>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

5. zasedání ZO dne 28. 5. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. května 2007


Usnesení č. 5/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. a 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. 2. a 30. 4. 2007. Usnesení č. 1/8 a 2/19 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 5/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí úvodní informace o připravovaném projektu výstavby Multifunkčního domu sociálních služeb na pozemku p.č. 306 a p.č. 326/1 a ukládá panu starostovi v celé věci dále jednat.

Usnesení č. 5/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odkoupení pozemku p.č. 306 v k.ú. Lázně Libverda
o výměře 2.149 m2, vedeného jako ostatní plocha a pozemku p.č. 308 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 15 m2, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří za celkovou smluvní cenu 541.000,- Kč. Prodávajícím je společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně Libverda 82, 463 62 p.Hejnice.

Usnesení č. 5/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/3. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej budovy č.p. 72, postavené na pozemku p.č. 60 v k.ú. Lázně Libverda, dále pozemku p.č. 60 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 567 m2, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 96 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 9.839 m2, vedeného jako trvalý travní porost za celkovou smluvní cenu 4.995.975,- Kč. Kupujícím je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,se sídlem Závišova 13, Praha 4. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 5/6

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/5. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/7

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Lázně Libverda a společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Závišova 13, Praha 4, jejímž předmětem bude pronájem budovy č.p. 72 postavené na pozemku p.č. 60 v k.ú. Lázně Libverda za účelem provozování pečovatelské služby a pronájmu bytových prostor. Cena nájmu je stanovena smluvně a činí 100.000,- Kč za rok se splatností do 15. 12. běžného roku, a to pozadu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou nejdéle do 30. 9. 2010 s možností předčasného ukončení.

Usnesení č. 5/8

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/7. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/9

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozšíření živnostenských oprávnění obce o živnost s názvem Správa a údržba nemovitostí.

Usnesení č. 5/10

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi podat žádost o vydání živnostenského oprávnění v souladu s usnesením č. 5/9 na Živnostenský úřad Městského úřadu ve Frýdlantě. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/11

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu petitu žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti „Kanalizace a ČOV v k. ú. Lázně Libverda“ a zpětvzetí žaloby vůči žalovanému č. 5, kterým je Peguform Bohemia k.s., 460 78 Liberec, Kubelíkova 604. Změna petitu žaloby je výsledkem dlouhých a náročných jednání mezi žalobcem a žalovaným č. 4 - LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a vychází z historie budování předmětných staveb, resp. jejich financování v II. pol. 80. let 20. století. Hlavním účelem této změny je smírné a rychlé vyřešení celé věci.

Usnesení č. 5/12

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit prostřednictvím právního zástupce obce podání příslušných písemností k Okresnímu soudu v Liberci v souladu s usnesením č. 5/11. S textem Změny petitu žaloby a Zpětvzetí žaloby vůči žalovanému č. 5 vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/13

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí úvodní informace o připravovaném projektu výstavby kanalizace a ČOV Lázně Libverda a ukládá panu starostovi dále v celé věci jednat.

Usnesení č. 5/14

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí nové informace o připravovaném projektu výstavby Sportovního areálu SMRK a ukládá panu starostovi dále v celé věci jednat.

Usnesení č. 5/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 417/2 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 136 m2, vedeného jako ostatní plocha za smluvní cenu 1.000,- Kč. Kupujícím je Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda,se sídlem Lázně Libverda 56, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 5/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/15. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/17

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti místního hospodářství.

Usnesení č. 5/18

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informaceo průběhu slavnostního podpisu partnerské smlouvy z polským městem Świeradów-Zdrój, které se uskutečnilo dne 23. 5. 2007.

Usnesení č. 5/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ceník pečovatelských služeb, který je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Platnost nového ceníku je od 1. 7. 2007.

Usnesení č. 5/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč Základní kynologické organizaci 251 na náklady spojené s organizací XII. ročníku Kynologického obranářského závodu
o pohár Obce Lázně Libverda.

Usnesení č. 5/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda za rok 2006. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Lázně Libverda za rok 2006. Zisk bude použit na doplnění rezervního fondu; hospodářský výsledek bude proúčtován v účetní uzávěrce k 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/23

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemena pro stavbu „Lázně Libverda - nová TS a vedení VN pro připojení objektu lázní“ ve prospěch oprávněného, kterým se stane ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká části pozemku p.č. 36/2 v k. ú. Lázně Libverda, který je ve vlastnictví obce (viz. příloha smlouvy - geometrický plán č. 334-44/2006).

Usnesení č. 5/24

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/23. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2007.

Usnesení č. 5/25

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Lázně Libverda - kabelové vedení pro 4 RD“ ve prospěch budoucího oprávněného, kterým se stane ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká částí pozemků p.č. 446 a p.č. 384 v k. ú. Lázně Libverda, které jsou ve vlastnictví obce (viz. příloha smlouvy - situační nákres).

Usnesení č. 5/26

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/25. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2007.

Usnesení č. 5/27

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje vystoupení Obce Lázně Libverda ze Svazu měst a obcí České republiky v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 písm. a) stanov tohoto Svazu.

Usnesení č. 5/28

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí zánik mandátu pana Karla Stržanovského, který zanikl v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 písm. b) ke dni 26. 3. 2007.

Usnesení č. 5/29

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje objednání 20 m3 betonové směsi B20 bez drtě za účelem zpevnění manipulační plochy před garážemi a dílnou místního hospodářství na pozemku p.č. 15 v k. ú. Lázně Libverda, který je ve vlastnictví obce.

Usnesení č. 5/30

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi zajistit realizaci dodávky betonové směsi v souladu s usnesením č. 5/29. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/31

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje realizaci a účast ve společném projektu Sdružení obcí Libereckého kraje „Veřejné osvětlení v obcích a městech Libereckého kraje“ na základě partnerské smlouvy.

Usnesení č. 5/32

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/31. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/33

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dohody o cesi smlouvy o dílo, která se týká změny osoby zhotovitele při údržbě veřejného osvětlení v majetku obce s tím, že ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a trvale platné, včetně všech uzavřených dodatků.

Usnesení č. 5/34

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou dohodu v souladu s usnesením č. 5/33. S textem dohody vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 31. 5. 2007.

Usnesení č. 5/35

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč panu Václavu Libenskému jako dlouholetému pracovníkovi obce
u příležitosti jeho životního jubilea 60-ti let.

Usnesení č. 5/36

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/35. Termín plnění je do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 5/37

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 1/2007, která ruší OZV č. 1/2002, řád veřejného pohřebiště.

Usnesení č. 5/38

Zastupitelstvo obce po projednání vydává opatření obce č. 1/2007, řád veřejného pohřebiště.

Usnesení č. 5/39

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 2/2007, požární řád obce.

Usnesení č. 5/40

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 3/2007, kterou se mění OZV č. 3/2006, o odpadech.

Usnesení č. 5/41

Zastupitelstvo obce po projednání vydává OZV č. 4/2007, kterou se mění OZV č. 6/2006, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Usnesení č. 5/42

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje hospodářský výsledek Správy bytového hospodářství s.r.o. za rok 2006.

Usnesení č. 5/43

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 020/2005 mezi Obcí Lázně Libverda a firmou SAUL, s.r.o. ve věci zpracování územního plánu obce. Dodatek smlouvy stanovuje zejména změnu ceny díla za zpracování ÚP pro Obec Lázně Libverda v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, která bude činit celkem 499.800,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 5/44

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 5/43. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 15. 6. 2007.

Vytvořeno 7.6.2007 13:10:32 | přečteno 3738x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load