>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

14. zasedání ZO ze dne 30. 6. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. června 2008

Usnesení č. 14/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 12. a 13. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 21.4. a 26.5.2008. Úkoly uložené usneseními č. 12/4, 12/9, 12/11, 12/14, 12/22, 12/24, 12/27, 12/30, 12/31, 12/32, 12/35, 13/4, 13/6 a 13/10 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/10, 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 12/6, 12/16 a 13/8.

Usnesení č. 14/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, a to bez výhrad.

Usnesení č. 14/3

Zastupitelstvo obce po projednání vydává jako opatření obecné povahy podle § 59 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle §§ 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vymezení zastavěného území obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 14/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit rozeslání výzvy k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace na akci „Dům sociálních služeb - projekční a inženýrské práce“. Termín plnění je do 31. 7. 2008.

Usnesení č. 14/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Lázně Libverda na úhradu nákladů spojených s činností organizace v roce 2008. Obdarovaný se zavazuje využít peněžitý dar dárce pouze ke sjednanému účelu podle svých stanov a právních předpisů a na žádost dárce prokázat účelné vynaložení prostředků.

Usnesení č. 14/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5.000,- Kč zaměstnanci obce panu Jaroslavu Sedláčkovi se splatností do 31. 12. 2008.

Usnesení č. 14/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslav Novák, se sídlem Jana Wericha 2350, Česká Lípa na opravu místních komunikací teplou balenou asfaltovou směsí a výškovou úpravu kanalizačních poklopů. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 237.292,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 14/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 14/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 7. 2008.

Vytvořeno 18.8.2008 9:35:06 | přečteno 3329x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load