>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady

OBEC LÁZNĚ LIBVERDA

Obecně závazná vyhláška č. 8 / 2007,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálního odpadu a nakládání se stavebnímodpadem na území obce Lázně Libverda

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 27. listopadu usnesením č. 9/12 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech”) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lázně Libverda, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 2. Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad vzniklý po vytřídění jednotlivých odděleně tříděných složek komunálního odpadu.
 3. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával.
 4. Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být hutněn ( např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.

________________________________________________________________________________

1)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Článek 3

Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

 1. Sběrné nádoby na komunální odpad ( dále jen “sběrné nádoby”) jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
 3. pytle z polyethylénu ( PE ) pro shromažďování směsného komunálního odpadu a jeho odložení do velkoobjemového kontejneru,
 4. odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

3. Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.

4. Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.

Článek 4

Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na:

  1. směsný komunální odpad
  2. objemný odpad
  3. nebezpečné složky komunálního odpadu
  4. PET lahve
  5. sklo smíšené
  6. papír
  7. drobný směsný plast ( např. kelímky od jogurtů, pomazánek apod.)
  8. nápojové kartony ( od džusů, mléka, vína apod.)

Článek 5

Shromažďování tříděného komunálního odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem obcí určených stanovištích. Sběrné nádoby 1100 litrů (resp. 240 litrů) na odkládání využitelných složek komunálního odpadu jsou umístěné:

  a) vedle plechové buňky na obratišti autobusů,

  b) na parkovišti u panelových domů (č.p. 195 až 197),

  c) u budovy Infocentra ( č.p. 17).

 3. Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky komunálního odpadu jsou barevně označeny a to:

  1. pro odkládání PET lahví je nádoba v barvě žluté,
  2. pro odkládání směsného skla je nádoba v barvě zelené,
  3. pro odkládání papíru je nádoba v barvě modré,
  4. pro odkládání drobného směsného plastu a nápojových kartonů je nádoba v barvě červenooranžové.

4. Tříděný odpad občané obce Lázně Libverda předávají i přímo provozovně p. Karla Šulce v Hejnicích a to v členění - PET lahve, papír, směsné sklo.

Článek 6

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů vedeném v Katalogu odpadů2) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu o odpadech.
 2. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a oznámeny místním rozhlasem.

Článek 7

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu

 1. Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob ( popelnice a kontejner 110 litrů). Jedná se např. o koberce, pračky, sporáky, nábytek.
 2. K odložení objemného odpadu s ohledem na jeho velikost a množství je určen velkoobjemový kontejner na obratišti ( 6200 litrů ). Sběr a svoz objemného odpadu je dále zajišťován minimálně 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných nádob k tomu účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a oznámeny místním rozhlasem.

Článek 8

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné kontejner firmy .A.S.A. Frýdlant objednat prostřednictvím Obecního úřadu Lázně Libverda. Kontejner bude přistaven a odvezen za úplatu.

_______________________________________________________________________________________________

2)

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Článek 9

Závěrečné ustanovení

 1. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Lázně Libverda o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 3/2006 a obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.3/2006 a obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.3/2006.
 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2008.
Vytvořeno 2.1.2008 16:59:54 - aktualizováno 2.1.2008 17:07:08 | přečteno 5034x | Poschl

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load