>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

OZV č. 2/2007 - Požární řád obce

Obec Lázně Libverda

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007,

kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda se na svém zasedání dne 28. května 2007 usnesením č. 5/39 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písmo o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Lázně Libverda (dále jen "obec"), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Čl.2

Zajištění požární ochrany, činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak vyplývá ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obceLázně Libverda.

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany

(1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární ochrany uvedenou v čl.2 vyhlášky.

(2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 4

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

(1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovala jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.

(2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.

Čl. 5

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 1).

(2) Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického, náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 1000 a více osob (dále jen "akce").

(3) Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa konání, počet účastníků) zřizuje preventivních požárních hlídek více.

(4) Zřizování, úkoly a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek stanoví zvláštní právní předpisy 2) .

Čl. 6

Zdroje vody

(1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí je uveden v příloze č.3.

(2) Další zdroje vody3) pro hašení požárů obec nestanoví.

(3) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis 4).

______________________________________________________________

1) Např. § 27 odst. 2 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

2) Např.: § 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru (vyhláška o požární prevenci).

3) § 29 odst. 1 písmo k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

4) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

(1)Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.

(2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového řádu kraje

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje 5) .

Čl. 9

Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

(2) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška

č. 2/02, kterou se vydává Požární řád obce Lázně Libverda.

________________________________________________________________________________________

5) § 15 odst. 2 zákona Č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje Č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

Příloha č.1

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár

a jejich označení:

Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou

" OHLAŠOVNA POŽÁRU"

nebo

"Zde hlaste požár"

nebo

symbolem telefonního čísla “1 5 O”.

Ohlašovna

Lázně Libverda a.s. 482 368 111 nepřetržitě

Zapletal Josef 482 322 040 nepřetržitě

OÚ Lázně Libverda 482 322 151 v pracovní době

Telefonní budka 150 nepřetržitě

Příloha č.2

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany

JSDH obce je zařazena do kategorie: JPO III

Početní stav: 11

Vybavení JPO: TATRA 148- CAS 32,

PPS 12,

PPS 8,

SATURN 4x,

RDST - 2x vozidlo, 1x přenosná

Příloha č.3

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:

1. Hydrantová síť: V celé obci - 3 požární hydranty - zajišťuje FVS

2. Přirozené zdroje: Libverdský Potok - zarážky vody na potoce

   a) Zarážka I. u č.p. 202 zdroj 9m3

   b) Zarážka II. u č.p. 38 zdroj 16m3

   c) Zarážka III. u č.p. 24 zdroj 11m3

   d) Zarážka IV. u č.p. 175 zdroj 20m3

3. Umělé zdroje: Požární nádrž u č.p.1

Vytvořeno 2.1.2008 16:47:35 - aktualizováno 2.1.2008 17:39:02 | přečteno 5317x | Poschl

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load