>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

11. zasedání ZO ze dne 11. 2. 2008

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. února 2008


Usnesení č. 11/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2007. Usnesení č. 1/8, 5/10, 5/12, 7/20, 8/14, 8/17, 8/20, 9/8, 9/10 a 10/14 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 11/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na projekt s názvem „Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor“, prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.3 Prevence rizik.

Usnesení č. 11/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Vedoucím partnerem projektu „Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor“, kterým je město Nové Město pod Smrkem. Předmět smlouvy spočívá především v koordinaci zpracování a předkládání společné žádosti o dotaci a realizování tohoto společného přeshraničního projektu následujících projektových partnerů: Město Nové Město pod Smrkem, Obec Lázně Libverda, Lesy ČR - Lesní správa Frýdlant, Policie ČR - Okresní ředitelství Liberec, Město Mirsk, Město Świeradów Zdrój a Lesní správa Świeradów Zdrój.

Usnesení č. 11/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje závazek zajistit předfinancování své části společného projektu „Přeshraniční systém řízení mimořádných událostí v severní části Jizerských hor“ do maximální výše 9.000.000,- Kč s vlastním spolufinancováním ve výši 10%.

Usnesení č. 11/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření čtyřstranné smlouvy mezi městy Nové Město pod Smrkem, Mirsk, Świeradów Zdrój a Obcí Lázně Libverda, která bude řešit spolupráci sborů dobrovolných hasičů při požárech, katastrofách, haváriích a při nasazeních k technické pomoci.

Usnesení č. 11/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem a osvětlením včetně oplocení, vybavení a doprovodné zeleně. Celkové náklady akce jsou odhadnuty na 2.000.000,- Kč vč. DPH se spolufinancováním obce ve výši 10%.

Usnesení č. 11/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plán oprav místních komunikací v roce 2008.

Usnesení č. 11/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje inventarizační zápis za rok 2007.

Usnesení č. 11/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví obce s účinností od 1. 7. 2008. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 17, 72, 194, 195, 196, 197 a 201 je výše nájemného stanovena na 19,40 Kč/m2. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 22 a 175 je výše nájemného stanovena na 15,47 Kč/m2.

Usnesení č. 11/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit rozeslání oznámení o zvýšení nájemného jednotlivým nájemcům obecních bytů v souladu s ustanovením § 3 odst. 6. zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. Termín plnění je do 31. 3. 2008.

Usnesení č. 11/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plánovou cenu stočného na rok 2008 ve výši 18,48 Kč/m3.

Usnesení č. 11/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přenechání veřejného osvětlení na území obce do nájmu, o jeho provozování a správě. Obec Lázně Libverda tuto smlouvu uzavře se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 a jejím předmětem je pronájem, provozování a správa souboru veřejného osvětlení čítajícího celkem 172 světelných bodů.

Usnesení č. 11/13

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 11/12. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 29. 2. 2008.

Usnesení č. 11/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje doplnění usnesení č. 9/7 ze dne 27. 11. 2007, které spočívá v odstoupení od Smlouvy o dílo a následně v podání žaloby o zaplacení, jejímž prostřednictvím se bude obec občanskoprávní cestou domáhat zaplacení dlužné částky ve výši 69.690,- Kč od pana Bc. Bořivoje Bulíčka, bytem Nádražní 495, 463 62 Hejnice. Trestněprávní postup v této věci vůči jmenovanému zůstává v platnosti.

Usnesení č. 11/15

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi ve spolupráci s právním zástupcem obce zajistit výkon usnesení č. 11/14 společně s usnesením č. 9/7. Termín plnění se posunuje do 29. 2. 2008.

Usnesení č. 11/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání Prohlášení vlastníka budovy - objekt čp. 17, kterým se tato budova rozdělí na dům s bytovými a nebytovými jednotkami, z nichž každá se stane předmětem samostatného vlastnictví. Toto prohlášení bude učiněno za účelem budoucího prodeje/převedení vlastnictví k bytovým jednotkám.

Usnesení č. 11/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podat na Katastrální pracoviště Frýdlant Prohlášení vlastníka budovy v souladu s usnesením č. 11/16. Termín plnění je do 15. 3. 2008.

Usnesení č. 11/18

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje generální rekonstrukci střechy na budově garáží a dílny místního hospodářství. Současně s tím se schvalují i udržovací práce spočívající v rekonstrukci opěrné zdi směrem k OÚ včetně lehkého zastřešení tohoto prostoru.

Usnesení č. 11/19

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podat na Stavební úřad MÚ Hejnice Ohlášení stavby - stavební úpravy v souladu s usnesením č. 11/18. Termín plnění je do 31. 3. 2008.

Usnesení č. 11/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje roční poplatek čtenáře v obecní knihovně - dospělý 80,- Kč, dítě do 18 let 40,- Kč a senior nad 70 let zdarma. Jednorázové výpůjčky pro neregistrovaného čtenáře jsou zpoplatněny 10,- Kč/kniha (podrobnosti viz. výpůjční řád).

Usnesení č. 11/21

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace ze zasedání Sněmu Sdružení lázeňských míst ČR, kde byl mimo jiné projednáván i společný legislativní postup ve věci postupného schvalování nových Statutů jednotlivých lázeňských míst.

Usnesení č. 11/22

Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje svoji pracovní komisi ve složení Josef Pöschl, Stanislava Karrasová a Vlastimil Bechný, které zároveň ukládá zpracovat návrh nového Statutu lázeňského místa Lázně Libverda a projednat jeho znění se zástupci společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Termín plnění je do 15. 4. 2008.

Usnesení č. 11/23

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí stížnost na umístění zpomalovacího prahu/retardéru ze strany pana Petra Jehlíka, který je syn majitelů domu čp. 117. Důvodem jeho stížnosti jsou údajně silné otřesy tohoto domu v okamžiku průjezdu těžších vozidel.

Usnesení č. 11/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi a panu Josefu Veselému prověřit možnost vyhovění stížnosti v souladu s usnesením č. 11/23 ve smyslu posunutí tohoto retardéru dále od domu čp. 117. Termín plnění je do 15. 4. 2008.

Usnesení č. 11/25

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí žádost o změnu způsobu odklízení sněhu z místní komunikace na p.p.č. 406 ze strany paní Blanky Holečkové, která je majitelkou domu čp. 51. Důvodem její žádosti je údajné borcení zabetonovaných sloupků plotu pod tíhou nahrnutého sněhu.

Usnesení č. 11/26

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi a panu Josefu Veselému prověřit možnost vyhovění žádosti v souladu s usnesením č. 11/25 ve smyslu změny systému odklízení sněhu v zimním období na této místní komunikaci. Termín plnění je do 15. 4. 2008.

Usnesení č. 11/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje způsob úhrady vyvážení fekálií ze septiků a žump občanů obce prostřednictvím Služeb Města Hejnice, které se následně likvidují v naší obecní ČOV.

Usnesení č. 11/28

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje platbu členského příspěvku na rok 2008 pro Mikroregion Frýdlantsko ve výši 15.785,- Kč s termínem splatnosti do 31. 3. 2008.

Vytvořeno 13.5.2008 9:26:42 | přečteno 3330x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load