>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

10. zasedání ZO ze dne 17. 12. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 17. prosince 2007


Usnesení č. 10/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. 11. 2007. Usnesení č. 1/8, 5/10, 5/12, 7/20, 8/14, 8/16, 8/17, 8/20, 9/3, 9/5, 9/6, 9/8 a 9/10 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 10/2

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007.

Usnesení č. 10/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2008 jako schodkový ve výši příjmů 9.100.000,- Kč a výdajů 13.055.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech obce k 31. 12. 2007.

Usnesení č. 10/4

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje platbu členského příspěvku na rok 2008 pro Svazek obcí SMRK ve výši 40.000,- Kč na člena svazku s termínem splatnosti do 31. 1. 2008.

Usnesení č. 10/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 446 díl „a“ v k.ú. Lázně Libverda o výměře 25 m2, vedeného jako ostatní plocha, jejímž vlastníkem je Obec Lázně Libverda za pozemek p.č. 388/1 díl „b“ v k.ú. Lázně Libverda o výměře 18 m2, vedeného jako travní plocha, jejímž vlastníkem je Petr Šádek, bytem Bezručova 159/17, 460 08 Liberec 8. Účastníci směny se dohodli na tom, že ceny výše uvedených nemovitostí jsou stejné a proto není nutné další finanční ani jiné vyrovnání. Záměr směny byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 10/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 10/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 1. 2008.

Usnesení č. 10/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2008 č. OLP/2025/2007, která bude uzavřena mezi Obcí Lázně Libverda a Libereckým krajem

Usnesení č. 10/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 10/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 10/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2008 ke Smlouvě o dílo č. S03F200570, která je uzavřena mezi Obcí Lázně Libverda a společností .A.S.A., spol. s r.o.

Usnesení č. 10/10

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace o projektu s pracovním názvem „Jizersko-horský kulturně-sportovní rok 2008 , který bude připravován v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce partnerských měst Mirsk, Świeradów Zdrój, Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda.

Usnesení č. 10/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu č. 2007/5/247, která bude uzavřena mezi Obcí Lázně Libverda a Krajskou správou silnic Libereckého kraje.

Usnesení č. 10/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 10/11. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 10/13

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informace ze zasedání rady Sdružení lázeňských míst ČR, kde byl mimo jiné projednáván i společný legislativní postup ve věci postupného schvalování nových Statutů jednotlivých lázeňských míst.

Usnesení č. 10/14

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu místostarostovi připravit dle vzoru pracovní návrh znění nového Statutu našeho lázeňského místa. Termín plnění je do 31. 1. 2008.

Usnesení č. 10/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč Mateřskému centru Mateřídouška Hejnice na úhradu nákladů spojených s činností organizace v roce 2008.

Usnesení č. 10/16

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení osobního automobilu pro služební účely výkonu Pečovatelské služby, kterou obec na svém území zajišťuje. Maximální hranice uvolněných finančních prostředků pro tento nákup je 100.000,- Kč.

Usnesení č. 10/17

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit pořízení osobního automobilu v souladu s usnesením č. 10/16. Termín plnění je do 31. 1. 2008.

Vytvořeno 13.5.2008 9:22:14 | přečteno 3330x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load