>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

2. zasedání ZO dne 18. 12. 2006

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. prosince 2006


Usnesení č. 2/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. 11. 2006. Usnesení č. 1/8 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 2/2

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s působením místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko na území obce.

Usnesení č. 2/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2005/2006.

Usnesení č. 2/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2005/2006.

Usnesení č. 2/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2006

Usnesení č. 2/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2007 jako schodkový ve výši příjmů 8.983.966,- Kč a výdajů 9.873.966,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2006.

Usnesení č. 2/7

Zastupitelstvo obce po projednání zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písmena m) a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů finanční a kontrolní výbor a do funkce jejich předsedů volí paní Stanislavu Karrasovou (finanční výbor) a pana Josefa Veselého (kontrolní výbor).

Usnesení č. 2/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá předsedům finančního a kontrolního výborů zajistit minimálně další dva kandidáty na funkci člena do každého výboru. Termín plnění je do dalšího zasedání Zastupitelstva obce.

Usnesení č. 2/9

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2006, o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce.

Usnesení č. 2/10

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 5/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 2/11

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 6/2006, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Usnesení č. 2/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 383/1, 435, 468/1, 601, 602/2 a 627/5 v k.ú. Lázně Libverda z Pozemkového fondu České republiky na Obec Lázně Libverda. Výše uvedené pozemky jsou místními komunikacemi.

Usnesení č. 2/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 143/2 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 716 m2, vedeného jako zahrada za smluvní cenu 89.500,- Kč. Kupujícím je pan Jiří Škoda,bytem Voskovcova 1130/30, 152 00 Praha5. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 2/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 2/13.

Usnesení č. 2/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost paní Olgy Martanové, majitelky rekreačního objektu čp. 106 v Lázních Libverda o odkoupení části pozemku p.č. 341/1 v k.ú. Lázně Libverda (hasičské cvičiště pod fotbalovým hřištěm). Žádost v současné době není relevantní, jelikož Zastupitelstvo obce neuvažuje o prodeji tohoto pozemku.

Usnesení č. 2/16

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost pana Petra Koudeláka, majitele rekreačního objektu čp. 105 v Lázních Libverda o odkoupení pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Lázně Libverda (část zahrady rekr.objektu čp. 105). Prodej tohoto pozemku bude zveřejněn na úředních deskách OÚ a projednán Zastupitelstvem obce na dalším zasedání. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Lázně Libverda (původní cesta nad rekr.objektem čp. 105) v současné době není relevantní, jelikož Zastupitelstvo obce neuvažuje o prodeji tohoto pozemku.

Usnesení č. 2/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyúčtování neinvestičních výdajů za rok 2005 na žáky naší obce plnící povinnou školní docházku v ZŠ Hejnice, které předložil zřizovatel této příspěvkové organizace Město Hejnice ve výši 153.022,- Kč.

Usnesení č. 2/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá předsedovi inventarizační komise panu Josefu Pöschlovi zajistit inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného majetku, zásob, cenin, pohledávek, závazků a finančních prostředků k 31. 12. 2006. Termín plnění do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 2/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá předsedovi likvidační komise panu Karlu Stržanovskému zajistit likvidaci vyřazeného hmotného majetku dle soupisu inventarizační komise. Termín plnění do 31. 1. 2007.

Usnesení č. 2/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje platbu mimořádného členského příspěvku pro Svazek obcí SMRK ve výši 20.000,- Kč na člena svazku s termínem splatnosti do 31. 12. 2006. Mimořádný členský příspěvek je placen v souladu s čl. XVI. odst. 3) stanov svazku a je určen k nákupu sněžného skútru za účelem úpravy běžeckých tratí v k.ú. Lázně Libverda a Nové Město pod Smrkem.

Usnesení č. 2/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje platbu členského příspěvku na rok 2007 pro Svazek obcí SMRK ve výši 80.000,- Kč na člena svazku s termínem splatnosti do 31. 1. 2007.

Usnesení č. 2/22

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písmena 0) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměny neuvolněného člena ZO ve funkci místostarosty v celkové výši 12.840,- Kč hrubého s účinností od 1. ledna 2007.

Usnesení č. 2/23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zálohu pro pokladnu k účtu obce č. 0984941339/0800 ve výši 40.000,- Kč.

Vytvořeno 13.2.2007 11:29:17 | přečteno 3617x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load