>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství

Obec Lázně Libverda
Obecně závazná vyhláška č. 5/2006,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 18.12.2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Obec Lázně Libverda touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1). Správcem místního poplatku je Obecní úřad Lázně Libverda.

Článek 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů , lunaparků a jiných drobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 3
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou:

(1) silnice III. třídy č.29015 včetně chodníků, p.p.č 49 v k.ú. Lázně Libverda

(2) místní komunikace p.p.č. 37/2, p.p.č. 187, p.p.č. 235, p.p.č. 259, p.p.č. 262, p.p.č. 273, p.p.č. 329, p.p.č.345, p.p.č. 384 a p.p.č.486/2 v katastrálním území Lázně Libverda a

(3) následující pozemkové parcely v k.ú. Lázně Libverda:

a) parkoviště u č.p. 201 - ( u Ponožkárny) p.p.č. 36/5

b) parkoviště u Obecního úřadu Lázně Libverda p.p.č. 21/1

c) parkoviště u Infocentra p.p.č.215/1

d) obratiště autobusů p.p.č 264/3 a 264/4

e) hřiště u Zvláštní školy p.p.č. 326/1

f) hřiště fotbalové ( Hasiči ) p.p.č. 341/1

g) park u INNu p.p.č. 28

Článek 4
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2

Článek 5
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku minimálně 15 kalendářních dnů před zahájením užívání veřejného prostranství ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 6
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb - 10Kč,

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje - 10Kč,

c) za provádění výkopových prací - 5Kč,

d) za umístění stavebního zařízení - 5Kč,

e) za umístění reklamního zařízení - 10Kč,

f) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí - 10Kč,

g) za umístění skládek - 10Kč,

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa - 5Kč,

i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce - 2Kč,

j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce - 2Kč,

k) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce - 10Kč,

l) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl - 10Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil - 1825Kč/rok,

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil - 3650Kč/rok,

c) za umístění prodejního zařízení - 3650Kč/rok,

d) za umístění prodejního zařízení - 100Kč/týden.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Článek 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle čl. 6 odst. 1 je splatný nejpozději v den, kdy začalo užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 15 dnů od dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství.

(3) Poplatek se platí

a) v hotovosti správci poplatku

b) bankovním převodem, jehož náležitosti ( č. účtu, variabilní symbol) určí správce poplatku.

(4) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy bylo s jeho zvláštním užíváním započato, a to až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Článek 8
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) akce financované z rozpočtu Obce Lázně Libverda,

b) užívání veřejného prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 1 týden,

c) užívání veřejného prostranství za účelem umístění stavebního zařízení při opravách a rekonstrukcích pozemních objektů sloužících výhradně k bydlení,

d) užívání veřejného prostranství za účelem umístění mobilních reklamních poutačů „áčka“ před vlastní provozovnou,

e) investiční akce, jejichž investorem je Obec Lázně Libverda.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2007.

Odkazy:
1) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vytvořeno 2.3.2007 17:19:34 - aktualizováno 2.1.2008 17:45:23 | přečteno 5551x | pospisil

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load