>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště

Obec Lázně Libverda

Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice, tel. 482 322 151, 482 322 124, fax. 482 323 155

e-mail: info@obeclibverda.cz, www.obeclibverda.cz

Opatření obce Lázně Libverda č. 1/2007

kterým se vydává

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Lázně Libverda jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště. Řád veřejného pohřebiště ( dále jen “řád”) byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. května 2007.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště (dále jen “pohřebiště”) v Lázních Libverda, které se nachází na ppč. 534 a 535 v k.ú. Lázně Libverda a je ve vlastnictví obce.
 2. Provozovatel i správcem pohřebiště je obec Lázně Libverda

Článek 2

Provozní doba pohřebiště Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, listopad, prosinec.............………............. 8-17 hod

březen, říjen....................................................……..... 7-17 hod

duben, květen, červen, červenec, srpen, září................ 7-19 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle... 7-19 hod

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
 7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu ze studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
 12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 14. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst,
 2. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
 3. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště,
 4. zajišťování odvozu a likvidace odpadu,
 5. informační služby.

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

 1. předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
 2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9;
 3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

 1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
 2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
 4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
  • celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
  • kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 20 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600mm.
 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

 1. dobu výstavby hrobky
 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnost návštěvníků hřbitova
 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 4. podmínky používání komunikací pohřebiště
 5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 6. povinnosti dozoru při výstavbě
 7. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

 1. druh používaných rakví pro pohřbívání v hrobce
 2. způsob a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem pohřebiště, zejména:

 1. respektovat důstojnost místa a omezení hlučných prací
 2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 4. zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Vznik a zánik práva k užívání hrobového místa

 1. Provozování pohřebiště podle tohoto řádu je službou ve veřejném zájmu, který umožňuje stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.
 2. Právo užívání hrobového místa získá pouze ta osoba, která uzavřela s provozovatelem nájemní smlouvu k tomuto místu. Nájemní smlouva musí vždy obsahovat:

 1. údaje stanovené v § 21 zák. č. 256/2001 Sb.
 2. dobu nájmu, na kterou je smlouva uzavřena
 3. výši ceny za celou dobu nájmu a za služby poskytované s užíváním hrobového místa. Cena za užívání hrobového místa za celou dobu nájmu se uzavírá jako cena smluvní.

3. Právo užívání pronajatého hrobového místa zanikne dnem, ke kterému uplynula doba pronájmu, stanovená v nájemní smlouvě.

4. Právo k užívání pronajatého hrobového místa lze přenést na dědice původního nájemce.

5. Právo k užívání již pronajatého hrobového místa provozovatel prodlouží po uplynutí doby nájmu dosavadním nájemcem, když o to požádá.

6. Převést užívací právo na jinou osobu, než je dosavadní nájemce, je možné pouze s výslovným a prokazatelným souhlasem dosavadního nájemce, jestliže se jedná o změnu nájemce před termínem uplynutí doby původního nájmu.

7. Nájemní smlouva k užívání hrobového místa pro hrob se uzavírá na dobu 10 let.

Článek 11

Oznamovací povinnost provozovatele

 1. Provozovatel je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nájemce znám, uveřejní tuto informaci nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu na pohřebišti.
 2. Jestliže nájemce podá návrh na prodloužení smlouvy o nájmu hrobového místa před uplynutím sjednané doby nájmu, provozovatel může toto prodloužení nájmu odmítnout jen v případě když:

 1. nájemce neplní své povinnosti stanovené v článku 6,
 2. nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem hrobového místa do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval,
 3. má být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona.

Článek 12

Sankce

Porušování ustanovení tohoto řádu pohřebiště bude posuzováno a postihováno podle obecně platných právních předpisů.

Článek 13

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Vytvořeno 2.1.2008 17:23:36 - aktualizováno 2.1.2008 17:26:01 | přečteno 4984x | Poschl

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load