>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

18. zasedání ZO ze dne 16. 2. 2009

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. února 2009


Usnesení č. 18/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2008. Úkoly uložené usneseními č. 17/10, 17/12, 17/14, 17/19, 17/21 a 17/23 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 14/4 a 17/16.

Usnesení č. 18/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový ve výši příjmů 10.923.440,- Kč a výdajů 12.913.440,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2008.

Usnesení č. 18/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypuštění návrhových lokalit č. 54, 55 a 56 ze zpracování Konceptu územního plánu Lázně Libverda.

Odůvodnění: Uvedené lokality prezentují ve schváleném Zadání územního plánu Lázně Libverda konfliktní záměr výstavby Sportovně-rekreačního areálu z hlediska ochrany přírody a krajiny, což je hlavním důvodem požadavku ze strany DOSS na zpracování Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. Současně je konstatováno že nelze vyloučit u tohoto záměru i vliv na Naturu 2000 - Ptačí oblast Jizerské hory a evropsky významnou oblast Jizerskohorské bučiny. Tyto požadavky ze strany DOSS jsou závazné a znamenají pro obec nejen finančně, ale hlavně časově náročný proces zpracování řady studií a posudků. Obec Lázně Libverda zpracovává územní plán již od roku 1995 a do dnešního dne tento plán není schválen, což zejména po nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb. značně omezuje rozvojové možnosti obce. Rychlé projednání a schválení Konceptu a Návrhu územního plánu Lázně Libverda je hlavním cílem Zastupitelstva obce a zároveň důvodem vypuštění výše uvedených návrhových lokalit.

Usnesení č. 18/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi vyvolat ve spolupráci se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu obce oficiální jednání se zástupci Správy CHKO Jizerské hory a Krajského úřadu LK, odboru životního prostředí v souladu s usnesením č. 18/3 ve věci možného upuštění od požadavku zpracování Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a hodnocení vlivu na Naturu 2000. Termín plnění je do 15. 3. 2009.

Usnesení č. 18/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje inventarizační zápis za rok 2008.

Usnesení č. 18/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví obce s účinností od 1. 7. 2009. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 17, 72, 194, 195, 196, 197 a 201 je výše nájemného stanovena na 20,44 Kč/m2. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 22 a 175 je výše nájemného stanovena na 16,83 Kč/m2.

Usnesení č. 18/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit rozeslání oznámení o zvýšení nájemného jednotlivým nájemcům obecních bytů v souladu s ustanovením § 3 odst. 6. zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. Termín plnění je do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 18/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřenísmlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících z leasingové smlouvy č. 1301303034 se společností Renault Leasing CZ, s.r.o. na vůz Renault Trafic VAN 2,0 dCi Passenger, číslo karosérie VF1JLCHA67V295667. Nové číslo leasingové smlouvy je 2301303034.

Usnesení č. 18/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavřeníkupnísmlouvy na komisní prodej ojetého vozu Trafic VAN 2,0 dCi Passenger, číslo karosérie VF1JLCHA67V295667 za smluvní cenu 255.000,- Kč. Prodejcem je pan MUDr. Alois Vejmola, bytem Palackého 20, 547 01 Náchod.

Usnesení č. 18/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usneseními č. 18/8 a 18/9. S textem smluv vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2009.

Usnesení č. 18/11

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o havárii sádrokartonového podhledu, ke které došlo v zasedací místnosti Informačního střediska dne 10. ledna 2009 a schvaluje postup její likvidace.

Usnesení č. 18/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi dále jednat ve věci úhrady nákladů likvidace škodní události uvedené v usnesení č. 18/11 z majetkového pojištění obce a pojištění odpovědnosti dodavatelské firmy. V případě pouze částečné úhrady těchto nákladů ze stran uvedených pojišťoven ukládá panu starostovi jednat o úhradě zbývající části nákladů přímo s dodavatelskou firmou, která v roce 2001 tento sádrokartonový podhled zhotovila. Termín plnění je do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 18/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plánovou cenu stočného na rok 2009 ve výši 18,43 Kč/m3.

Usnesení č. 18/14

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí stanoviska DOSS k vypracované zastavovací studii včetně napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu pro pozemky ve vlastnictví obce p.č. 182/1, 211/7 a 238/1 a schvaluje pořízení projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu inženýrských sítí na těchto pozemcích.

Usnesení č. 18/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit ve spolupráci s přímo oslovenou firmou Zdeněk Melichar - projekce a zástupci společností ČEZ, RWE a FVS pořízení projektové dokumentace v souladu s usnesením č. 18/14. Termín plnění je do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 18/16

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace ze zasedání Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR, které se konalo v pátek 13. února 2009.

Usnesení č. 18/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá pracovní komisi pro přípravu návrhu nového Statutu lázeňského místa Lázně Libverda, aby vypracovala konečnou verzi tohoto dokumentu a předložila ho k projednání na dalším zasedání zastupitelstva obce. Termín plnění je do 15. 4. 2009.

Usnesení č. 18/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje pro rok 2009 za účelem zvyšování akceschopnosti Jednotky požární ochrany.

Usnesení č. 18/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 18/18. Termín plnění je do 27. 2. 2009.

Usnesení č. 18/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade Czech POINTu na Obecním úřadě Lázně Libverda.

Usnesení č. 18/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 18/20. Termín plnění je do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 18/22

Zastupitelstvo obce po projednánía provedení vyhodnocení podaných nabídek schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Milota Kladno spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu Domu sociálních služeb Lázně Libverda, která je druhou částí kompletní projektové dokumentace nutné k realizaci této stavby na pozemku p.č. 306 v k. ú. Lázně Libverda. Dílo v sobě zahrnuje i projednání projektové dokumentace a inženýrsko-geologický průzkum. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 238.000,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 18/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/22. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 28. 2. 2009.

Usnesení č. 18/24

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí výsledky výběrového řízení na prodej bytových jednotek č. 17/3 a 17/7 v bytovém domě čp. 17, které proběhlo 16. února 2009 od 16 hod. v zasedací místnosti Informačního střediska.

Usnesení č. 18/25

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 17/3 o velikosti 2+1 ve II. nadzemním podlaží domu čp. 17 v celkové výměře 46,35 m2 spolu s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a budovy bez čp. o velikosti 4635/69880 za nabídkovou cenu 410.000,- Kč. Kupujícím je paní Soňa Ptáčková, bytem Okružní 335, 471 27 Stráž pod Rálskem. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru byla podána v souladu se zveřejněnými podmínkami prodeje celkem jedna nabídka a nebyly podány žádné připomínky.

Usnesení č. 18/26

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/25. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2009.

Usnesení č. 18/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 17/7o velikosti 3+1 ve II. nadzemním podlaží domu čp. 17 v celkové výměře 65,09 m2 spolu s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a budovy bez čp. o velikosti 6509/69880 za nabídkovou cenu 751.000,- Kč. Kupujícím je paní Hana Kostelníková, bytem Lázně Libverda 201, 463 62 p.Hejnice. Záměr obce prodat výše uvedenou bytovou jednotku byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru byly podány v souladu se zveřejněnými podmínkami prodeje celkem 2 nabídky a nebyly podány žádné připomínky.

Usnesení č. 18/28

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/27. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2009.

Usnesení č. 18/29

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup nového zametacího stroje s označením 1550 UZ včetně příslušenství a čelní shrnovací radlice šíře 1600 mm, odpružené, vše k agregaci s malotraktorem YUKON W5000 formou finančního leasingu na 36 měsíců s 25% akontací od S MORAVIA Leasing, a.s.

Usnesení č. 18/30

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/29. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2009.

Usnesení č. 18/31

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vyhledání veškerého doposud v katastru nemovitostí nezapsaného historického majetku obce firmou GEOPLÁN - DC s.r.o., se sídlem Tržní 86/15, 405 01 Děčín IV - Podmokly, IČ 60277262 za smluvní cenu 8.330,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 18/32

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písmena o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 1. dubna 2009:

· ve funkci místostarosty v celkové výši 14.029,- Kč hrubého

Usnesení č. 18/33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje navýšení členského příspěvku na rok 2009 pro DSO Mikroregion Frýdlantsko o 5,- Kč na občana. Celkový příspěvek po navýšení činí 16,- Kč na občana s termínem splatnosti do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 18/34

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 4.000,- Kč zaměstnanci obce panu Jiřímu Nesvarbovi se splatností do 31. 7. 2009.

Usnesení č. 18/35

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 18/34. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 3. 2009.

Vytvořeno 31.3.2009 11:09:41 | přečteno 3309x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load