>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

15. zasedání ZO ze dne 4. 9. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. září 2008


Usnesení č. 15/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. 6. 2008. Úkol uložený usnesením č. 14/8 byl splněn. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/10, 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 12/16, 13/8 a 14/4.

Usnesení č. 15/2

Zastupitelstvo obce po projednání ruší Usnesení č. 12/6 ze dne 21. 4. 2008, kterým byl panu starostovi uložen úkol připravit ve spolupráci s právním zástupcem obce text Dohody o úhradě nákladů na pořízení změny Územně plánovací dokumentace v souladu s usnesením č. 12/5.

Usnesení č. 15/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Upravený návrh zadání územního plánu obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 15/4

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o aktuálním stavu zpracování Generelu rozvoje kanalizace a možných variantách odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Lázně Libverda.

Usnesení č. 15/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008.

Usnesení č. 15/6

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů.

Usnesení č. 15/7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní knihovny.

Usnesení č. 15/8

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Svazku obcí SMRK za rok 2007 včetně závěrečného účtu za rok 2007 dle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje.

Usnesení č. 15/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vypracování zastavovací studie včetně napojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu pro pozemky ve vlastnictví obce p.č. 182/1, 211/7 a 238/1.

Usnesení č. 15/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit rozeslání výzvy k podání cenové nabídky v souladu s usnesením č. 15/9. Termín plnění je do 30. 9. 2008.

Usnesení č. 15/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zahájení přípravných prací ve věci budoucího prodeje vymezených bytových jednotek č. 17/7 a 17/3 v objektu bydlení č.17 Lázně Libverda.

Usnesení č. 15/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 15/11. Termín plnění je do 15. 10. 2008.

Usnesení č. 15/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou BWS Liberec spol. s r.o. na výrobu plastových oken a vstupních dveří včetně demontáže, montáže a vnitřního zednického začištění u vymezených bytových jednotek č. 17/3, 17/6, 17/7 a 17/8 v objektu bydlení č.17 Lázně Libverda. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 182.032,- Kč včetně 9% DPH.

Usnesení č. 15/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 15/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 5. 9. 2008.

Usnesení č. 15/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dobrovolném poskytnutí zálohy na nájemné ze strany nájemníků vymezených bytových jednotek č. 17/6 - manželů Školoudových a 17/8 - manželů Matysových v objektu bydlení č.17 Lázně Libverda ve výši 2 x 41.540,- Kč. Z této poskytnuté zálohy se bude každý měsíc strhávat základní nájemné z těchto bytových jednotek až do doby jejího celkového umoření. Cílem této smluvní dohody je získání prostředků na předfinancování výroby a výměny plastových oken ve výše uvedených bytových jednotkách v souladu s usnesením č. 15/13.

Usnesení č. 15/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušné smlouvy v souladu s usnesením č. 15/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2008.

Usnesení č. 15/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy s manžely Machkovými, nájemníky vymezené bytové jednotky č. 17/9 v objektu bydlení č.17 Lázně Libverda. Předmětem této smlouvy bude:

1) závazek manželů Machkových zajistit na vlastní náklady výrobu a výměnu plastových oken ve výše uvedené bytové jednotce, které budou celkem činit 100.206,- Kč vč. 9% DPH

2) závazek obce uhradit manželům Machkovým náklady spojené s výrobou a výměnou plastových oken dle bodu 1) ve výše uvedené bytové jednotce formou 100% slevy ze základního nájemného až do doby celkového umoření této částky

Usnesení č. 15/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 15/17. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 9. 2008.

Usnesení č. 15/19

Zastupitelstvo obce po projednání vyslovuje souhlas s konáním akce Tour de Smrk 2008 včetně doprovodného programu, která je součástí schváleného projektu "Česko - polský lázeňský rok" finančně podpořeného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa - "Překračujeme hranice".

Usnesení č. 15/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje žádost pana Jana Pohla, nájemce nebytových prostor v objektu bydlení čp. 201, která se týká umístění snímatelných reklamních cedulí na venkovní fasádu tohoto objektu dle přiložené fotodokumentace.

Usnesení č. 15/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,- Kč Klubu turistů při TJ Jiskra Hejnice na náklady spojené s organizací akce „Putování po stopách Železní koruny“.

Usnesení č. 15/22

Zastupitelstvo obce po projednání zamítá žádost pana Jiřího Kellnera o umístění prodejního stánku na prostranství před objektem bydlení čp. 201, p.p.č. 36/2 z důvodu ochrany estetického rázu uvedené lokality.

Usnesení č. 15/23

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost ředitele Zdravotnické záchranné služby LK pana MUDr. Zdeňka Kubra o vytipování vhodné lokality na území obce Lázně Libverda, která bude splňovat podmínky pro zřízení nového výjezdového stanoviště rychlé zdravotnické pomoci typu PARAMEDIK.

Usnesení č. 15/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 15/23. Termín plnění je do 15. 10. 2008.

Usnesení č. 15/25

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o připravovaném projektu s názvem Stavební úpravy hasičské zbrojnice Lázně Libverdaaschvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt v 1. výzvě Programu rozvoje venkova na období 2007-2013, osa IV. Leader, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie MASIF.

Usnesení č. 15/26

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi zajistit podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením č. 15/25. Termín plnění je do 10. 9. 2008.

Usnesení č. 15/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje darování 15 m2 staré použité zámkové dlažby typu „Terčík“, výšky 6 cm Kynologickému klubu Lázně Libverda na vybudování části chodníku před klubovým zařízením.

Usnesení č. 15/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pokladní limit pro pokladnu k bankovnímu účtu č. 20036-0984940379/0800 ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení č. 15/29

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení projektové dokumentace pro územní řízení na výstavbu typového RD na pozemku p.č. 223/2 v k. ú. Lázně Libverda.

Usnesení č. 15/30

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 15/29. Termín plnění je do 15. 10. 2008.

Usnesení č. 15/31

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení 5 ks dřevěných laviček včetně zastřešení jako dodatečné vybavení k Výhlídkám nad Libverdou. Dřevo na jejich výrobu poskytne obec, samotnou výrobu zajistí Horský spolek Lázně Libverda, kterému obec následně daruje 5 x 5.000,- Kč, tedy celkem 25.000,- Kč.

Usnesení č. 15/32

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit ve spolupráci s Horským spolkem Lázně Libverda výkon usnesení č. 15/31. Termín plnění je do 31. 10. 2008.

Usnesení č. 15/33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje opravu části veřejné účelové komunikace na pozemku p.č. 406 v k. ú. Lázně Libverda. Jedná se provizorní zpevnění povrchu v rozsahu cca 80 délkových metrů až k domu čp. 50.

Usnesení č. 15/34

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit výkon usnesení č. 15/33. Termín plnění je do 31. 10. 2008.

Vytvořeno 24.9.2008 15:32:15 | přečteno 3208x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load