>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

19. zasedání ZO ze dne 28. 4. 2009

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. dubna 2009


Usnesení č. 19/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. 2. 2009. Úkoly uložené usneseními č. 18/4, 18/7, 18/10, 18/12, 18/15, 18/19, 18/21, 18/30 a 18/35 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 14/4, 18/17, 18/23, 18/26 a 18/28.

Usnesení č. 19/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez výhrad.

Usnesení č. 19/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2008 včetně závěrečného účtu za rok 2008 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 19/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o zimní údržbě komunikací a činnosti místního hospodářství v roce 2008.

Usnesení č. 19/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009.

Usnesení č. 19/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Podmínky pronájmu veřejného parkoviště na pozemku p.č. 36/5 včetně veřejných WC v přízemí objektu čp. 201.

Usnesení č. 19/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje za účelem zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na rozšíření veřejné kanalizace a výstavby nové ČOV.

Usnesení č. 19/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 19/7. Termín plnění je do 30. 4. 2009.

Usnesení č. 19/9

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o vyhledání veškerého doposud v katastru nemovitostí nezapsaného historického majetku obce a současně schvaluje podání žádostí na vydání tohoto majetku.

Usnesení č. 19/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon rozhodnutí v souladu s usnesením č. 19/9. Termín plnění je do 31. 5. 2009.

Usnesení č. 19/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2008. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2009.

Usnesení č. 19/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2008. Ztráta se převede na vrub roku 2009; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2009.

Usnesení č. 19/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 4.000,- Kč zaměstnanci obce panu Antonínu Prochovi se splatností do 31. 7. 2009.

Usnesení č. 19/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2009.

Usnesení č. 19/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o průběhu příprav výstavby Domu sociálních služeb a současně ukládá panu starostovi jednat s projektantem architektonické studie a dokumentace pro územní řízení ve věci zmenšení objemu celkového obestavěného prostoru budoucí stavby a tím i snížení nutné investice. Termín plnění je do 31. 5. 2009

Usnesení č. 19/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bezplatné poskytnutí 8 ks bukové kulatiny o délce cca 3 m a průměru cca 1 m pro účely výroby 5 ks soch v rámci dřevosochařského sympozia Libverdské sochání 2009, které se uskuteční v termínu 25. - 29. května 2009.

Usnesení č. 19/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb daňového poradenství s firmou O-CONSULT s.r.o., se sídlem Baarova 48/4, Liberec. Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenského servisu spojeného s povinnou registrací obce jako plátce DPH. Smluvní cena činí 10.115,- Kč včetně DPH jednorázově a následně paušálně 2.380,- Kč měsíčně včetně DPH.

Usnesení č. 19/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 19/17. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2009.

Usnesení č. 19/19

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o likvidaci škody způsobené dne 10. ledna 2009 zřícením sádrokartonového podhledu v zasedací místnosti Informačního střediska a současně schvaluje s přihlédnutím ke všem okolnostem dále soudní cestou nevymáhat po dodavatelské firmě z roku 2001 zbývající část nákladů likvidace škody, jenž nebyly odškodněny z majetkového pojištění obce.

Usnesení č. 19/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem RNDr. Markem Banašem, Ph.D., se sídlem tř. Obránců míru 1270/4, 792 01 Bruntál. Předmětem smlouvy je Biologické posouzení lokality navrženého sportovně-rekreačního areálu na severozápadních svazích Vlašského hřbetu v k.ú. Lázně Libverda. Smluvní cena činí 98.980,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 19/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usneseními č. 19/20. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2009.

Usnesení č. 19/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2013.

Usnesení č. 19/23

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o ústním jednání ve věci dělení pozemků p.č. 182/1 a 238/1 za budoucím účelem výstavby 15-ti RD, které se konalo dne 28. ledna 2009 a dále bere na vědomí zprávu o zpracování dokumentace stavby včetně geometrického zaměření pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí pro 15 RD na výše uvedených pozemcích.

Usnesení č. 19/24

Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje změnu trasování příjezdové místní komunikace pro budoucí majitele RD na pozemcích p.č. 182/1, 181 a 246. Ostatním námitkám účastníků řízení vzešlých při ústním jednání ve věci dělení pozemků se vyhovuje.

Usnesení č. 19/25

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi organizačně připravit a zajistit ve spolupráci s firmou .A.S.A. Frýdlant mobilní svoz nebezpečného odpadu, který proběhne 16. 5. 2009.

Usnesení č. 19/26

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přípravě a podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika CÍL 3 /Fond mikroprojektů/ na projekt s názvem „Česko-polský singltrek pod Smrkem“.

Usnesení č. 19/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek obchodní společnosti Správa bytového hospodářství s.r.o. za rok 2008, který skončil ziskem ve výši 178.993,70 Kč. Zároveň činí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, a to:

· shora uvedený zisk nebude vyplacen, resp. nebude vyplacen jedinému společníku do doby úplného vyrovnání budoucích závazků vůči společnosti RWE Energie, a.s. za dosud nevyúčtované zálohy za odběr zemního plynu

· o zisku společnosti ve výši 178.993,70 Kč bude rozhodnuto po uspokojení případných závazků vzniklých z vyúčtování dodávek zemního plynu

Usnesení č. 19/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Základní kynologické organizaci 251 na náklady spojené s organizací XIV. ročníku Kynologického obranářského závodu o pohár Obce Lázně Libverda, který se bude konat 20. 6. 2009.

Usnesení č. 19/29

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/28. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2009.

Usnesení č. 19/30

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Lázně Libverda na náklady spojené s oslavami 125. výročí založení sboru a s organizací VII. ročník závodu v požárním sportu O pohár starosty Obce Lázně Libverda, který se bude konat 23. 5. 2009.

Usnesení č. 19/31

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/30. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2009.

Usnesení č. 19/32

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pro byt č. 8/195 v objektu bydlení Lázně Libverda čp. 195 výměnu nájemců dle podané žádosti ze strany paní Dagmar Kobrové.

Usnesení č. 19/33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Mateřskému centru Mateřídouška v Hejnicích na náklady spojené s organizací akce pro děti s názvem Pohádkový les.

Usnesení č. 19/34

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 19/33. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2009.

Vytvořeno 5.6.2009 13:54:51 | přečteno 3060x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load