovět námitkám účastníků územního řízení a schvaluje jejich zapracování do Dokumentace územního řízení s následující zásadními limity:

- výška stavby bude snížena (maximum 14 metrů)
- zastavěná plocha stavby bude snížena (maximum 350 m2)
- umístění stavby s osou ve směru sever - jih bude z objektivních důvodu zachováno

Usnesení č. 20/3

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi a místostarostovi:

- zajistit úpravu a doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně potřebných příloh
v souladu s usnesením č. 20/2. Termín plnění je do 30. 6. 2009

- požádat SÚ při MěÚ Hejnice o pokračování přerušeného územního řízení. Termín plnění je do 15. 7. 2009

- vstoupit v jednání se správcem Libverdského potoka společností Povodí Labe, s.p., pobočka Jablonec nad Nisou ve věci možné regulace koryta v předmětné lokalitě s cílem snížení záplavového rizika. Termín plnění je do 31. 7. 2009

Usnesení č. 20/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí konečný návrh nového Statutu lázeňského místa Lázně Libverda a ukládá panu místostarostovi zajistit jeho předložení vedení společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. s žádosti o zaslání případných námitek, připomínek a doplnění. Termín plnění je do 15. 7. 2009.

Usnesení č. 20/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pronájem veřejného parkoviště na pozemku p.č. 36/5 včetně veřejných WC v přízemí objektu čp. 201, které proběhlo 1. června 2009 od 16 hod. v zasedací místnosti Informačního střediska.

Usnesení č. 20/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na odstavnou plochu - veřejné parkoviště s dřevěnou boudou stojící na p.p.č. 36/5 v k.ú. Lázně Libverda a na nebytové prostory - veřejné WC se sprchami v I. nadzemním podlaží objektu bydlení čp. 201. Nájemcem výše uvedených nemovitostí v majetku obce se stane LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně Libverda 82, 463 62 p.Hejnice s účinností od 1. července 2009. Prostory a nemovitosti budou využívány v souladu
s uzavřenou nájemní smlouvou za účelem provozování veřejného parkoviště a veřejných WC, popř. rychlého občerstvení a prodeje upomínkových předmětů.

Usnesení č. 20/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 20/6. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2009.

Usnesení č. 20/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5.000,- Kč zaměstnanci obce panu Jaroslavu Sedláčkovi se splatností do 30. 11. 2009.

Usnesení č. 20/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 20/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2009.

Usnesení č. 20/10

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Frýdlantsko za rok 2008 včetně závěrečného účtu za rok 2008 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 20/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zapojení obce do zpracovávání Komunitního plánu regionu Frýdlantsko, který bude zajišťovat ve spolupráci se zástupci samosprávy, státní správy a NNO firma MB Servis Liberec. Finanční příspěvek obce na zpracovaní tohoto plánu bude činit 5,- Kč na občana.

Usnesení č. 20/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009.

Usnesení č. 20/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ve smyslu platného znění zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27 následující:

Příspěvková organizace Základní škola, Lázně Libverda, IČ: 72743417 a příspěvková organizace Mateřská škola Lázně Libverda, IČ: 72741511, zřízené obcí Lázně Libverda nabývají na základě zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a to aktiva pořízená.:

1) Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na činnost a rozpočtové úpravy a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.

2) Na základě tvorby a použití fondů PO dle § 30, § 32 a § 33 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého.

3) Na základě dalších usneseních zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření příspěvkových organizací.

Do svého vlastnictví PO zahrnují dlouhodobý majetek (viz. inventární seznam), včetně inventárních úprav v běžném roce schválených zřizovatelem. Příspěvkové organizace zřízené obcí Lázně Libverda mohou nabývat majetek do svého vlastnictví pouze potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

1) dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60.000,-Kč jen s předchozím souhlasem ZO

2) dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,-Kč jen s předchozím souhlasem ZO

3) drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,-Kč do 40.000,-Kč jen s předchozím souhlasem ZO

4) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,-Kč bez souhlasu ZO

Zřizovatel tímto usnesením dává předchozí souhlas příspěvkovým organizacím k přijetí daru do hodnoty 30 tis. Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.

K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39b (dary účelově určené) předloží PO vždy k poslednímu dni každého měsíce p. starostovi soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha a po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako příjem daru na běžný účet nebo do rezervního fondu.

Vytvořeno 19.6.2009 11:15:58 | přečteno 2979x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load