>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

17. zasedání ZO ze dne 15. 12. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. prosince 2008


Usnesení č. 17/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. 10. 2008. Úkol uložený usnesením č. 16/8, 16/10, 16/14, 16/16, 16/19, 16/21, 16/22 a 16/24 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 13/8 a 14/4.

Usnesení č. 17/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Mateřské školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2007/2008.

Usnesení č. 17/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy Lázně Libverda, příspěvková organizace, za školní rok 2007/2008.

Usnesení č. 17/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008.

Usnesení č. 17/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2009. Rozpočtové výdaje v tomto období nepřesáhnou měsíční provozní výdaje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2008 a zároveň v tomto období nebudou uskutečněny kapitálové výdaje.

Usnesení č. 17/6

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2008, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce. Účinnost od 1.1.2009.

Usnesení č. 17/7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace z jednání konaných 14. 11. a 2. 12. ve věci připravované rekonstrukce a dostavby obecní kanalizace včetně vybudování čerpací stanice resp. ČOV na pozemcích p.č. 18 a 19 v k. ú. Lázně Libverda.

Usnesení č. 17/8

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o rozpracované zastavovací studii včetně napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu pro pozemky ve vlastnictví obce p.č. 182/1, 211/7 a 238/1.

Usnesení č. 17/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 8.000,- Kč Mateřskému centru Mateřídouška Hejnice na úhradu nákladů spojených s činností organizace v roce 2009.

Usnesení č. 17/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/9. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 17/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou SAUL, s.r.o., jehož předmětem je poskytnutí zálohy na prokazatelnou rozpracovanost konceptu ÚPO. V ostatních bodech zůstává uzavřená předmětná smlouva o dílo beze změn.

Usnesení č. 17/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě v souladu s usnesením č. 17/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 17/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 3.000,- Kč zaměstnanci obce panu Antonínu Prochovi se splatností do 31. 1. 2009.

Usnesení č. 17/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 19. 12. 2008.

Usnesení č. 17/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření obchodní smlouvy s firmou Albeco spol. s r.o. za účelem zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 3.000,- Kč + 19% DPH, a to pololetně.

Usnesení č. 17/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 17/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje platbu členského příspěvku na rok 2008 pro DSO Mikroregion Frýdlantsko ve výši 11,- Kč na občana s termínem splatnosti do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 17/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Libereckým krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti v roce 2009. Smluvní částka pro tento rok činí 40.140,- Kč.

Usnesení č. 17/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/18. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 17/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 8.000,- Kč Základní kynologické organizaci 251 na náklady spojené s organizací Zimního kynologicko-obranářského závodu, který se konal 6. 12. 2008.

Usnesení č. 17/21

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 17/20. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 17/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání Prohlášení vlastníka budovy - objekt čp. 195, 196, 197, kterým se tyto budovy rozdělí na domy s bytovými a nebytovými jednotkami, z nichž každá se stane předmětem samostatného vlastnictví.

Usnesení č. 17/23

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podat na Katastrální pracoviště Frýdlant Prohlášení vlastníka budovy v souladu s usnesením č. 17/22. Termín plnění je do 31. 1. 2009.

Usnesení č. 17/24

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Podmínky prodeje vymezených bytových jednotek 17/3 a 17/7 ve vlastnictví obce nacházejících se v bytovém domě čp. 17.

Vytvořeno 19.1.2009 13:36:32 | přečteno 3004x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load