>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC lázně libverda

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/24 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Lázně Libverda touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]


Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]


Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

(1) veřejné prostranství navazující na silnici III. třídy č. 29015 včetně chodníků, p.p.č 49 v k.ú. Lázně Libverda

(2) místní komunikace p.p.č. 37/2, p.p.č. 187, p.p.č. 194, p.p.č. 235, p.p.č. 259, p.p.č. 262, p.p.č. 273, p.p.č. 306, p.p.č. 329, p.p.č.345, p.p.č. 384 a p.p.č.486/2 v katastrálním území Lázně Libverda a následující pozemkové parcely v k.ú. Lázně Libverda:

a) parkoviště u Obecního úřadu Lázně Libverda p.p.č. 21/1

b) parkoviště u Infocentra p.p.č.215/1

c) veřejné prostranství navazující na obratiště autobusů p.p.č 264/3 a 264/4

d) hřiště u Základní školy  p.p.č. 326/1

e) hřiště fotbalové (Hasiči )  p.p.č. 341/1


Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.


Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede[4]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.


Čl. 6

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb………………………………………………………………………………  10Kč,

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje .............. 10Kč,

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ve dnech konání slavností, prodejních akcí a obecních oslav………………….………………… 60Kč,

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje v ostatních dnech, neuvedených v bodě c)……………………………………..…………….…..… 30Kč,

e) za provádění výkopových prací…………………………………………………… 5Kč,

f) za umístění stavebního zařízení………………………………………………….. 5Kč,

g) za umístění reklamního zařízení………………………………………………… 10Kč,

h) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí ……….. 10Kč,

i) za umístění skládek ………………………………………………………………. 10Kč,

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………………………...  5Kč,

k) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce ………………………….… 2Kč,

l) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce ……………………...….  2Kč,

m) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce ………………………… 10Kč,

n) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl …………………………………………………………………………………... 10Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil ……... 1800Kč/rok,

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil……. 3600Kč/rok,

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb 

1).velikost do 15 m2 včetně………………………………… . 1000Kč/měsíc,

2).velikost od 15 m2 do 30 m2 včetně…  … ………………..2000Kč/měsíc,

3).velikost nad 30 m2 ……………………………………….…3000Kč/měsíc.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.


Čl. 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

(2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 15 dnů ode dne, kdy užívání veřejného prostranství začalo.

(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.


Čl. 8

Osvobození

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) akce financované z rozpočtu obce Lázně Libverda,

b) užívání veřejného prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 1 týden,

c) užívání veřejného prostranství za účelem umístění stavebního zařízení při opravách a rekonstrukci pozemních objektů sloužících výhradně k bydlení,

d) užívání veřejného prostranství za účelem umístění mobilních reklamních poutačů typu „A“ před vlastní provozovnou.


Čl. 9

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]


Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 18.12.2006.


Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


.........................................                                                                                         ............................................

Josef Pöschl, místostarosta                                                                                               Ing. Jan Pospíšil, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vytvořeno 11.6.2012 20:29:35 | přečteno 3276x | Floresiensis

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load