>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Návrh statutu lázeňského místa

Vnitřní lázeňské území 001

Seznámení s návrhem nařízení vlády

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne ,......................

kterým se stanoví statut lázeňského místa Lázně Libverda

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a léčebných místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§1

Předmět úpravy

 1. Toto nařízení stanoví statut lázeňského místa Lázně Libverda (dále jen “statut lázeňského místa"), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a vhodných podmínek pro poskytování lázeňské péče.
 2. Statut lázeňského místa vymezuje vnitřní a vnější území lázeňského místa, upravuje omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a určuje činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují, a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat nebo provozovat.

§2

Území lázeňského místa

1. Lázeňské místo tvořené katastrálním územím obce Lázně Libverda zahrnuje vnitřní a vnější území lázeňského místa:

 1. vnitřní území lázeňského místa se vymezuje následovně: Hranice vede na severní straně po místní komunikaci p.p.č. 93 až k p.p.č.118, pak obrací směrem na jih po západní hranici p.p.č. 119, jižním okrajem kopíruje hranici p.p.č. 117 až k p.p.č. 99, po východní hranici p.p.č. 99 na místní komunikaci p.p.č. 90/1 obrací směrem západním, stáčí se na jihozápad po hranici lesa ( mezi p.p.č. 86 a p.p.č. 85/1 ) k hraničnímu mezníku č.13/1. Odtud pokračuje po katastrální hranici mezi k.ú. Raspenava a k.ú. Lázně Libverda směrem jižním, překračuje komunikaci p.p.č. 83 a pokračuje po zmíněné katastrální hranici jihozápadním směrem podél Libverdského potoka, za lázeňským rybníkem se stáčí jižním směrem. Podél p.p.č. 64 se obrací zpět na východ po hranici lesa p.p.č. 62/1, p.p.č. 986 a p.p.č. 990 a obchází po hranici p.p.č. 61/1 obloukem kolem č.p. 72 ( DPS Slovan ) ke komunikaci na p.p.č. 57, po ní směrem východním až ke státní silnici č. 29015, pokračuje směrem severním po státní silnici až k p.p.č. 36/2, obchází tuto parcelu východním směrem a po severním okraji p.p.č. 36/1, p.p.č. 36/8, p.p.č. 36/7, p.p.č. 225, p.p.č. 226/1 až ke komunikaci p.p.č.235, obrací na sever po této komunikaci a navazující komunikaci p.p.č. 236 až ke státní silnici č. 29015, po státní silnici západním směrem až k odbočce na p.p.č. 151, po ní severozápadním směrem na křižovatku s komunikací p.p.č. 93 a po ní jak shora uvedeno. Takto je celé vnitřní území vymezeno.
 2. vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část lázeňského místa ( dále jen území lázeňského místa ).

2. Vnitřní území lázeňského místa je na návrh Ministerstva zdravotnictví - Českého inspektorátu lázní a zřídel evidováno v katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu 1)

3. Rozsah vnitřního území lázeňského místa může být upraven územním plánem obce pouze ve prospěch ochrany přírodních léčebných lázní.

4. Vymezení hranic vnitřního území lázeňského místa je vyznačeno graficky v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§3

Ochrana a rozvoj lázeňského místa

 1. Ochranná pásma pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa stanovuje zvláštní právní předpis 2).
 2. Pro lázeňské místo je vypracován územní plán obce ( návrh ) v souladu se zvláštním právním předpisem 3). Způsob a funkční využívání jednotlivých částí území v lázeňském místě určuje územní plán obce a zvláštní právní předpis obce 4).
 3. Vnitřní území lázeňského místa je podle územního plánu obce určeno pro funkce lázeňství, bydlení, lázeňskou a občanskou vybavenost, zeleň a odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. V tomto území je přípustné umisťovat lázeňská zařízení všeho druhu, byty, kulturní a zdravotnická zařízení, zařízení maloobchodu bez zvýšených nároků na dopravu, a dále zařízení služeb a sportovní zařízení sloužící pro obsluhu vnitřního území lázeňského místa. V tomto území je územním plánem obce omezena výstavba zábavních zařízení, parkovacích a garážovacích domů a zakázána je výstavba jednotlivých a skupinových garáží.
 4. Ve vnitřním území lázeňského místa se nově neumisťují stavby, zařízení a provozovny 3), které mohou negativně ovlivnit léčebný režim klientů přírodních léčebných lázní, hydrodynamický systém vývěrové zóny zřídelní struktury, kvalitu podzemních i povrchových vod, klimatické podmínky místa, krajinný a estetický ráz místa .
 5. Na pozemcích, v zařízeních a objektech ve vnitřním území lázeňského místa je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s ustanoveními statutu lázeňského místa, pokud negativně neovlivňují funkce dle odstavce 2 nad přípustnou míru stanovenou zvláštními právními předpisy 3), 5) a nedochází ke škodám na složkách životního prostředí či k narušování léčebného režimu v přírodních léčebných lázních. V opačném případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu 3).
 6. Vnitřní území lázeňského místa je území se zvýšenými nároky na výstavbu, zejména na kvalitu architektonického řešení staveb a na funkční a prostorové uspořádání veřejných prostranství 8) . Tyto nároky na prostorové uspořádám veřejných prostranství jsou v zájmu lázeňství respektovány v územních studiích a regulačních plánech obce.
 7. Zvýšená péče, přiměřená zdravotnickému, ekonomickému a sociálnímu významu vnitřního území lázeňského místa, je věnována zřizování, upravování, udržování, čistění a osvětlování jeho veřejných prostranství a jejich vybavení nebo zařízení.

___________________________________________________________________________________________________________________

1)

§ 30 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)

Usnesení vlády č. 257/1966, č. 214/1971, č. 146/1974, č. 127/1976 a č. 27/1982.

3)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)

Obecně závazná vyhláška Obce Lázně Libverda o závazných částech územního plánu obce.

§4

Opatření k zabezpečení klidu lázeňského místa

1. Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím hlučných strojů a zařízení:

  1. v pracovní dny v době od 18.00 do 8.00 hodin,
  2. v neděli a ve státem uznané svátky.

2. Na území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím hlučných strojů a zařízení v neděli a ve státem uznané svátky. Tento zákaz se nevztahuje na používání drobné zahradní mechanizace na sečení trávy a mechanizace na sklizeň píce na pozemcích Samostatně hospodařících rolníků.

3. Na území lázeňského místa je zakázáno provádění ohňostrojů 6):

 1. v pracovní dny, v sobotu a v neděli v době od 23.00 do 6.00 hodin s výjimkou dne 31.12.,
 2. ve dnech státního svátku v době od 1.00 do 6.00 hodin.

4. Na území lázeňského místa je zakázáno použití pyrotechnických předmětů se zvukovými
a světelnými efekty pro zábavné účely 7) na veřejných prostranstvích 8). Tento zákaz se nevztahuje na dobu od 22.00 hodin dne 31.12. do 1.00 hodin dne 1.1.

§5

Přírodní prostředí, zeleň, klima a ovzduší lázeňského místa

1.Ve vnitřním území lázeňského místa se povinně provádí v kvalitě a četnosti přiměřené jeho zdravotnickému, ekonomickému a sociálnímu významu:

 1. údržba parků a veškeré veřejné i neveřejné zeleně,
 2. zkrápění pozemních komunikací v obdobích déle trvajícího sucha a zvýšené prašnosti.

2. Úržba a čistění veřejných prostranství na území lázeňského místa se v letním i zimním období řídí schváleným plánem zimní a letní údržby obce, provádí se bez používám látek škodlivých vodám či látek ve vodách snadno rozpustných.

3. Ve vnitřním území lázeňského místa se veškeré stavby, zařízení a činnosti povolují 3) tak, aby nedošlo k trvalému snížení podílu nezpevněných ploch na veřejných prostranstvích 8) a k úbytku výměry parků a ploch vzrostlé zeleně.

  ________________________________________________________________________________________________

  5)

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

  a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších přepisů.

  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  6)

  § 1 odst. 5 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

  7)

  § 2 odst. I písm. a) a § 2 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

  8)

  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno zvyšování znečišťování ovzduší 9):

 1. u stávajících zdrojů tepla místně bezemisních změnou na zdroje emisní,
 2. u stávajících zdrojů tepla emisních změnou na zdroje s vyššími emisemi.

Vznik nových emisních zdrojů je na území lázeňského místa regulován územním plánem obce.

§6

Další činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují

 1. Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána reklama 10), která je mimo provozovnu stanovenou podle zvláštního právního předpisu 11) šířená na veřejně přístupných místech, veřejných prostorách a v lázeňských lesích jinými způsoby než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení stanoveného zvláštním právním předpisem 3), 11) a není povolena zvláštním právním předpisem obce 12).
 2. Na kolonádní a související prostory a vybrané části veřejného prostranství vnitřního území lázeňského místa označené příslušnou informativní tabulí s nápisem či grafickým znakem znázorňujícím zákaz obrazově ( piktogramem ) je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy, kteří slouží v daném okamžiku k doprovodu osob nevidomých nebo tělesně postižených a na psy složek integrovaného záchranného systému a policie.
 3. Na kolonádní a související prostory označené příslušnou informativní tabulí s nápisem či grafickým znakem znázorňující zákaz obrazově (piktogramem) je zakázán vstup, vjezd, odkládání a provoz nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků a sportovních náčiní s výjimkou invalidních vozíků, zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené osoby a dětských kočárků.
 4. Na vybrané části veřejného prostranství vnitřního území lázeňského místa označené příslušným dopravním značením, stanoveným zvláštním právním předpisem 11),13) je zakázán vjezd a parkování motorových a nemotorových vozidel.
 5. Na území lázeňského místa je zakázáno krmení toulavých a volně žijících zvířat na veřejném prostranství 8).
 6. Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a nebezpečné druhy zvířat 14).
 7. Na území lázeňského místa se zveřejněné texty zejména nabídek na prodej zboží, poskytnutí služeb, reklamy, nápisy, názvy provozoven či jiná oznámení určená pro informaci veřejnosti, umístěné zejména v budovách, na nemovitostech nebo na veřejném prostranství 8) , uvádějí vždy v jazyce českém.

Uvedené texty mohou být přeloženy i do jiných jazyků. Velikost, provedení a druh písma cizojazyčných textů nesmí být větší nebo výraznější než český text. Umístění cizojazyčných textů v tom případě následuje až pod textem nebo za textem v českém jazyce.

__

9)

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

10)

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

11)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

§7

Kontrola a sankce

 1. Obec Lázně Libverda je povinna dbát na dodržování opatření stanovených tímto nařízením 15).
 2. Ke kontrole16) dodržování ustanovení statutu lázeňského místa jsou oprávněni určení zaměstnanci obce a členové zastupitelstva obce.
 3. Za porušení ustanovení statutu lázeňského místa lze uložit sankci podle zvláštních právních předpisů 17), 18).

___________________________________________________________________________________________________________________ 12) Nařízení obce Lázně Libverda o regulaci reklamy

13)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

14)

§ 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

15)

§ 28 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

17)

Zákon č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

18)

§ 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; § 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

§8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se statut lázeňského místa Lázně Libverda, vydaný SčKNV Ústí nad Labem dne 15. dubna 1983.

§9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Příslušný člen vlády:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Obecná část

1. Zhodnocení platného právního stavu

Lázně Libverda, jako lázeňské místo, mají statut lázeňského místa vydaný usnesením SčKNV Ústí nad Labem dne 15. dubna 1983, který již nekoresponduje s platnou legislativou a v některých ustanoveních neodpovídá aktuálním potřebám obce.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje stanovit nařízením vlády lázeňské místo a statut lázeňského místa.

Statut lázeňského místa vymezí vnitřní a vnější území lázeňského místa a v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování lázeňského prostředí stanoví:

 1. omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa
 2. činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují
 3. zařízení, která se v něm nesmí zřizovat.

Obec Lázně Libverda v návrhu statutu lázeňského místa tohoto zákonného zmocnění využívá a stanoví podmínky přístupu k území lázeňského místa tak, aby kvalita prostředí trvale odpovídala potřebám lázeňské léčby a odpočinkové rekreaci.

3. Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy v jejím celku

Východiskem je situace, kdy omezující opatření na ochranu lázeňského místa nelze opřít o stávající zastaralý právní předpis z roku 1983, ani o konkrétní zákonnou úpravu a ani o možnost řešit určité problémy související s ochranou lázeňství formou obecní normotvorby.

Statut lázeňského místa by tak měl vyplnit určité právní vakuum a posílit ochranu lázeňství a lázeňského místa Lázně Libverda.

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána, její slučitelnosti s právními akty Evropských společenství

Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a navrhované nařízení vlády je v souladu s právními předpisy Evropských společenství.

6. Hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR

Navrhované nařízení vlády nemá dopad na státní rozpočet, jiné veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí ČR.

Sociální dopady

Návrh nepředpokládá konkrétní sociální dopady.

Dopady na životní prostředí

Návrh přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v lázeňském místě.

Zvláštní část

K jednotlivým navrhovaným ustanovením statutu:

 1. K § 1

  Definuje předmět úpravy. Přírodním léčebným lázním je poskytována zvýšená ochrana jako lázeňským místům. Na území lázeňských míst nelze připustit činnosti, které by svým charakterem negativně ovlivňovaly poskytování lázeňské péče a lázeňské prostředí.

 2. K § 2

  Definuje vnitřní a vnější území lázeňského místa.

 3. K§3

Lázně Libverda jsou významným lázeňským místem.

Lázeňská léčba je zaměřena především na léčení chorob srdečních a cévních, na léčbu onemocnění pohybového ústrojí a v neposlední řadě i léčbu duševních chorob. Dále nabízí antistresový program pro mladé, program léčení obezity, programy rekondiční a rehabilitační, pobyty pro matky s dětmi.

Pro potřeby lázeňství je zřízen a provozován kolonádní objekt s pramenním pavilonem. Léčivý zdroj představuje minerální voda hydrogenuhličitanohořečnatého typu. Prameny se využívají k přípravě léčivých koupelí a k pitným kůrám.

4) K§3,odst.2

Součástí lázeňského prostředí jsou veřejná prostranství v lázeňské části obce, veřejná zeleň, architektura obce, lesy a vodní plochy.

Územní předpoklady pro ochranu a rozvoj urbanistických a přírodních kvalit lázeňského místa se zajišťují zejména v procesu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V procesu pořizování, schvalování a vyhlašování územního plánu včetně jeho etap se pro vnitřní území lázeňského místa uplatňují taková řešení, která jsou nejvýhodnější z hlediska zájmů ochrany a řádného rozvoje hlavních funkcí lázeňského místa. Hlavním cílem územního plánuje vytváření optimálních podmínek pro lázeňství, a dále pro bydlení a cestovní ruch. V územním plánu obce se pro vnitřní území lázeňského místa připouští pouze takové funkční a prostorové využití území, které nenaruší přírodní prostředí, neohrozí kvalitu a vydatnost přírodních léčivých zdrojů a nenaruší klid a hygienické podmínky místa.

5) K§3odst.3

V zadání a návrhu územního plánu lázeňského místa Lázně Libverda je pro vnitřní území lázeňského místa zapotřebí využít příslušných zákonných nástrojů pro dosažení výše uvedených cílů.

Vnitřní území lázeňského místa lze podle územního plánu obce funkčně využívat v zásadě pouze pro funkce lázeňství, občanské vybavenosti a bydlení. Nové stavby pro výrobu včetně drobné výroby se nepřipouštějí. Není přípustné umísťování těchto rekonstrukcí, nových staveb a zařízení:

 1. vyvolávajících nebo způsobujících průjezd nebo kumulaci vozidel ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního lázeňského území nebo jeho příslušné spádové části,
 2. s technologií, jejíž součástí je manipulace s ropnými látkami nebo tekutými palivy,
 3. s technologií, překračující limity hluku nebo vibrací určené zvláštním právním předpisem ( např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

6) K§3odst.4

Vnitřní území lázeňského místa se považuje za území s vyššími nároky na estetickou úroveň architektury. Tyto nároky se zde prosazují prostřednictvím zvláštních předpisů k územnímu plánování a dalších právních předpisů. Jedná se o území zvýšených nároků na výstavbu, s vyšší než obvyklou kvalitou urbanistického a architektonického řešení zastavění a staveb. Pro toto území je žádoucí vypisovat projektové soutěže na nejvhodnější urbanistické a architektonické řešení zástavby.

Stavby umísťované do vnitřního území lázeňského místa (nové objekty a změny stávajících staveb) je nutno architektonicky řešit tak, aby se harmonicky zapojily do stávající zástavby. Stavby musí objemovým řešením (tvarem, měřítkem, členěním, materiálem) odpovídat charakteru okolní zástavby. Výstavba provizorních objektů není přípustná.

Na komunikacích ve vnitřním území lázeňského místa musí být důsledně respektovány veškeré požadavky zvláštních právních předpisů v zájmu osob se ztíženými schopnostmi pohybu a orientace.

7) K § 3 odst. 5, 6, 7

V zájmu estetického vzhledu lázeňského místa a s důrazem na vnitřní území lázeňského místa je zapotřebí uplatňovat tyto požadavky:

 1. zvýšené nároky na vzhled a uspořádání veřejných prostranství,
 2. zařízení umístěná na veřejných prostranstvích, anebo z těchto prostranství viditelná musí splňovat místně obvyklé estetické standardy, nesmějí mít charakter provizoria nebo být operativně opatřována provizorními součástmi (volné plachty, kabely, zábrany apod.).

8) K§4

V lázeňském místě je nezbytné s ohledem na jeho základní poslání soustavně pečovat o zabezpečení klidu a veřejného pořádku. Zdroje rušení, aktivity a činnosti, které mohou narušit léčebný režim ve vnitřním území lázeňského místa, se zakazují.

9) K§5odst. 1,2

Údržbě parků, veřejné zeleni, zřizování, upravování, udržování, čistém a osvětlování všech komunikací a veřejných prostranství a jejich vybavení nebo zařízení ve vnitřním území lázeňského místa je věnována zvýšená péče.

Obnova inženýrských sítí a komunikací se provádí zásadně jako místně a časově koordinovaná.

10)K§5odst.3

S ohledem na charakter lázeňského místa je nutno v maximální možné míře zachovat stávající výměru nezpevněných ploch, parků a vzrostlé zeleně. Výsledky dosavadních výzkumů prokazují jejich pozitivní vliv na stav lidského organismu. Živá příroda představuje živou složku životního prostředí včetně faktorů anorganických (geologického podkladu, klimatu a půdy), které podmiňují její existenci a jako taková musí být předmětem našeho zájmu a naší ochrany. Tento požadavek vychází z ustanovení o minimální výměře zeleně stanovené ve vyhlášce č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům … ( vyhláška o zdrojích a lázních).

ll)K§5odst.4

Kvalita ovzduší významně ovlivňuje zdraví populace. Účinky znečištění ovzduší na přírodní prostředí a lidské zdraví jsou prokázané. Rozhodujícím legislativním rámcem je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis sice při procesu povolování upřednostňuje centrální zdroje tepla, ale kromě technické podmínky stanoví rovněž podmínku ekonomickou, která bohužel může zdravotní dopady odsunout do pozadí. Navrhované ustanovení jednoznačně upřednostňuje vztah ke zdraví populace bez monopolizace jednoho typu či způsobu vytápění.

12)K§6odst. 1

Vnitřní území lázeňského místa a území lázeňských lesů je určeno pro odpočinek a relaxaci a mělo by být s ohledem na svůj účel zatěžováno reklamou minimálně. Přenosná reklamní zařízení, zejména tzv. áčka, reklamní stojany, stolky, pulty zpravidla svým nevhodným umístěním omezují pohyb na promenádách a veřejných prostranstvích. S ohledem na charakter vnitřního území lázeňského místa se vylučuje zvuková reklama.

13) K § 6 odst. 2, 3, 4

Jedná se o zásadní podmínky obce Lázně Libverda na ochranu lázeňství a přírodních léčivých zdrojů.

14)K§6odst.5

Toulavá a zdivočelá zvířata představují pro lázeňské místo problém, který uvedené ustanovení reguluje.

15)K§6odst6

Chov hospodářských zvířat a nebezpečných druhů zvířat je zakázán, neboť je neslučitelný s charakterem vnitřního území lázeňského místa.

16)K§6odst.7

Zveřejňování cizojazyčného textu zároveň s českým textem stávající legislativa neřeší. Jedná se o specifický problém nejen lázeňských míst.

17)K§7

Orgány obce mohou při své činnosti uplatnit sankční možnosti dané § 29a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy za přestupky na úseku ochrany lázeňských míst lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.

Ministerstvo může uložit dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů ( lázeňský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, pokutu až do výše 5 000 000 ,- Kč tomu, kdo vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě.

Aktuality

Świeradów-Zdrój

Świeradów-Zdrój

 
Korid

Korid

 
PRO

PRO

 
 
Vytvořeno 9.6.2008 16:52:44 - aktualizováno 10.6.2008 15:22:43 | přečteno 8843x | Poschl

Diskuze

Do diskuze zatím nikdo nepřispěl.

Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 1-2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 4-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV č. 3-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2021 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1-2021 o místním poplatku ze psů OZV č. 4-2020 o poplatku za komunální odpad OZV č. 3-2020 o místním poplatku z pobytu OZV č. 2-2020 o užívání veřejného prostranství OZV č.1-2020 o poplatku ze psů OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu OZV č. 1/2014 - Systém nakládání s odpady OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za prov. výherní hrací přístroj OZV č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 9/2007 o poplatku za komunální odpad OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OZV č. 6/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. h. zařízení OZV č. 5/2010 - O místním poplatku z ubytovací kapacity OZV č. 3/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství OZV č. 2/2010 - O místním poplatku ze psů OZV č. 1/2010 - O místním poplatku ze vstupného Návrh statutu lázeňského místa OZV č. 9/2007 - Poplatek za komunální odpad OZV č. 8/2007 - Systém nakládání s odpady OZV č. 2/2007 - Požární řád obce OZV č.1/2007 - O zrušení OZV č. 1/2002 Opatření obce č.1/2007 - Řád veřejného pohřebiště OZV č. 5/2006 - Poplatek z veřejného prostranství OZV č. 1/2006 - Zrušení jiných vyhlášek

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load