>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

12. zasedání ZO ze dne 21. 4. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 21. dubna 2008


Usnesení č. 12/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. 2. 2008. Úkoly uložené usneseními č. 11/10, 11/13, 11/15, 11/24 a 11/26 byly splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 5/10, 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 11/17 a 11/19.

Usnesení č. 12/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o schváleném Strategickém plánu Leader Místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko, které prezentoval její předseda pan Zdeněk Němec.

Usnesení č. 12/3

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí textovou a grafickou část zadání Územního plánu obce, kterou předložil smluvní pořizovatel G-Business - Ing. Vratislav Šedivý a zároveň schvaluje zahájení jeho projednávání s DOSS a ostatními účastníky.

Usnesení č. 12/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit rozeslání zadání Územního plánu obce dle rozdělovníku předloženého pořizovatelem. Termín plnění je do 5. 5. 2008.

Usnesení č. 12/5

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost majitelů pozemků p.č. 41/1, 41/3 a 41/4 v k. ú. Lázně Libverda, která se týká změny jejich funkčního využití v návrhu Územního plánu obce (ÚPO). Zastupitelstvo obce po projednání žádosti vyhovuje a schvaluje zařazení těchto pozemků do návrhu ÚPO jako lokality na bytovou výstavbu s funkčním využitím „Výstavba venkovského typu“. Jelikož tato změna návrhu ÚPO je vyvolána výhradní potřebou navrhovatelů, je toto schválení ZO podmíněno úhradou nákladů na její pořízení a zpracování včetně mapových podkladů. Cena je stanovena na 3,- Kč/m2 plochy uvedených parcel tj. v celkové výši 255.732,- Kč. Obec nemůže garantovat vydání změny v souladu s požadavky navrhovatelů, protože vydání změny je výsledkem jejího projednávání, které obec může ovlivnit jen částečně. Z tohoto důvodu je 1/3 výše uvedené ceny stanovena jako nevratná (tj. 1,- Kč/m2). Alikvotní část zbývajících 2/3 výše uvedené ceny (tj. 2,- Kč/m2) je cena podmínečně vratná v případě, že dojde ke zmenšení celkové plochy s dosaženou změnou funkčního využití dle požadavku navrhovatelů.

Usnesení č. 12/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi připravit ve spolupráci s právním zástupcem obce text Dohody o úhradě nákladů na pořízení změny Územně plánovací dokumentace v souladu s usnesením č. 12/5. Termín plnění je do 30. 6. 2008.

Usnesení č. 12/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracování projektové studie - „Generel rozvoje kanalizace obce Lázně Libverda“, která bude výchozím materiálem pro další projekční a inženýrskou činnost v této oblasti.

Usnesení č. 12/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 500.000,- Kč, která je určena na zpracování projektové studie - „Generel rozvoje kanalizace obce Lázně Libverda“.

Usnesení č. 12/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/8. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2008.

Usnesení č. 12/10

Zastupitelstvo obce po projednánía provedení vyhodnocení podaných nabídek schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Milota Kladno spol. s r.o. na zpracování projektové studie - „Generel rozvoje kanalizace obce Lázně Libverda“. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 779.486,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 12/11

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/10. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2008.

Usnesení č. 12/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zpracovanou architektonickou studii „Domu sociálních služeb“, která je první částí kompletní projektové dokumentace nutné realizaci této stavby na pozemku p.č. 306 v k. ú. Lázně Libverda.

Usnesení č. 12/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s akademickým architektem Michalem Dostálem na zpracování architektonické studie „Domu sociálních služeb“. Smluvní cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí 117.514,- Kč včetně 19% DPH.

Usnesení č. 12/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/13. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2008.

Usnesení č. 12/15

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí textovou i grafickou část návrhu Statutu lázeňského místa. Tento návrh bude ve spolupráci se Sdružením lázeňských míst České republiky dále upravován v souladu s platnou legislativou a následně bude předložen ke schválení do Zastupitelstva obce.

Usnesení č. 12/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi jednat v souladu s usnesením č. 12/15. Další upřesňující informace v této věci budou ZO předloženy na příštím zasedání. Termín plnění je do 30. 6. 2008.

Usnesení č. 12/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 537 v k.ú. Lázně Libverda z majetku České republiky, ke kterému má právo hospodaření Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci do majetku Obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 12/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2007. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2008.

Usnesení č. 12/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2007. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2008.

Usnesení č. 12/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008.

Usnesení č. 12/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč Základní kynologické organizaci 251 na náklady spojené s organizací XIII. ročníku Kynologického obranářského závodu o pohár Obce Lázně Libverda, který se bude konat 28. 6. 2008.

Usnesení č. 12/22

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/21. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2008.

Usnesení č. 12/23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Mateřskému centru Mateřídouška v Hejnicích na náklady spojené s organizací akce pro děti s názvem Pohádkový les.

Usnesení č. 12/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/23. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2008.

Usnesení č. 12/25

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písmena o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů výši odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 1. dubna 2008:

· ve funkci místostarosty v celkové výši 13.490,- Kč hrubého

· ve funkci předsedy výboru v celkové výši 1.010,- Kč hrubého

· ve funkci člena ZO v celkové výši 430,- Kč hrubého

Usnesení č. 12/26

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odkoupení krytého garážového stání na pozemku p.č. 216/1 a 217/2 v k. ú. Lázně Libverda za celkovou smluvní cenu 10.000,- Kč. Prodávajícím je paní Vlasta Veselá, bytem Lázně Libverda 17, 463 62 p.Hejnice.

Usnesení č. 12/27

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/26. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2008.

Usnesení č. 12/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úhradu služby „Příprava argumentačního procesu“ pro vizi projektu s názvem „Sportovní areál Smrk“ s důrazem na jeho I.etapu s názvem „Lázně Libverda - centrum lázeňství, rekreace a sportu“. Práce argumentačního týmu a zadavatele proběhly v termínu 19. až 21. března 2008 v Lázních Libverda. Celková smluvní cena za provedenou službu činí 20.000,- Kč a bude uhrazena na základě vystavené faktury dodavatelem - firmou WDA poradenství s.r.o., pobočka Praha.

Usnesení č. 12/29

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje sloučení bytových jednotek č. 3/175 a č. 4/175 v objektu bydlení čp. 175 Lázně Libverda s účinností od 1. 5. 2008. Nájemci sloučené bytové jednotky č. 3/175 se stanou manželé Jitka a František Adámkovi, bytem Lázně Libverda 175, 463 62 p.Hejnice.

Usnesení č. 12/30

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/29. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 4. 2008.

Usnesení č. 12/31

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi organizačně připravit a zajistit ve spolupráci s firmou .A.S.A. Frýdlant mobilní svoz NO, který se bude konat v sobotu 10. května 2008.

Usnesení č. 12/32

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje pracovní komisi ZO ve složení Josef Pöschl, Josef Veselý a Vlastimil Bechný a zároveň jí ukládá provést v terénu vytipování mostů a lávek ve vlastnictví obce, u kterých bude poté provedena odborná prohlídka stavebně-technického stavu firmou StylStav Liberec s.r.o. Termín plnění je do 15. 5. 2008.

Usnesení č. 12/33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Správy bytového hospodářství s.r.o. za rok 2007.

Usnesení č. 12/34

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy s firmou PRO-DOMA spol. s r.o. na dodávky stavebního materiálu a dalšího zboží. K uzavření dílčích kupních smluv bude docházet na základě objednávek obce učiněných písemnou formou.

Usnesení č. 12/35

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 12/34. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 5. 2008.

Usnesení č. 12/36

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje pana starostu zastupováním obce jako kolektivního člena Místní akční skupiny Mikroregionu Frýdlantsko.

Vytvořeno 13.5.2008 9:33:14 | přečteno 3354x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load