>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

3. zasedání ZO dne 19. 2. 2007

Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 19. února 2007


Usnesení č. 3/1

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2006. Usnesení č. 1/8 a 2/19 zůstává v kontrole.

Usnesení č. 3/2

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informaceo aktuálním stavu prací na úseku územního plánování obce v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

Usnesení č. 3/3

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou G-BUSINESS, Ing. Vratislav Šedivý na pořízení územního plánu Obce Lázně Libverda. Smluvní cena za výše uvedené dílo činí 150.000,- Kč a je stanovena jako cena konečná.

Usnesení č. 3/4

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 3/3. Termín plnění je do 15. 3. 2007.

Usnesení č. 3/5

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje inventarizační soupis za rok 2006.

Usnesení č. 3/6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. jednostranné zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví obce s účinností od 1. 7. 2007. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 17, 72, 194, 195, 196, 197 a 201 je výše nájemného stanovena na 18,28 Kč/m2. U bytů standardní kvality v objektech bydlení čp. 22 a 175 je výše nájemného stanovena na 13,75 Kč/m2.

Usnesení č. 3/7

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit rozeslání oznámení o zvýšení nájemného jednotlivým nájemcům obecních bytů v souladu s ustanovením § 3 odst. 6. zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení nájemného z bytu. Termín plnění je do 15. 3. 2007.

Usnesení č. 3/8

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje změnu systému úklidu společných prostor v objektech bydlení čp. 195, 196 a 197 (mimo sklepních prostor, kočárkárny a sušárny). Změna systému spočívá v zajištění tohoto úklidu formou placené služby poskytované s užíváním bytu s účinností od 1. 3. 2007. Tato placená služba bude zajištěna pronajímatelem a hrazena jednotlivými nájemci obecních bytů formou zálohové platby společně se zálohou na ostatní služby poskytované s užíváním bytu. Zálohová platba u této služby je stanovena jako cena v místě obvyklá a pro rok 2007 bude činit 30,- Kč/osoba/měsíc. Finanční vyúčtování této služby jednotlivě pro každý byt (nájemce) se provede 1x ročně a to vždy k datu 30. 6. společně s vyúčtováním ostatních služeb.

Usnesení č. 3/9

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panustarostovi zajistit rozeslání oznámení o změně systému úklidu společných prostor v objektech bydlení čp. 195, 196 a 197 (mimo sklepních prostor, kočárkárny a sušárny) jednotlivým nájemcům obecních bytů v těchto objektech bydlení. Termín plnění je do 28. 2. 2007.

Usnesení č. 3/10

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písmena j) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů navýšení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce o jednoho.

Usnesení č. 3/11

Zastupitelstvo obce po projednání volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
a) za členy kontrolního výboru pana Václava Šnajdra ml. a pana Milana Hýbla
b) za členy finančního výboru sl. Markétu Šádkovou a paní Martinu Melkovou

Usnesení č. 3/12

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje úplné znění stanov Svazku obcí SMRK.

Usnesení č. 3/13

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje plánovou cenu stočného na rok 2007 ve výši 14,21 Kč/m3.

Usnesení č. 3/14

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007

Usnesení č. 3/15

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 341/8 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 326 m2, vedeného jako travní pozemek za smluvní cenu 8.150,- Kč. Kupujícím jsou manželé Hana a Jan Rodrovi, bytem Lázně Libverda 210, 463 62 p.Hejnice. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 3/16

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 3/15. Termín plnění je do 15. 3. 2007.

Usnesení č. 3/17

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Lázně Libverda o výměře 293 m2, vedeného jako zahrada za smluvní cenu 14.650,- Kč. Kupujícím je pan Petr Koudelák, bytem Wassermannova 1042, 152 00 Praha 5.. Prodej byl řádně zveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto záměru nebyly podány žádné připomínky ani nabídky.

Usnesení č. 3/18

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá panu starostovi uzavřít příslušnou smlouvu v souladu s usnesením č. 3/17. Termín plnění je do 15. 3. 2007.

Usnesení č. 3/19

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Klubu důchodců při MÚ na činnost v roce 2007, do které se aktivně zapojují i senioři bydlící v obci Lázně Libverda.

Usnesení č. 3/20

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ukončení Smlouvy o provozu systému vismo IN služby portálu Města a obce online, který zajišťuje firma Česká vydavatelská pro internet s.r.o. Zároveň zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provozu redakčního systému Public4u Advanced s firmou R-INCON s.r.o., Rumunská ul., Liberec. Oba dva výše uvedené smluvní vztahy se týkají provozu oficiálních internetových stránek obce pod doménou www.laznelibverda.cz.

Usnesení č. 3/21

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pořízení nového grafického provedení oficiálních internetových stránek obce pod doménou www.laznelibverda.cz, které smluvně zajistí firma R-INCON s.r.o., Rumunská ul., Liberec. Maximální výše ceny za provedené práce je stanovena na 10.000,- Kč včetně implementace webové kamery a interaktivní mapy obce.

Usnesení č. 3/22

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5.000,- Kč zaměstnanci obce panu Bořivoji Holečkovi se splatností do 31. 8. 2007. Tato půjčka je účelově určena pro bezhotovostní úhradu doplatku za odběr el. energie od společnosti ČEZ, a.s. u nemovitosti čp. 21, jejíž majitelkou je manželka výše uvedeného zaměstnance obce. Zbytek půjčky bude vyplacen v hotovosti z pokladny OÚ.

Vytvořeno 20.2.2007 21:33:11 | přečteno 3866x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load